CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 3/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în MO nr. 185/2017

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 22 februarie 2017, hotărăște:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Biroul permanent al Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, Secretariatul general și direcțiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanților Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 189 din 22 martie 2012, cu modificările ulterioare, precum și toate prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

București, 22 februarie 2017.

Nr. 3.

 

 

ANEXĂ

REGULAMENT

de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. - (1) Camera Consultanţilor Fiscali, denumită în continuare Cameră, este organizaţie profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr. 13-19, et. 4, ap. 8 şi 9, sectorul 2, din care fac parte consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți care au dobândit această calitate, precum și societățile de consultanță fiscală autorizate de Cameră, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare ordonanţă.

(2) Camera este constituită ca persoană juridică autonomă, de drept privat, cu denumire, patrimoniu şi siglă proprii. Potrivit prevederilor legale privind protecţia mărcilor, nicio altă persoană cu excepţia Camerei nu are dreptul de a folosi această denumire sau o denumire similară şi sigla acesteia, prevăzută în anexa nr. 1 (click aici).

(3) Camera este autoritatea competentă care organizează, coordonează şi autorizează activitatea de consultanţă fiscală în România, asigură accesul la profesia de consultant fiscal şi apără interesele legitime ale membrilor săi, potrivit legii şi prezentului regulament.

(4) În vederea realizării acestor obiective, Camera exercită atribuţiile care i-au fost conferite prin ordonanţă şi prin celelalte acte normative incidente domeniului său de activitate.

Art. 2. - (1) Activitatea de consultanţă fiscală constă în:

a) acordarea de asistenţă şi servicii profesionale în domeniul fiscal;

b) prestarea de servicii şi asistenţă de specialitate pentru întocmirea declaraţiilor fiscale;

c) certificarea declaraţiilor fiscale, în condiţiile legii;

d) asistenţă şi servicii pe probleme de procedură fiscală;

e) asistenţă privind întocmirea documentaţiei pentru exercitarea căilor de atac împotriva titlurilor de creanţă şi a altor acte administrative fiscale;

f) asistenţă şi reprezentare în faţa organelor fiscale, inclusiv acordarea de asistenţă de specialitate pe parcursul derulării inspecţiei fiscale;

g) realizarea de expertize fiscale judiciare la solicitarea organelor judecătoreşti sau de cercetare penală. În acest caz, art. 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător. Expertizele fiscale judiciare se realizează numai de consultanţii fiscali activi înscrişi în evidenţele Ministerului Justiţiei - Serviciul profesii juridice conexe;

h) realizarea de expertize fiscale extrajudiciare, la solicitarea organelor fiscale sau a oricăror altor persoane sau entităţi interesate;

i) asistenţă privind creanţele bugetului general consolidat, cu respectarea prevederilor legale în vigoare;

j) asistenţă fiscală în cauzele aflate pe rolul unei autorităţi jurisdicţionale.

(2) Exercitarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. c) se face potrivit normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.

(3) Pentru exercitarea activităţii de consultanţă fiscală este obligatorie asigurarea pentru răspunderea profesională.

(4) Consultanții fiscali activi pot desfășura toate activitățile prevăzute la alin. (1).

(5) Consultanții fiscali asistenți pot desfășura, numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ, activitățile prevăzute la alin. (1) lit. a), b), d), e) și i).

 

CAPITOLUL II

Membrii Camerei

Art. 3. - (1) Au calitatea de membru al Camerei:

a) persoanele fizice care au dobândit prin examen calitatea de consultant fiscal, în condiţiile ordonanţei şi ale Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, şi care s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală;

b) persoanele fizice care au dobândit prin examen calitatea de consultant fiscal asistent, în condiţiile ordonanţei şi ale Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, şi care s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală;

c) societăţile care au obţinut autorizaţia de funcţionare şi care s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală;

d) consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elvețiană, precum și cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elvețiene care au obținut titlul de calificare pe teritoriul unui stat terţ și au o experienţă profesională în domeniul consultanţei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificărilor profesionale, care au fost înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.

(2) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie licenţiaţi ai unei facultăţi cu profil economic;

b) să aibă o experienţă profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activităţi:

b1) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislaţiei fiscale;

b2) administrare fiscală;

b3) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

b4) activitate financiar-contabilă;

b5) activitate didactică universitară în domeniul finanţelor publice, fiscalitate, politici fiscale şi bugetare, contabilitate financiară, finanţele instituţiilor publice;

b6) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

(3) Pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să aibă calitatea de licenţiat al unei instituţii acreditate de învăţământ superior cu durata stabilită de lege;

b) să aibă o experienţă profesională de minimum 2 ani;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârşirea unor infracţiuni sancţionate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum şi alte infracţiuni în legătură cu exercitarea activităţilor prevăzute la alin. (1) lit. b);

d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;

e) să fie apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

f) să promoveze examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent.

(4) După promovarea examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal asistent şi înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secţiunea “Consultanţi fiscali asistenţi”, persoanele care au dobândit această calitate pot să îşi desfăşoare activitatea numai sub îndrumarea unui consultant fiscal activ.

(5) După efectuarea unui stagiu de 3 ani, consultantul fiscal asistent se poate înscrie la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal, în termen de 2 ani de la finalizarea stagiului, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (2) lit. c)-e).

(6) Dovada efectuării stagiului se face la momentul înscrierii la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, prin documente atestate de unul sau mai mulți consultanți fiscali coordonatori.

(7) Pe perioada stagiului prevăzut la alin. (5), consultanţii fiscali asistenţi trebuie să urmeze, anual, un curs de formare profesională organizat de Camera Consultanţilor Fiscali, conform Programului anual de pregătire profesională continua, aprobat de Consiliului superior al Camerei. Îndeplinirea acestei obligaţii constituie condiţie pentru înscrierea la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal.

(8) Examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent se organizează de Cameră în baza Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat de Consiliul superior al Camerei.

Art. 4. - (1) Membrii Camerei pot fi, din punct de vedere al dreptului de exercitare a profesiei, activi și inactivi.

(2) Sunt membri activi :

a) persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal ca urmare a promovării unui examen şi sunt înregistrate în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea „persoane active”;

b) persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal asistent ca urmare a promovării unui examen şi sunt înregistrate în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea „persoane active”;

c) persoanele juridice care sunt autorizate de Cameră și sunt înregistrate în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea „persoane active”.

