Hotărârea nr. 1/2014 privind aprobarea cuantumului taxei pentru examen/interviu pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal în anul 2014, publicată în M.O. nr. 77/2014

        În baza prevederilor art. 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, și ale art. 36 alin. (1) lit. g) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 24 ianuarie 2014, hotărăşte:

Art. 1. - În anul 2014, cuantumul taxei pentru examen, respectiv cuantumul taxei pentru interviu - în vederea atribuirii calității de consultant fiscal - este în valoare de 500 lei.

Art. 2. - Plata taxei se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr.13-19, et.2, ap.9, sectorul 2.

Art. 3. - Direcţia de servicii generale va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PREŞEDINTELE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 24 ianuarie 2014

Nr. 1