CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Conducere şi Organizare

Organele de Conducere ale Camerei Consultanților Fiscali sunt:

- Conferința națională

- Consiliul superior

- Biroul permanent al Consiliului Superior

 

Conferința națională este formată din consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți înscrişi în evidența Camerei cu drept de vot. Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți, care şi-au îndeplinit toate obligațiile față de Cameră, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia.

Conferința este ordinară sau extraordinară. Conferința ordinară se întruneşte anual, iar conferința extraordinară poate fi convocată la cererea Biroului permanent, la cererea a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consililului Superior, ori la cererea unei cincimi din numărul membrilor Camerei cu drept de vot.

Conferința ordinară are următoarele atribuții principale:

a) dezbaterea şi aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului superior;

b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale ale Camerei;

c) dezbaterea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiară

d) aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat;

e) aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;

f) aprobarea programului de activitate al Consiliului superior;

g) alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Consiliului superior;

h) alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;

i) alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de apel;

j) exercitarea altor atribuții prevăzute de lege sau de regulament.

 

Consiliul Superior are în componența sa 15 membri care sunt aleși în cadrul Conferinței ordinare pentru o perioadă de 5 ani.

Biroul Permanent este format din președinte, prim-vicepreşedinte și 5 vicepreşedinți.

Activitatea executivă a Camerei se realizează în baza hotărârilor Conferinței naționale, hotărârilor și deciziilor Consiliul superior al Camerei, deciziilor Biroului permanent al Consiliului superior, ordinelor Președintelui Camerei, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al CCF.

Sub coordonarea Președintelui Camerei, activitatea executivă a CCF se realizează prin aparatul său executiv format din:

  1. Directorul executiv
  2. Directorul executiv adjunct
  3. Direcția de servicii interne (DSI)
  4. Direcția de servicii pentru membri (DSM)
  5. Direcția de reprezentare și pregătire profesională (DRPP)
  6. Direcția juridică, etică profesională, monitorizare și control (DJEPMC)

 

Decizia Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 494/28.05.2020 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a aparatului executiv al Camerei Consultanților Fiscali și a Structurii organizatorice a aparatului executiv al Camerei Consultanților Fiscali

 

Essential SSL