(3) Pot fi membri inactivi, înregistrați în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală la secțiunea „persoane inactive”, următoarele persoane:

a) consultanții fiscali care au declarat această stare la momentul înregistrării la Cameră;

b) consultanții fiscali care au solicitat înregistrarea la secțiunea „persoane inactive” pentru o perioadă de minimum un an;

c) consultanții fiscali care se află într-o situaţie de incompatibilitate prevăzută de o lege specială;

d) persoanele juridice care au suspendată activitatea la registrul comerțului.

(4) Consultanţii fiscali care desfăşoară orice activitate incompatibilă conform legilor speciale sunt obligaţi să solicite în scris trecerea în categoria consultanților fiscali inactivi şi să prezinte documentele doveditoare care atestă situaţia respectivă, iar revenirea la statutul de membru activ se face la cerere, însoţită de actele doveditoare care atestă încetarea stării de incompatibilitate.

(5) Cererea de trecere de la o stare la alta produce efecte în ceea ce priveşte noua calitate începând cu data de la care a intervenit situaţia de incompatibilitate. Cotizaţia aferentă calităţii de membru inactiv, se datorează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs modificarea.

(6) În situaţia revenirii la statutul de membru activ, cererea produce efecte de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost aprobată de Cameră, iar cotizaţia aferentă noii calităţi se datorează de la aceeaşi dată.

(7) Pentru a fi înregistrați la secțiunea „persoane inactive”, membrii Camerei persoane fizice vor depune și o declarație pe proprie răspundere din care să rezulte faptul că solicitantul nu are contracte în derulare, că nu va desfășura activitate de consultanță fiscală în perioada de inactivitate, precum și că a luat la cunoștință de prevederile art. 25 alin. (2) din ordonanță, potrivit cărora desfășurarea de activitate de consultanță fiscală de către membrii inactivi constituie infracțiune și se pedepsește potrivit legii penale.

Art. 5. - (1) Persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, pentru a deveni membri ai Camerei, sunt obligate să se înregistreze în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, în termen de cel mult 12 luni de la data comunicării rezultatului examenului.

(2) După împlinirea termenului prevăzut la alin. (1), dar nu mai târziu de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului, persoana care a promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care nu s-a înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală poate fi înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secțiunea corespunzătoare, numai după urmarea unui stagiu de pregătire în domeniul legislaţiei fiscale organizat de Cameră.

(3) Persoana care a promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care nu s-a înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în termen de 24 de luni de la data comunicării rezultatului examenului pierde dreptul de a se mai înscrie în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunea corespunzătoare.

(4) Activitatea de consultanţă fiscală poate fi desfăşurată numai de persoanele care au promovat examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și care s-au înregistrat în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală la secţiunile “persoane active” și care au viza anuală.

(5) Pentru a se înregistra în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, persoanele fizice care au promovat examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent, vor depune un dosar care va cuprinde:

a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 2 (click aici) sau în anexa nr. 3 (click aici), după caz;

b) actul de identitate, în copie (numai dacă au intervenit modificări faţă de datele iniţiale din dosarul de înscriere la examen);

c) documentul de plată a cotizaţiei fixe stabilite pentru noii membri, în copie.

(6) Cererea-tip de înscriere cuprinde și un angajament prin care solicitantul se obligă să respecte dispoziţiile legii şi ale prezentului regulament şi normele interne ale Camerei.

(7) Dosarul se înregistrează la Direcţia de servicii pentru membri, care verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1) - (5), precum şi promovarea examenului, pe baza listelor cu candidaţii admişi la examen. În cazul îndeplinirii tuturor cerințelor, Direcția de servicii pentru membri efectuează înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, eliberează carnetul profesional sub formă de card, prevăzut în anexa nr. 4 (click aici), şi numai pentru consultanții fiscali activi se eliberează parafa.

(8) Eliberarea carnetului profesional sub formă de card anual echivalează cu acordarea vizei anuale.

(9) Parafa de membru al Camerei va avea următoarele înscrisuri:

- "Consultant fiscal";

- numele şi prenumele, numărul şi anul înregistrării în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.

(10) Pierderea, furtul sau distrugerea carnetului –tip card ori parafei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

(11) În caz de respingere a cererii de înscriere ca membru al Camerei, Direcţia de servicii pentru membri comunică persoanei decizia motivată a Biroului permanent al Consiliului superior.

Art. 6. – (1) Consultanţii fiscali care au obţinut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau în Confederaţia Elveţiană îşi pot exercită profesia pe teritoriul României în una dintre următoarele forme:

a) în mod independent sau în asociere;

b) consultanţi fiscali salariaţi în România;

c) prin prestarea de servicii, în condiţiile art. 219 din ordonanță.

(2) Pot desfășura în România activitatea de consultanță fiscală sub una din formele prevăzute la alin. (1) lit. a) și cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, în situaţia în care aceştia sunt titulari ai unui titlu de calificare obţinut pe teritoriul unui stat terţ, dacă au o experienţă profesională în domeniul consultanţei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obţinut recunoaşterea calificărilor profesionale.

(3) Recunoașterea titlurilor de calificare, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) se face pe bază de cerere, prevăzută în anexa nr. 5(click aici), însoțită de:

a) actul de identitate, în copie;

b) copie după atestatul sau certificatul de calificare profesională;

c) documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenienţă prin care se atestă că solicitantului nu i-a fost interzis dreptul de a practica profesia de consultant fiscal datorită unei abateri profesionale grave sau infracţiuni;

d) documentul legal, eliberat în statul membru de origine sau de provenienţă care să ateste capacitatea deplină de exerciţiu a solicitantului;

e) documentul care atestă experiența profesională de 3 ani, în cazul persoanelor prevăzute la alin. (2);

f) documentul care prevede opțiunea aleasă pentru forma de desfășurare a activității de consultanță fiscală;

g) documentul de plată a cotizaţiei fixe stabilite pentru noii membri, în copie.

(4) Odată cu recunoaşterea titlurilor de calificare, consultanții fiscali în cauză vor fi înscriși în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscal, la secţiunea corespunzătoare.

(5) În cazul în care cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene care doresc să desfăşoare activitatea de consultant fiscal în România nu prezintă documentele prevăzute la alin. (3) ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera poate solicita autorităţilor competente ale statului membru de origine ori de provenienţă al persoanei în cauză o confirmare a faptului că persoana respectivă este autorizată să îşi desfăşoare activitatea profesională de consultant fiscal în acel stat membru.

(6) Camera poate cere solicitantului să opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care să nu depăşească 3 ani sau pentru a da o probă de aptitudine, în următoarele cazuri:

a) dacă formarea solicitantului priveşte domenii teoretice sau practice substanţial diferite faţă de cele cerute în România pentru obţinerea calităţii de consultant fiscal;

b) dacă activităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) nu se regăsesc în cadrul aceleiaşi profesii în statul membru de origine sau de provenienţă al solicitantului şi dacă diferenţa corespunde unei formări specifice cerute în România şi acoperă domenii care diferă substanţial de cele acoperite de titlul de calificare deţinut de solicitant.

