Hotărârea nr. 9 / 2014 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2015, publicată în M.O. nr. 8/2015

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2) şi ale art. 13 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin (1) lit. d) şi e) şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 22 decembrie 2014, hotărăşte:

Art.1. - Pentru anul 2015 se stabilesc următoarele cotizații fixe:

A. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la data prezentei hotărâri:

- 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 350 lei - pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2015:

- 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 2.350 lei - pentru persoanele juridice.

Art. 2. - Pentru anul 2015 cotizaţiile variabile se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanță fiscală în anul 2014, diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, după cum urmează:

1. pentru persoane fizice: - o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro, o cotă de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1,1%.

Art. 3. - (1) În anul 2015 plata cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - se efectuează până la data de 15 martie 2015. Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.

(2) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează din luna următoare înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.

(3) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 4. - (1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declaraţia privind veniturile realizate în anul precedent de raportare, conform anexei (format .pdf AICI) sau (format .doc AICI).

(2) În cazul în care consultanţii fiscali - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei (format .pdf AICI) sau (format .doc AICI), în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs.

(3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie, conform anexei (format .pdf AICI) sau (format .doc AICI), până la data de 15 februarie a anului în curs.

Art. 5.- (1) Pentru anul 2015, viza anuală pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal, valabilă pentru perioada 15 martie 2015 – 15 martie 2016, se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) îndeplinirea în întregime a tuturor obligațiilor față de Camera Consultanților Fiscali, restante și curente, ca excepție de la prevederile Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, cu modificările ulterioare;

b) depunerea declaraţiei anuale, conform art. 4;

c) depunerea copiei asigurării de risc profesional;

(2) În cazul în care un membru al Camerei Consultanților Fiscali - persoană fizică sau persoană juridică - are activitatea suspendată la data la care solicită acordarea vizei anuale și îndeplinește condițiile de la alin. (1), acesta va primi viza anuală, valabilă începând cu prima zi ulterioară expirării suspendării, până la 15 martie 2016.

(3) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) pentru obținerea vizei anuale vor fi înscriși pe Lista membrilor Camerei Consultanților Fiscali fără drept de practică datorită neobținerii vizei anuale pe anul 2015, publicată pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali. Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultantul fiscal care nu a obținut viza anuală reprezintă abatere disciplinară.

(4) Îndeplinirea ulterioară a condițiilor prevăzute la alin. (1) atrage acordarea vizei anuale, valabilă începând cu momentul îndeplinirii condițiilor, până la 15 martie 2016, precum și ștergerea de pe lista prevăzută la alin. (3).

Art. 6. - Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr.13-19, et.2, ap.9, sectorul 2.

Art. 7. - Declaraţiile prevăzute la art. 4 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr.13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2, sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) şi ale art. 25 din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 54 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012, cu modificările ulterioare.

Art. 9. - Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 10. - Anexa (format .pdf AICI) sau (format .doc AICI) face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 22 decembrie 2014

Nr. 9