Hotărârea nr. 3/2015 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, publicată în M.O. nr. 172/2015

În baza prevederilor art.11 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 4 martie 2015, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Ion-Toni Teau

 

Bucureşti, 4 martie 2015.

Nr. 3

 

 

 

ANEXĂ

 

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă aferent anului 2015

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 

1. Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007, cu modificările ulterioare.

2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: consultanți fiscali activi, consultanți fiscali asistenți și consultanți fiscali inactivi.

3. Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.

4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se va desfăşura sub două forme:

- curs în sistem e-learning;

- seminar în sălile de curs (aspecte practice).

5. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 prevede pentru consultanţii fiscali activi și pentru consultanții fiscali asistenți un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.

6. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanților Fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

7. În situaţia în care consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestor calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.

8. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanților Fiscali la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2015.

9. Participarea la seminare, conferinţe şi colocvii interne şi internaţionale, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, va fi justificată pe baza unui document care să ateste acest fapt, eliberat de organizatori.

10. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015, orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2015.

11. Consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2015.

12. Consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2015.

 

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă

în sistem e-learning, aferent anului 2015

 

1. Pentru anul 2015, Programul de pregătire profesională continuă în sistem e-learning se desfăşoară numai sub formă de cursuri, potrivit temelor cuprinse în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Cursurile care vor completa tematica Programului de pregătire profesională continuă în sistem e-learning în anul 2015, vor fi anunţate în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

3. Echivalarea unui curs e-learning accesat de către un membru al Camerei Consultanților Fiscali va fi inclusă numai o singură dată în numărul de ore de pregătire profesională aferent anului 2015, indiferent de câte ori se accesează cursul respectiv.

4. Participarea la cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning este evidenţiată în aplicaţia Camerei Consultanţilor Fiscali privind evidenţa orelor de pregătire profesională.

5. Cursurile de pregătire profesională în sistem e-learning pot fi accesate numai de către membrii Camerei Consultanților Fiscali care nu înregistrează obligații restante față de aceasta.

 

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea

Programului de pregătire profesională continuă în sistem seminar în sălile de curs, aferent anului 2015

 

1. Programul de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs este structurat pe module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.

2. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se realizează în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.

3. Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module, care totalizează 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 - seminar în săli de curs este prezentat în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezentul program.

4. Înscrierea membrilor Camerei Consultanților Fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor.

5. Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 va fi anunţată în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.

6. Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul cursanților înscrişi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfăşurare a cursurilor.

7. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe la acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 în oricare din centrele zonale programate.

8. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată într-un catalog de prezenţă, care va conţine atât semnătura participantului, cât și cea a lectorului.

9. Direcţia de învăţământ va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire şi pe judeţele de reşedinţă ale membrilor Camerei Consultanților Fiscali.

 

 

ANEXA Nr.1

la program

 


PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sistem e-learning aferent anului 2015

 

 

Specificare Tema*) Forma de pregătire Echivalent număr de ore
Modul E-learning I
(ME I)
Înregistrare fiscală Curs 2
Modul E-learning II
(ME II)
Conduita şi etica profesională a consultanţilor fiscali Curs 4
Modul E-learning III
(ME III)
Preţuri de transfer Curs 6
Modul E-learning IV
(ME IV)
Contribuţii sociale Curs 5
Modul E-learning V
(ME V)
Colectarea creanţelor fiscale Curs 6
Modul E-learning VI
(ME VI)
TVA - locul prestării Curs 4
Modul E-learning VII
(ME VII)
Accize și alte taxe speciale Curs 6
Modul E-learning VIII
(ME VIII)
Inspecţie fiscală Curs 4
Modul E-learning IX
(ME IX)
Sediul stabil/Sediul permanent Curs 5
Modul E-learning X
(ME X)
Vămuirea mărfurilor Curs 4
Modul E-learning XI
(ME XI)
Impozitul cu reţinere la sursă Curs 5
Modul E-learning XII
(ME XII)
Procedura de contestare a actelor administrativ fiscale
Executarea creanţelor bugetare
Curs 6
Modul E-learning XIII
(ME XIII)
Impozite şi taxe locale Curs 5
Modul E-learning XIV
(ME XIV)
Impozitul pe profit Curs 6
Modul E-learning XV
(ME XV)
Expertiza fiscală – responsabilitatea consultanţilor fiscali Curs 4
Modul E-learning XVI
(ME XVI)
Drept fiscal Curs 4
Modul E-learning XVII
(ME XVII)
Încadrarea tarifară a mărfurilor. Mod de lucru cu Tariful vamal Curs 4
Modul E-learning XVIII
(ME XVIII)
Sistemul TVA la încasare Curs 2
Modul E-learning XIX
(ME XIX)
Aspecte procedurale în domeniul TVA Curs 4