(7) Activitatea de prestare de servicii prevăzută la alin. (1) lit. c) se exercită în România prin asigurarea serviciilor de asistenţă fiscală pentru persoanele fizice sau persoanele juridice în faţa organelor fiscale sau în faţa autorităţilor jurisdicţionale, în condiţiile stabilite în statul membru de origine pentru consultanţii fiscali, fără a fi necesară înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

(8) În caz de respingere a cererii, Direcţia de servicii pentru membri comunică persoanei decizia motivată a Biroului permanent al Consiliului superior.

Art. 7. - (1) Consultanţii fiscali se pot asocia în societăţi care au în obiectul de activitate consultanţa fiscală. Societatea trebuie să aibă cel puţin un asociat/acţionar şi administrator, care să aibă calitatea de consultant fiscal.

(2) Pentru eliberarea autorizației de funcționare, persoanele juridice trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie înregistrate la registrul comerțului și să figureze ca societăți active;

b) să nu figureze în bazele de date ale Ministerului Finanțelor Publice ca persoane inactive din punct de vedere fiscal;

c) consultanții fiscali asociați/acționari și administratori să fie înregistrați membri activi;

d) consultanții fiscali asociați/acționari și administratori să nu figureze în Registru cu sancțiuni și să nu aibă obligații restante față de Cameră;

e) consultanții fiscali asociați/acționari și administratori să nu aibă înscrise în cazierul judiciar fapte care privesc infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie ori o infracţiune economică prevăzută de legi speciale care l-ar face nedemn a fi consultant fiscal;

f) consultanții fiscali asociați/acționari și administratori să nu aibă fapte înscrise în cazierul fiscal.

(3) Societăţile de consultanţă fiscală înfiinţate conform ordonanţei, la solicitarea autorizaţiei de funcţionare, vor depune un dosar cu următoarele documente:

a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 6 (click aici), semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice;

b) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, în copie;

c) actul constitutiv, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de registrul comerţului, care să conţină date referitoare la numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor/acţionarilor, directorilor şi administratorilor/membrilor consiliilor de administraţie, precum şi la obiectul de activitate;

e) certificatul de cazier judiciar al societății;

f) certificatul de cazier judiciar al consultanților fiscali asociați/și administratori;

g) certificatul de cazier fiscal al societății;

h) certificatul de cazier fiscal al consultanților fiscali asociați/acționari și administratori;

i) documentul de plată a cotizaţiei fixe stabilite pentru noii membri persoane juridice, în copie;

j) carnetul profesional, în copie, al persoanelor fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele persoanei juridice.

(4) Dosarul se înregistrează la Direcţia de servicii pentru membri, care verifică îndeplinirea cerinţelor prevăzute la alin. (1), (2) și (3), după care face propuneri de aprobare sau respingere motivată, după caz, Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei. În cazul aprobării cererii, persoana juridică respectivă devine membră a Camerei, este înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală şi i se eliberează autorizaţia, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 (click aici).

(5) În situaţia în care cererea nu este aprobată, Direcţia de servicii pentru membri comunică în scris decizia motivată a Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei.

Art. 8. - Deciziile prevăzute la art. 5 alin. (11), art. 6 alin. (8) şi art. 7 alin. (5) pot fi atacate potrivit dispoziţiilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Drepturile şi obligaţiile membrilor Camerei

Art. 9. - (1) Membrii Camerei au, în principal, următoarele drepturi:

a) dreptul să exercite activităţile specifice profesiei în conformitate cu prevederile ordonanţei şi ale prezentului regulament;

b) dreptul de a alege;

c) de a fi aleși în organele de conducere ale Camerei. Acest drept revine numai consultanților fiscali;

d) dreptul de vot asupra tuturor problemelor de interes care se dezbat în cadrul conferinţelor;

e) dreptul de a solicita sprijin în litigiile privind etica şi practica profesională născute între consultanţii fiscali şi terţe părţi;

f) dreptul de a contesta sancţiunile primite;

g) dreptul să fie informaţi şi consultaţi asupra activităţilor desfăşurate de Cameră.

(2) Membrii Camerei au, în principal, următoarele obligaţii:

a) să participe activ la realizarea scopului şi a obiectivelor Camerei;

b) să participe la cursurile de pregătire profesională;

c) să declare cu exactitate veniturile realizate şi să respecte termenele de depunere a declaraţiilor;

d) să achite la termen cotizaţiile;

e) să respecte hotărârile Conferinţei naţionale şi ale Consiliului superior al Camerei;

f) să nu devină membri ai unei alte asociaţii profesionale din România ale cărei scop şi obiect sunt identice cu cele ale Camerei;

g) să nu aducă atingere reputaţiei şi intereselor corpului profesional al consultanţilor fiscali şi să ia poziţie faţă de orice atingere adusă reputaţiei şi intereselor corpului profesional al consultanţilor fiscali;

h) să păstreze secretul profesional, care vizează toate informaţiile şi datele de orice tip, în orice formă şi pe orice suport puse la dispoziţie de client şi documentaţia întocmită de consultant, precum şi să le gestioneze şi să le arhiveze corespunzător la sediul profesional;

i) să respecte normele profesionale adoptate de Cameră pentru desfăşurarea activităţii de consultanţă fiscală;

j) să respecte Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;

k) să respecte normele procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali;

l) să obţină viza anuală, conform normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei, în cazul persoanelor fizice;

m) să obţină viza anuală prevăzută în anexa nr. 8 (click aici) conform normelor aprobate de Consiliul superior al Camerei, în cazul persoanelor juridice;

n) să respecte alte reglementări aplicabile profesiei.

(3) Consultanţii fiscali şi societăţile de consultanţă fiscală pot desfăşura, pe lângă activitatea de consultanţă fiscală, cu respectarea condiţiilor prevăzute de actele normative în materie şi după accesul în profesiile respective conform dispoziţiilor din legile speciale, şi activităţi de:

a) expertiză contabilă;

b) audit financiar;

c) instruire şi perfecţionare în domeniul fiscal.

(4) Pot fi membri ai Camerei auditorii financiari, experţii contabili ori alte categorii de liber-profesionişti care au dobândit calitatea de consultant fiscal pe bază de examen organizat de Cameră, potrivit ordonanţei şi Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat de Consiliul superior al Camerei.

(5) Persoanele prevăzute la alin. (4) pot exercita activitatea de consultanţă fiscală, cu respectarea condiţiilor prevăzute de actele normative în materie, numai după ce s-au înscris în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală ca membri activi.

