CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Exercitarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal

1. Persoane fizice

Activitatea de consultanţă fiscală se exercită numai de persoanele care au promovat examenul de consultant fiscal și se înregistrează în Registrul consultanţilor fiscali și al societaţilor de consultanţă fiscală la secţiunea “persoane active” în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului.

Consultantul fiscal îşi poate exercita în mod independent profesia numai dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) s-a înregistrat în Registrul consultanților fiscali;
b) este membru activ al Camerei;
c) îndeplineşte condiţiile stabilite de Regulamentul Camerei.

În exercitarea profesiei, consultantul fiscal se supune legii, codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale.
Exercitarea independentă a activităţii se realizează numai pe baza raporturilor juridice, civile și comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanţă și faţă de care nu au interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată în această calitate.

Persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal, pentru a deveni membri ai Camerei, vor solicita înregistrarea în Registrul consultanților fiscali şi al societăţilor de consultanță fiscală, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:
a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei;
b) actul de identitate, în copie (numai dacă au intervenit modificări faţă de datele inițiale din dosarul de înscriere la examen);
c) documentul de plată a taxei de înscriere în evidența Camerei, în copie;
d) două fotografii de 2/3 cm.

Consultanţii fiscali care s-au înscris în Registrul consultanților fiscali și al societăţilor de consultanţă fiscală li se eliberează carnetul profesional și parafa.

 

2. Persoane juridice

Consultanţii fiscali se pot asocia în societăţi care au în obiectul de activitate consultanţa fiscală.

Societaţile care au în obiectul de activitate consultanţa fiscală trebuie să aibă cel puţin un asociat / acţionar și administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal. Pentru exercitarea activitaţii de consultanţă fiscală, societăţile trebuie să fie autorizate de Camera Consultanţilor Fiscali.

La solicitarea autorizației de funcționare,societățile de consultanță fiscală vor depune un dosar cu următoarele documente:

a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 6 (click aici), semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice;

b) certificatul de înmatriculare la Registrul Comerţului, în copie;

c) actul constitutiv, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de Registrul Comerţului, care să conţină date referitoare la numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor/acţionarilor, directorilor şi administratorilor/membrilor consiliilor de administraţie, precum şi la obiectul de activitate;

e) certificatul de cazier judiciar al societății;

f) certificatul de cazier judiciar al consultanților fiscali asociați/și administratori;

g) certificatul de cazier fiscal al societății;

h) certificatul de cazier fiscal al consultanților fiscali asociați/acționari și administratori;

i) documentul de plată a cotizaţiei fixe stabilite pentru noii membri persoane juridice, în copie;

j) carnetul profesional, în copie, al persoanelor fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele persoanei juridice.

Essential SSL