 

*) În cursul anului, Programul de pregătire profesională e-learning va fi completat și cu alte teme

 

 

 

ANEXA Nr.2

la program


PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sistem de seminar în sălile de curs*), aferent anului 2015Specificare Tema Forma de pregătire Nr. ore
Modul I
(MI)
Impozitul pe profit Seminar
(aspecte practice)
3
Modul II
(MII)
Evaziunea fiscală – Legislație de combatere. Studii de caz Seminar
(aspecte practice)
2
Modul III
(MIII)
Procedura insolvenței Seminar
(aspecte practice)
2
Modul IV
(MIV)
Accizele și alte taxe speciale Seminar
(aspecte practice)
2
Modul V
(MV)
TVA – aspecte legislative Seminar
(aspecte practice)
4
Modul VI
(MVI)
Impozitele și taxele locale Seminar
(aspecte practice)
2
Modul VII
(MVII)
Procedura fiscală privind înregistrarea contribuabililor și stabilirea impozitelor Seminar
(aspecte practice)
3
Modul VIII
(MVIII)
Procedura de inspecție fiscală Seminar
(aspecte practice)
2
Modul IX
(MIX)
Contribuții sociale Seminar
(aspecte practice)
2
Modul X
(MX)
Reglementări contabile Seminar
(aspecte practice)
3
Modul XI
(MXI)
Taxare internațională Seminar
(aspecte practice)
2
Modul XII
(MXII)
Codul de procedură fiscală rescris, principii și abordări noi Seminar
(aspecte practice)
3
Modul XIII
(MXIII)
TVA – implicații în practica aplicării legislației în domeniu Seminar
(aspecte practice)
4
Modul XIV
(MXIV)
Prețurile de transfer Seminar
(aspecte practice)
2
Modul XV
(MXV)
Impozitul pe venit Seminar
(aspecte practice)
2
Modul XVI
(MXVI)
Gestionare fonduri europene Seminar
(aspecte practice)
2
Modul XVII
(MXVII)
Impozitul pe veniturile nerezidenților Seminar
(aspecte practice)
2
Modul XVIII
(MXVIII)
Drept fiscal/Expertize fiscale Seminar
(aspecte practice)
3

 

*) În cursul anului, Programul de pregătire profesională e-learning va fi completat și cu alte teme 

 

ANEXA Nr.3

la program

 


CALENDARUL

acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2015 - seminar în săli de curs

 

 

Centrul de pregătire Module de pregătire profesională Perioada de desfăşurare
Bucureşti MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 27 - 29 martie
11 - 13 septembrie
MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 15 -17 mai
2 - 4 octombrie
MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII 5 – 7 iunie
30 octombrie - 1 noiembrie
Braşov MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 8 – 10 mai
Cluj-Napoca MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 12 – 14 iunie
MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 25 - 27 septembrie
Constanţa MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII 19 – 21 iunie
MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 2 – 4 octombrie
Craiova MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 15 – 17 mai
Iaşi MVII, MVIII, MIX, MX, MXI, MXII 5 – 7 iunie
MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII 9 - 11 octombrie
Timişoara MXIII, MXIV, MXV, MXVI, MXVII, MXVIII 12 – 14 iunie
MI, MII, MIII, MIV, MV, MVI 16 - 18 octombrie