Art. 10. - (1) Membrii Camerei persoane fizice sunt obligaţi să comunice Camerei, în scris, în termen de până la 30 de zile, producerea unor evenimente semnificative în activitatea acestora, menţionând toate informaţiile şi ataşând toate documentele corespunzătoare, în copie legalizată, după caz, după cum urmează:

a) aplicarea unor sancţiuni disciplinare pe linie profesională de către o autoritate legală sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana în cauză;

b) orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară sau din străinătate împotriva unui asociat/acţionar sau administrator al persoanei juridice, pentru infracţiuni săvârşite în exerciţiul profesiei de consultant fiscal;

c) punerea în mişcare a acţiunii penale sau trimiterea în judecată pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de consultant fiscal;

d) existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care i se interzice consultantului fiscal exercitarea funcţiei de administrator al unei societăţi sau, în general, exercitarea de funcţii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăţi;

e) orice alte informaţii solicitate de Cameră pentru evaluarea reputaţiei profesionale şi etice a consultantului fiscal;

f) schimbarea numelui, situaţie în care persoana în cauză va solicita în scris Camerei eliberarea unui nou carnet de consultant fiscal membru al Camerei şi a unei noi parafe;

g) schimbarea domiciliului ori a adresei de corespondenţă,

h) orice modificare privind statutul de angajat, asociat/acţionar sau administrator al unei persoane juridice ori de persoană fizică autorizată să exercite în mod independent activitatea de consultant fiscal;

i) orice alte date care se referă la calitatea de membru al acesteia.

(2) Membrii Camerei persoane juridice sunt obligaţi să comunice Camerei, în scris, în termen de până la 30 de zile, producerea unor evenimente semnificative în activitatea acestora, menţionând toate informaţiile şi ataşând toate documentele corespunzătoare, în copie legalizată, după caz, după cum urmează:

a) schimbarea denumirii sub care este înregistrată persoana juridică, situaţie în care se va solicita Camerei eliberarea unei noi autorizaţii;

b) schimbarea sediului social ori a adresei de corespondenţă;

c) deschiderea sau închiderea unei filiale ori a unei subunităţi;

d) orice modificare în ceea ce priveşte statutul angajaţilor, asociaţilor/acţionarilor sau al administratorilor persoanei juridice;

e) orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară sau din străinătate împotriva persoanei juridice;

f) aplicarea unor sancţiuni disciplinare persoanei juridice ori luarea de măsuri împotriva acesteia de către o autoritate sau un alt organism profesional al cărui membru este persoana juridică în cauză;

g) orice condamnare penală definitivă pronunţată de instanţele competente din ţară sau din străinătate împotriva unui asociat/acţionar ori administrator al persoanei juridice, pentru infracţiuni săvârşite în exerciţiul profesiei de consultant fiscal;

h) punerea în mişcare a acţiunii penale sau trimiterea în judecată a unui asociat/acţionar ori administrator al persoanei juridice, pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de consultant fiscal;

i) existenţa unei hotărâri judecătoreşti definitive prin care i se interzice reprezentantului legal al societăţii de consultanţă fiscală exercitarea funcţiei de administrator sau exercitarea de funcţii care privesc gestiunea ori conducerea unei societăţi;

j) dacă se află în procedură de insolvenţă sau de lichidare.

Art. 11. - (1) Membrii Camerei persoane fizice şi persoane juridice care doresc să renunţe la calitatea de membru al Camerei notifică în scris această situaţie Camerei.

(2) Decizia Consiliului superior al Camerei prin care se ia act de renunţare se comunică în scris persoanei în cauză, iar Camera face menţiunile corespunzătoare în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală.

(3) Consiliul superior al Camerei va hotărî amânarea încetării calităţii de membru şi, implicit, a radierii persoanei respective din Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, dacă se află în derulare o acţiune de monitorizare şi control a activităţii consultantului fiscal, consultantului fiscal asistent sau a societăţii de consultanţă fiscală.

Art. 12. - (1) Calitatea de membru al Camerei se retrage prin decizie a Consiliului superior al Camerei, fără îndeplinirea procedurii disciplinare, în oricare dintre următoarele situaţii:

1. în cazul persoanelor fizice:

a) ca urmare a neachitării cotizaţiilor, precum şi a neîndeplinirii altor obligaţii faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului superior al Camerei, atunci când întârzierea depăşeşte 12 luni, deşi consultantul fiscal a fost notificat despre aceste situaţii;

b) în urma condamnării definitive a unui consultant fiscal pentru infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals, pentru o infracţiune săvârşită cu intenție în exercițiul profesiei de consultant fiscal ori o infracţiune economică prevăzută de legi speciale care l-ar face nedemn de a fi consultant fiscal;

c) când atribuirea calităţii de consultant fiscal a fost obţinută ca urmare a săvârşirii infracţiunii de fals şi uz de fals;

2. în cazul persoanelor juridice, în situaţia în care:

a) societatea s-a dizolvat;

b) după data de înregistrare la Cameră se constată că nu mai îndeplinesc condiţiile legale de funcţionare potrivit ordonanţei şi prezentului regulament;

c) când plata cotizaţiei nu s-a efectuat la termen, iar întârzierea depăşeşte 12 luni.

(2) În cazul retragerii calității de membru al Camerei, consultanţii fiscali persoane fizice sau societăţile de consultanţă fiscală au obligaţia depunerii de îndată a carnetului profesional, respectiv a autorizaţiei la Direcția de servicii pentru membri.

(3) De la data comunicării retragerii calității de membru al Camerei, consultanţilor fiscali persoane fizice sau societăţilor de consultanţă fiscală li se interzice practicarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal sau a denumirii de societate de consultanţă fiscală.

(4) Direcția de servicii pentru membri va publica pe site-ul Camerei lista membrilor cărora li s-a retras calitatea de membru prin decizie şi cărora li s-a interzis dreptul de a practica profesia şi de a utiliza titlurile respective. Concomitent cu publicarea pe site, Direcția de servicii pentru membri va înştiinţa Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi Consiliul Concurenţei despre interdicţia de practicare a profesiei şi de utilizare a titlului de consultant fiscal/consultant fiscal asistent sau a denumirii de societate de consultanţă fiscală de către persoanele în cauză.

(5) Direcția de servicii pentru membri va comunica în scris decizia de retragere a calității de membru persoanei în cauză și va face menţiunile corespunzătoare în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscal.

