CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Conducere şi Organizare

Organele de Conducere ale Camerei Consultanților Fiscali sunt:

 

Conferința națională

Consiliul superior

Biroul permanent al Consiliului superior

 

Conferința este formată din consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți cu drept de vot înscriși în evidența Camerei.
Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanții fiscali și consultanții fiscali asistenți care nu înregistrează obligații restante față de Cameră.

Conferința este ordinară sau extraordinară.
Conferința ordinară se întrunește anual, la convocarea Consiliului superior, în cel mult 120 de zile de la încheierea exercițiului financiar precedent.
Conferința extraordinară poate fi convocată la cererea Biroului permanent sau la cererea a cel puțin două treimi din numărul membrilor Consiliului superior ori la cererea unei cincimi din numărul membrilor Camerei cu drept de vot, care adresează cererea directorului executiv, specificând problemele propuse a fi dezbătute în cadrul Conferinței extraordinare.


Conferința ordinară are următoarele atribuții principale:
dezbaterea şi aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului superior;
dezbaterea, aprobarea sau modificarea situațiilor financiare anuale ale Camerei;
dezbaterea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiară;
aprobarea execuției bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar încheiat;
aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exercițiul financiar următor;
aprobarea programului de activitate al Consiliului superior;
alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Consiliului superior;
alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;
alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de apel;
exercitarea altor atribuții prevăzute de lege sau de regulament.

 

Consiliul Superior are în componența sa 15 membri care sunt aleși în cadrul Conferinței ordinare pentru o perioadă de 5 ani.

Consiliul superior coordonează, conduce şi controlează activitatea Camerei, având următoarele atribuţii principale:

asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei;
asigură condiţiile pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;
adoptă şi prezintă Conferinţei propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei şi programul de activitate pentru exerciţiul în curs;
adoptă şi prezintă spre aprobare Conferinţei raportul de activitate, situaţiile financiare anuale şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli privind exerciţiul încheiat, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul în curs;
stabileşte componenţa comisiei de evaluare, comisiei de examinare şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor, atribuţiile şi preşedinţii acestora, în vederea organizării examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent;
aprobă normele privind condiţiile şi termenele de plată a cotizaţiilor membrilor Camerei şi stabileşte nivelului cotizaţiilor profesionale anuale datorate de membrii Camerei;
emite decizii în cazurile de abateri disciplinare sesizate de Direcţia juridică, etică profesională, monitorizare şi control;
soluţionează plângerile prealabile formulate conform art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia plângerilor prealabile formulate împotriva deciziilor care privesc aplicarea de sancţiuni disciplinare;
aprobă angajarea de credite pentru activităţi de investiţii;
înaintează Ministerului Finanţelor propuneri de acte normative pentru completarea şi modificarea legislaţiei fiscale;
desemnează membrii Camerei pentru a reprezenta profesia de consultant fiscal în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor profesionale din România şi internaţionale;
îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de hotărârile Conferinţei.

În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul superior emite hotărâri şi decizii.

 

Președinte

Prim-vicepreședinte

Adrian Luca


Vicepreședinți:

 
Alin Chitu - suspendat

 

Biroul permanent este format din președinte, prim-vicepreşedinte și cei 5 vicepreşedinți.

Biroul permanent exercită următoarele atribuţii principale:

supraveghează lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei;
aprobă programele de activitate ale direcţiilor executive;
aprobă eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a societăţilor de consultanţă fiscală;
prezintă anual spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei proiectul de buget pentru exerciţiul viitor;
prezintă situaţiile financiare anuale şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei;
supraveghează administrarea Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală;
îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Conferinţă şi de Consiliul superior.
În exercitarea atribuţiilor sale Biroul permanent adoptă decizii.

 

 

Comisia de auditori statutari este formată din 3 persoane alese în cadrul Conferinței ordinare pentru o perioadă de 5 ani, care au și calitatea de auditor și nu dețin o funcție în cadrul Camerei sau în cadrul altor organizații profesionale.

Comisia de auditori statutari a Camerei are următoarele atribuţii:

efectuează auditul situaţiilor financiare ale Camerei;
întocmeşte raportul anual de audit, precum şi alte rapoarte solicitate de Consiliul superior şi le prezintă Conferinţei spre dezbatere.
Membrii Comisiei de auditori statutari participă la ședințele Consiliului superior fără drept de vot.

Constantin-Adrian Bența

Ionelia Vișan

Daniel-Aurelian Pană

 

Comisia de apel este formată din 3 persoane alese în cadrul Conferinței ordinare pentru o perioadă de 5 ani.
Comisia de apel are următoarele atribuţii:

■ soluţionează cererile de apel depuse împotriva deciziilor de sancţionare disciplinară emise de Consiliul superior;
■ soluţionează cererile de reexaminare depuse împotriva deciziilor emise de Comisia de soluţionare a contestaţiilor în soluţionarea contestaţiilor la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, conform procedurii prevăzute în Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Eugen-Dragoș Doroș

Alice-Valeria Gheorghiu

Ruxandra-Ana Jianu

 

Activitatea executivă a Camerei se realizează în baza hotărârilor Conferinței naționale, hotărârilor și deciziilor Consiliul superior al Camerei, deciziilor Biroului permanent al Consiliului superior, ordinelor Președintelui Camerei, în condițiile legii și în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al CCF.

Sub coordonarea Președintelui Camerei, activitatea executivă a CCF se realizează prin:

  1. Directorul executiv
  2. Directorul executiv adjunct
  3. Direcția de servicii interne (DSI)
  4. Direcția de servicii pentru membri (DSM)
  5. Direcția de reprezentare și pregătire profesională (DRPP)
  6. Direcția juridică, etică profesională, monitorizare și control (DJEPMC)
Essential SSL