EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

Date de contact:
- telefon fix 021 311 09 66; 0372 73 49 59;

- fax: 021 340 40 60; 0372 87 06 67
Adresa CCF: Str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, sector 1, Bucureşti, cod postal 011472

Detalii pentru consultant fiscal asistent

Potrivit art. 4 alin. (2) din OG nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, candidaţii la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal asistent trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

   a) sa aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;

   b) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;

   c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b) din OG nr.71/2001;

   d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

   e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

 

Dosarul de înscriere va conţine următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent 
(click format.pdf; format.doc);

b) curriculum vitae;

c) diploma de studii superioare în copie legalizată, precum şi copii legalizate ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;
d) carnetul de muncă, în copie certificată de angajator sau în copie legalizată, după caz, adeverinţă eliberată de angajator, adrese eliberate de asociaţiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

e) actul de identitate, în copie;
f) certificatul de cazier judiciar;
g) certificatul de cazier fiscal;
h) adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau de instituţia medicală la care este înregistrat;
i) documentul de plată a taxei de înscriere la examen, în original (500 lei - conform Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali  nr. 1/2018). Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la   Banca Transilvania, Sucursala Lipscani -   IBAN RO36BTRL04101202D58602XX  sau  în contul deschis la BCR Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001;

 j)trei fotografii 2/3 cm.