(6) Decizia privind retragerea calităţii de membru al Camerei poate fi contestată, în condiţiile legii, conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 13. - Orice membru care a renunţat sau căruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobândirea acesteia, respectând condiţiile prevăzute de ordonanţă, precum şi de normele aprobate de Consiliul superior al Camerei, cu plata cotizaţiei fixe, al cărui cuantum este egal cu cel al cotizaţiei datorate de noii membri ai Camerei, precum și cu plata tuturor obligațiilor restante, acolo unde este cazul.

Art. 14. - În faţa organelor de conducere ale Camerei problemele, interesele şi propunerile societăţilor de consultanţă fiscală pot fi susţinute de administratorii acestor societăţi sau de alte persoane împuternicite de acestea, care au calitatea de membri ai Camerei şi care au drepturile prevăzute de ordonanţă şi de prezentul regulament.

Art. 15. - Persoanele juridice care au suspendată activitatea la registrul comerţului sunt membri inactivi. Reluarea activităţii declarată la registrul comerţului va fi comunicată şi Camerei, în vederea reautorizării şi trecerii în categoria membrilor activi. Pe perioada inactivităţii societăţile în cauză nu datorează cotizaţia. Trecerea în categoria membrilor activi se face după plata cotizaţiei fixe, al cărei cuantum este egal cu al cotizaţiei datorate de noii membri ai Camerei.

 

CAPITOLUL IV

Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală

Art. 16. - (1) Membrii Camerei vor fi înscriși în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanța fiscală ca membri activi sau inactivi.

(2) Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, secțiunile corespunzătoare din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală sunt aduse la cunoștința publicului prin publicarea pe site-ul web al Camerei și vor fi actualizate permanent cu modificările intervenite.

(3) Consiliul superior poate decide și publicarea anuală a Registrului consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Prin grija Biroului permanent al Consiliului superior al Camerei, Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală și modificările intervenite sunt comunicate din oficiu Ministerului Justiției, Biroului central pentru expertize tehnice judiciare din Ministerul Justiției, Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și, la cerere, oricăror altor instituții îndreptățite. Condițiile de comunicare se stabilesc pe bază de protocol.

(5) În Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală înregistrarea membrilor se va face în ordine alfabetică, cu menţionarea următoarelor date:

1. pentru persoanele fizice:

a) numele şi prenumele;

b) numărul carnetului profesional;

c) localitatea de domiciliu;

d) alte date de identificare a persoanei;

2. pentru societăţile de consultanţă fiscală:

a) denumirea şi sediul social;

b) numele şi prenumele, numărul carnetului profesional şi localitatea de domiciliu ale persoanelor fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii de consultanţă fiscală;

c) numele şi prenumele asociaţilor/acţionarilor, administratorilor care au calitatea de consultant fiscal;

d) alte date de identificare.

(6) Membrii Camerei sunt obligaţi să anunţe orice modificare a datelor înscrise în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală în termen de 30 de zile.

(7) Înscrierea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, la secțiunea persoane active, conferă dreptul exercitării profesiei pe întregul teritoriu al României.

(8) Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală este format din trei capitole:

a) capitolul I - Consultanţi fiscali.

b) capitolul II - Consultanţi fiscali asistenți.

c) capitolul III - Societăţi de consultanţă fiscală.

(9) Capitolele I și III sunt împărțite în două secțiuni: persoane active și persoane inactive.

(10) Modelul Registrului consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală este prevăzut în anexa nr. 9 (click aici).

(11) Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală se conduce informatizat.

(12) Arhivarea dosarelor consultanţilor fiscali şi ale societăţilor de consultanţă fiscală se face de către Direcţia de servicii pentru membri, iar gestiunea acestora se conduce informatizat.

 

CAPITOLUL V

Atribuţiile Camerei

Art. 17. - (1) În baza prevederilor art. 11 din ordonanţă şi a Statutului Confederaţiei Fiscale Europene, Camera are următoarele atribuţii principale:

a) coordonează activitatea de consultanţă fiscală;

b) autorizează exercitarea activităţii de consultanţă fiscală;

c) întocmește și actualizează Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală;

d) organizează examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent;

e) elaborează şi aprobă regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;

f) elaborează şi aprobă norme şi proceduri privind activitatea de consultanţă fiscală;

g) elaborează şi aprobă norme privind realizarea expertizelor fiscale;

h) elaborează şi aprobă norme privind controlul activității profesionale a membrilor săi;

i) elaborează şi aprobă normele privind pregătirea şi perfecţionarea consultanţilor fiscali și a consultanților fiscali asistenți;

j) elaborează şi aprobă Programul de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți şi asigură materialele pentru pregătirea profesională şi informarea periodică a acestora;

k) elaborează şi aprobă Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale;

l) reprezintă profesia de consultant fiscal din România în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor profesionale internaţionale;

m) se preocupă de recunoaşterea şi dezvoltarea profesiei de consultant fiscal în străinătate şi înscrierea membrilor Camerei în alte organizaţii profesionale de profil din străinătate;

n) apără interesele profesionale ale tuturor membrilor Camerei, atât în ţară, cât şi în străinătate;

o) oferă sprijin şi asistenţă membrilor Camerei în problemele administrativ -profesionale;

p) controlează respectarea normelor, standardelor și a procedurilor privind activitatea de consultanță fiscală;

q) mediază între membrii Camerei, la cerere, în caz de diferende;

r) stabileşte măsuri disciplinare;

s) editează publicaţii de specialitate;

ş) elaborează propuneri privind actualizarea legislaţiei, precum şi a normelor de consultanţă fiscală, în concordanţă cu reglementările organizaţiilor profesionale internaţionale; contribuie la dezvoltarea legislaţiei cu impact asupra activităţii profesionale de consultanţă fiscală şi acţionează pentru recunoaşterea, în folosul consultanţilor fiscali, a dreptului de a-şi reprezenta clienţii în faţa autorităţilor naţionale, precum şi în faţa tuturor celorlalte autorităţi naţionale, internaţionale sau supranaţionale;

t) informează publicul cu privire la serviciile pe care consultanţii fiscali le pot furniza;

