Hotărârea nr. 2/2014 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2014, publicată în M.O. 88/2014

       În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin (2) şi ale art. 13 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

       având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin (1) lit. d) şi e) şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

       Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 24 ianuarie 2014, hotărăşte:

       Art.1. - Pentru anul 2014 se stabilesc următoarele cotizații fixe:

A. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la data prezentei hotărâri:

       - 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

       - 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

       - 350 lei - pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2014:

       - 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

       - 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

       - 2.350 lei - pentru persoanele juridice.

       Art. 2. - Pentru anul 2014 cotizaţiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanță fiscală în anul 2013, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, după cum urmează:

       1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,35%;

       2. pentru persoane juridice:

       a) la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,35%;

       b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,7%;

       c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,05%.

       Art. 3. - (1) În anul 2014 plata cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - se efectuează până la data de 15 martie 2014.

       (2) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează din luna următoare înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.

       (3) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.

       Art. 4. - (1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declaraţia privind veniturile realizate în anul precedent de raportare, conform anexelor nr. 1 şi 2.

       (2) În cazul în care consultanţii fiscali - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs, conform anexei nr. 3.

       (3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie până la data de 15 februarie a anului în curs, conform anexei nr. 4.

       Art. 5. - Pentru anul 2014, viza anuală pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) achitarea în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali;

b) depunerea declaraţiei anuale completate la toate rubricile, conform art. 4;

c) depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;

d) nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.

       Art. 6. - Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr.13-19, et.2, ap.9, sectorul 2.

       Art. 7. - Declaraţiile prevăzute la art. 4 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr.13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

       Art. 8. - Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - care înregistrează obligaţii restante faţă de Camera Consultanților Fiscali și au primit înştiinţări de plată din partea acesteia le vor achita în termenul specificat în acestea. În toate celelalte situații termenul de plată a obligațiilor restante este data de 15 martie 2014.

       Art. 9. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) şi ale art. 25 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 54 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare.

       Art. 10. - Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

       Art. 11. - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

       Art. 12. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

PREŞEDINTELE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

Ion-Toni Teau

 

 

Bucureşti, 24 ianuarie 2014

Nr. 2

 

Anexa 1  -  Anexa 2  -  Anexa 3  -  Anexa 4