ţ) menţine relaţiile cu autorităţile, organismele naţionale şi internaţionale şi, în special,furnizează experienţa practicienilor către autorităţile naţionale, precum şi ale Uniunii Europene în toate domeniile aferente fiscalităţii şi dreptului profesional;

u) colaborează cu instituţii şi asociaţii profesionale de profil din ţară şi din străinătate; facilitează cooperarea în toate domeniile ce prezintă un interes comun pentru consultanţii fiscali din România, atât în interiorul, cât şi în afara Uniunii Europene;

v) propune şi recomandă membrii Camerei în funcţii de conducere în cadrul organizaţiilor de profil din străinătate;

w) organizează cursuri masterale în domeniul fiscalităţii naţionale şi europene, în colaborare cu instituții de învățământ superior acreditate din România;

x) organizează cursuri de pregătire pentru candidaţii la examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent;

y) colaborează cu alte instituţii, organizaţii sau societăţi pentru accesarea de fonduri structurale în vederea dezvoltării activităţii de pregătire profesională şi a iniţierii altor proiecte economice sau de pregătire în domenii diverse de activitate ale membrilor Camerei;

z) participă la schimbul de informaţii cu privire la legile fiscale naţionale şi dezvoltare a legilor fiscale în Europa;

aa) organizează stagii de adaptare pentru consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, sau au obținut-o pe teritoriul unui stat terţ;

ab) organizează probele de aptitudine pentru consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, sau au obținut-o pe teritoriul unui stat terţ; ac) exercită alte atribuţii prevăzute de ordonanţă sau de prezentul regulament. (2) Camera poate înfiinţa unităţi teritoriale fără personalitate juridică.

Art. 18. - (1) Organele de conducere ale Camerei sunt: Conferinţa naţională, Consiliul superior al Camerei şi Biroul permanent al Consiliului superior, denumite în continuare Conferinţa, Consiliul superior şi Biroul permanent.

(2) Consiliul superior este ales de Conferinţă.

(3) Consiliul superior alege dintre membrii săi Biroul permanent, respectiv persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere în cadrul acestuia.

Art. 19. – (1) Conferinţa este formată din consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți cu drept de vot înscrişi în evidenţa Camerei.

(2) Membrii Camerei cu drept de vot sunt consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți care şi-au îndeplinit toate obligaţiile faţă de Cameră, la termenele stabilite prin hotărârile acesteia.

(3) Nu au drept de vot sau de reprezentare membrii Camerei suspendaţi ca urmare a aplicării unei măsuri disciplinare.

Art. 20. - Conferinţa este ordinară sau extraordinară.

Art. 21. - (1) Conferinţa ordinară se întruneşte anual, la convocarea Consiliului superior, în cel mult 120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar precedent.

(2) Conferinţa ordinară are următoarele atribuţii principale:

a) dezbaterea şi aprobarea raportului anual de activitate al Consiliului superior;

b) dezbaterea, aprobarea sau modificarea situaţiilor financiare anuale ale Camerei;

c) dezbaterea şi aprobarea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiară;

d) aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar încheiat;

e) aprobarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar următor;

f) aprobarea programului de activitate al Consiliului superior;

g) alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Consiliului superior;

h) alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de auditori statutari;

i) alegerea şi eliberarea/revocarea membrilor Comisiei de apel;

j) exercitarea altor atribuţii prevăzute de lege sau de prezentul regulament.

Art. 22. - (1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei ordinare este necesară prezenţa majorităţii simple a membrilor cu drept de vot, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.

(2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), Conferinţa întrunită la a doua convocare poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenţi, cu votul majorităţii simple a acestora.

(3) Conferinţa ordinară se poate întruni la a doua convocare, de regulă, în aceeaşi zi şi în acelaşi loc cu prima convocare, după trecerea unui interval de minimum 30 de minute.

Art. 23. - (1) Conferinţa extraordinară poate fi convocată la cererea Biroului permanent sau la cererea a cel puţin două treimi din numărul membrilor Consiliului superior ori la cererea unei cincimi din numărul membrilor Camerei cu drept de vot, care adresează cererea secretarului general, specificând problemele propuse a fi dezbătute în cadrul Conferinţei extraordinare.

(2) Conferinţa extraordinară va fi convocată şi pentru completarea locurilor de membri în cadrul organelor alese, rămase vacante ca urmare a retragerii, demisiilor, pierderii calității de membru, pierderii capacității de exercițiu sau decesului a mai mult de o treime din numărul locurilor prevăzute în prezentul regulament.

(3) Conferinţa extraordinară poate adopta hotărâri cu privire la problemele dezbătute conform ordinii de zi pentru care a fost convocată.

Art. 24. - (1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei extraordinare este necesară prezenţa majorităţii simple a membrilor cu drept de vot ai Camerei, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.

(2) În cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (1), Conferinţa întrunită la a doua convocare poate să hotărască asupra problemelor de pe ordinea de zi, indiferent de numărul membrilor prezenţi, cu votul majorităţii simple a acestora.

(3) Conferinţa extraordinară se poate întruni la a doua convocare de regulă în aceeaşi zi şi în acelaşi loc cu prima convocare, după trecerea unui interval de minimum 30 de minute.

Art. 25. - (1) Convocarea conferinţelor se face cu 30 de zile înainte de data întrunirii. Anunţul privind convocarea se publică în două cotidiene de circulaţie naţională şi pe site-ul Camerei şi cuprinde locul, data şi ora de desfăşurare, precum şi ordinea de zi. În acelaşi anunţ se stabilesc locul, data şi ora pentru o a doua convocare a Conferinţei, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar.

(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei are dreptul la un singur vot.

(3) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentaţi în Conferinţă de alţi membri, în baza unei procuri speciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10 (click aici), autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părţilor, conţinutul şi data actului. Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de începerea lucrărilor Conferinţei, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal de şedinţă. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii aleşi şi cei care şi-au depus candidaturile nu pot reprezenta alţi membri.

(4) Lucrările Conferinţei sunt conduse de preşedintele Consiliului superior sau de înlocuitorul de drept al acestuia. Preşedintele propune un secretariat format din 3 membri, pe care îl supune la vot plenului Conferinţei. După constatarea îndeplinirii cerinţelor legale pentru desfăşurarea Conferinţei se trece la dezbaterea subiectelor înscrise pe ordinea de zi.

(5) Hotărârile Conferinţei se adoptă prin vot deschis.

(6) Alegerea membrilor Consiliului superior, ai Comisiei de auditori statutari şi ai Comisiei de apel se face prin vot secret.

(7) Prin procesul-verbal semnat de preşedintele şi de membrii secretariatului lucrărilor Conferinţei se consemnează îndeplinirea formalităţilor referitoare la convocare, data şi locul de desfăşurare a Conferinţei, numărul membrilor prezenţi, numărul de voturi valabil exprimate, dezbaterile în rezumat, hotărârile luate, iar la cererea celor care au luat cuvântul, afirmaţiile acestora în cadrul şedinţei.

(8) Hotărârile Conferinţei sunt obligatorii pentru toţi membrii Camerei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 26. - (1) Organele de conducere alese ale Camerei sunt: Consiliul superior şi Biroul permanent al Consiliului superior.

(2) Consiliul superior alege dintre membrii săi Biroul permanent, respectiv persoanele care îndeplinesc funcţiile de conducere în cadrul acestuia.

Art. 27. - Organizarea şi funcţionarea Camerei sunt asigurate de organele alese, care au funcţie reprezentativă, de conducere, decizie şi control. Aplicarea hotărârilor organelor alese ale Camerei se realizează de aparatul executiv al acesteia.

Art. 28. - Membrii organelor alese care în perioada mandatului devin membri aleşi în funcţii de conducere ale altor organizaţii profesionale sunt obligaţi să solicite renunţarea la funcţie în termen de 5 zile de la data la care au fost aleşi.

Art. 29. - (1) Membrii Consiliului superior sunt aleşi în cadrul Conferinţei ordinare pentru o perioadă de 5 ani, conform procedurilor prevăzute în prezentul regulament, având posibilitatea de a îndeplini cel mult trei mandate complete, dintre care doar două mandate pot fi consecutive. Mandatul se consideră complet atunci când membrul ales îşi exercită funcţia pe o perioadă de cel puțin 3 ani. Consiliul superior are în componenţa sa 15 membri.

(2) Orice consultant fiscal cu drept de vot poate fi ales în Consiliul superior, dacă îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:

a) are capacitate deplină de exerciţiu la data depunerii candidaturii sale;

b) nu a fost sancţionat disciplinar de Cameră în ultimii 5 ani;

c) nu deţine o funcţie într-o altă organizaţie profesională;

d) are achitate obligaţiile faţă de Cameră la data depunerii candidaturii şi a participat la Programul de formare profesională continuă în anul anterior organizării alegerilor;

e) a respectat procedura de depunere a candidaturii, prevăzută în Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor, adoptat de Cameră.

(3) Candidaturile se depun la Registratura Camerei, la termenul şi conform modelului stabilite prin hotărâre a Consiliului superior.

(4) Consiliul superior le poate cere candidaţilor să dea o declaraţie privind respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la alin (2).

(5) Consiliul superior respinge candidatura oricărei persoane care refuză să dea declaraţia prevăzută la alin. (4) sau care face o declaraţie falsă ori incompletă.

(6) În cazul în care un candidat a fost ales membru al Consiliului superior, iar declaraţiile sale au fost incorecte, Consiliul superior constată prin hotărâre alegerea sa ca fiind nulă, ceea ce nu afectează validitatea alegerii celorlalţi candidaţi, iar locul rămas vacant se ocupă potrivit prevederilor art. 31 alin. (2).

(7) Această hotărâre se comunică persoanei respective.

Art. 30. - (1) Candidaturile care îndeplinesc condiţiile legale vor fi anunţate în Conferinţă de către preşedintele de şedinţă.

(2) Votarea se efectuează pe baza unui buletin de vot, în forma aprobată de Consiliul superior.

(3) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei poate vota dintre candidaţii propuşi un număr care să nu depăşească numărul locurilor eligibile. În caz contrar, votul se consideră nul.

(4) La propunerea consultanţilor fiscali prezenţi în plenul Conferinţei se alege Comisia denumărare a voturilor, care are următoarele atribuţii principale:

a) primirea şi distribuirea buletinelor de vot;

b) numărarea voturilor exprimate şi stabilirea voturilor valabile şi a celor nule;

c) stabilirea candidaţilor care au fost aleşi prin întocmirea listei candidaţilor în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabil obţinute;

d) elaborarea unui raport scris către Conferinţă cu privire la desfăşurarea alegerilor;

e) întocmirea unui proces-verbal cu privire la rezultatele votului, care se prezintă plenului Conferinţei;

f) predarea buletinelor de vot Secretariatului general al Camerei, în vederea sigilării şi păstrării acestora pe o perioadă egală cu cea a mandatului Consiliului superior;

g) alte atribuţii stabilite de Conferinţă.

(5) Sunt declaraţi aleşi candidaţii care au întrunit numărul cel mai mare de voturi. În caz de egalitate la ultima poziţie validă, candidaţii aflaţi în această situaţie sunt supuşi din nou votului Conferinţei, urmând a fi declarat ales candidatul care a întrunit numărul cel mai mare de voturi.

Art. 31. - (1) La prima şedinţă de după alegeri membrii Consiliului superior aleg din rândul lor, prin vot secret, un preşedinte, un prim-vicepreşedinte şi 5 vicepreşedinţi, ale căror mandate se încheie, ca şi în cazul celorlalţi membri ai Consiliului superior, la data următoarelor alegeri desfăşurate în cadrul Conferinţei, dacă între timp nu le încetează calitatea de membru al Consiliului superior.

(2) Orice loc vacant de membru al Consiliului superior va fi ocupat de următorul candidat în ordinea descrescătoare a numărului de voturi întrunit la Conferinţă, conform raportului comisiei de votare, cu respectarea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 29 alin. (2).

(3) Orice loc vacant de preşedinte, prim-vicepreşedinte sau de vicepreşedinte trebuie ocupat în condiţiile prevăzute la alin. (1).

(4) Orice membru al Consiliului superior poate să ceară suspendarea din funcţie pe o perioadă determinată, pentru motive temeinice. Pe perioada suspendării, Consiliul superior poate aplica prevederile alin. (2), pentru a asigura funcţionarea în condiţii de cvorum. Pe durata participării la lucrări membrii Consiliului superior desemnaţi conform prevederilor alin. (2) au drepturile şi obligaţiile membrilor consiliului superior suspendaţi.

(5) Orice membru al Consiliului superior poate comunica în scris, cu 30 de zile înainte, Secretariatului general intenţia sa cu privire la suspendarea pe o perioadă determinată sau demisia din Consiliul superior. Durata suspendării nu poate depăşi durata mandatului, iar în cazul demisiei locul devine vacant de la data acesteia.

(6) Consiliul superior nu poate funcţiona în condiţiile în care s-au vacantat şi nu au fost completate, conform alin. (2), o treime din numărul locurilor prevăzute în prezentul regulament. În acest caz, pentru completarea locurilor vacante se convoacă Conferinţa extraordinară în vederea alegerilor.

Art. 32. - (1) Calitatea de membru al Consiliului superior încetează în următoarele situaţii:

a) pierderea calităţii de membru al Camerei;

b) pierderea capacităţii de exerciţiu;

c) existenţa unei situaţii de incompatibilitate cu exercitarea profesiei de consultant fiscal, care împiedică exercitarea mandatului de membru al Consiliului superior, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 31 alin. (4 ) şi (5);

d) demisia din această calitate.

(2) Constatarea producerii uneia dintre situaţiile prevăzute la alin. (1) se face prin hotărârea Consiliului superior.

Art. 33. - Consiliul superior se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau cel puţin a unei treimi din numărul membrilor săi. Convocarea şedinţelor se face prin Secretariatul general.

Art. 34. - (1) Şedinţele Consiliului superior pot avea loc în prezenţa majorităţii simple a membrilor săi.

(2) În absenţa preşedintelui sau a prim-vicepreşedintelui, şedinţele sunt conduse de un vicepreşedinte desemnat de preşedinte sau de Biroul permanent.

Art. 35. - (1) Hotărârile Consiliului superior sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor prezenţi.

(2) Fiecare membru al Consiliului superior are dreptul la un singur vot, iar în cazul egalităţii voturilor, votul preşedintelui de şedinţă determină rezultatul final.

(3) Secretariatul general păstrează procesele-verbale ale tuturor şedinţelor într-un registru special întocmit în acest scop. Procesele-verbale trebuie semnate de toţi membrii prezenţi la şedinţă.

Art. 36. - (1) Consiliul superior coordonează, conduce şi controlează activitatea Camerei, având următoarele atribuţii:

a) asigură ducerea la îndeplinire a hotărârilor Conferinţei;

b) asigură condiţiile pentru administrarea şi gestionarea patrimoniului Camerei, potrivit legii;

c) adoptă şi prezintă Conferinţei propuneri privind obiectivele strategice ale Camerei şi programul de activitate pentru exerciţiul în curs;

d) adoptă şi prezintă spre aprobare Conferinţei raportul de activitate, situaţiile financiare anuale şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli privind exerciţiul încheiat, precum şi proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul în curs;

e) aprobă regulamentul de organizare a examenului pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal și consultant fiscal asistent în condiţiile art. 4 din ordonanţă;

f) stabileşte componenţa comisiei de evaluare, comisiei de examinare și comisiei de soluționare a contestațiilor , atribuțiile și președinții acestora, în vederea organizării examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent;

g) stabileşte cuantumul taxei pentru examen;

h) aprobă normele privind condiţiile şi termenele de plată a cotizaţiilor membrilor Camerei şi stabileşte nivelului cotizaţiilor profesionale anuale datorate de membrii Camerei;

i) aprobă şi modifică Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei, Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, normele de pregătire şi perfecţionare a consultanţilor fiscali și consultanților fiscali asistenți şi Programul de pregătire profesională continuă a consultanţilor fiscali și consultanților fiscali asistenți;

j) aprobă norme profesionale privind desfăşurarea activităţii prevăzute la art. 3 din ordonanţă;

k) alege şi revocă membrii Biroului permanent al Consiliului superior;

l) aprobă anual indemnizaţiile membrilor Consiliului superior, ai Biroului permanent al Consiliului superior, Comisiei de auditori statutari şi ai Comisiei de apel;

m) emite decizii în cazurile de abateri disciplinare sesizate de Direcţia de conduită şi disciplină profesională;

n) aprobă normele privind controlul activității profesionale a membrilor Camerei;

o) soluționează plângerile prealabile formulate conform art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția plângerilor prealabile formulate împotriva deciziilor care privesc aplicarea de sancțiuni disciplinare;

p) aprobă Regulamentul pentru organizarea şi desfăşurarea alegerilor şi validează candidaturile membrilor depuse pentru organele alese ale Camerei;

q) aprobă angajarea de credite pentru activităţi de investiţii;

r) înaintează Ministerului Finanţelor Publice propuneri de acte normative pentru completarea şi modificarea legislaţiei fiscale;

s) stabileşte atribuţiile vicepreşedinţilor în ceea ce priveşte coordonarea activităţii direcţiilor de specialitate ale Camerei;

ş) stabileşte nivelul şi condiţiile de acordare pentru indemnizaţia/diurna de deplasare, în limitele aprobate de Conferinţa naţională în bugetul de venituri şi cheltuieli;

t) în cazuri excepționale, pe baza documentelor justificative, poate aproba în favoarea membrilor Camerei amânarea, eșalonarea sau exonerarea privind plata obligațiilor față de Cameră;

ţ) aprobă acordarea titlului de "Preşedinte de onoare" şi a diplomei de excelenţă pentru consultanţii fiscali, în condiţiile procedurilor privind acordarea de titluri onorifice adoptate de Cameră, şi aprobă componenţa Consiliului ştiinţific la propunerea Biroului permanent;

u) desemnează membrii Camerei pentru a reprezenta profesia de consultant fiscal în cadrul instituţiilor şi organizaţiilor profesionale din Romania şi internaţionale;

v) propune şi recomandă membrii Camerei în funcţii de conducere în cadrul organizaţiilor de profil din străinătate;

w) aprobă mandatele de reprezentare a Camerei în cadrul ședințelor Confederației Fiscale Europene;

x) aprobă mandatele de reprezentare și rapoartele de activitate a membrilor desemnați pentru participarea la orice activitate internă și internațională;

y) stabileşte cuantumul indemnizaţiilor pentru persoanele desemnate la art. 40-42, după caz;

z) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege, de prezentul regulament şi de hotărârile Conferinţei.

(2) În exercitarea atribuţiilor sale Consiliul superior emite hotărâri şi decizii.

(3) Hotărârile Consiliului superior sunt obligatorii pentru toţi membrii Camerei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Consiliul superior poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare.

Art. 37. - (1) Biroul permanent al Consiliului superior este format din preşedinte, prim-vicepreşedinte şi 5 vicepreşedinţi.

(2) Alegerea Biroului permanent al Consiliului superior se face de către Consiliul superior,dintre membrii acestuia, în prima şedinţă ce urmează alegerii acestuia.

(3) Biroul permanent se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi, iar în cazul egalităţii voturilor, cel al preşedintelui de şedinţă este decisiv.

(4) Şedinţele sunt conduse de preşedinte, iar în absenţa acestuia de prim-vicepreşedinte sau de un alt membru al Biroului permanent, desemnat de preşedinte.

(5) Procesele-verbale ale tuturor şedinţelor se semnează de toţi membrii Biroului permanent prezenţi la şedinţă şi se păstrează la Registratura Camerei.

Art. 38. - (1) Biroul permanent exercită următoarele atribuţii principale:

a) avizează proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli anual, pe care îl înaintează spre adoptare Consiliului superior,

b) supraveghează lunar execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli al Camerei;

c) examinează şi propune spre aprobare Consiliului superior programul de activitate al Camerei;

d) aprobă programele de activitate ale direcţiilor executive;

e) aprobă deplasările în străinătate;

f) aprobă angajarea, promovarea, sancţionarea şi concedierea personalului cu funcţii de conducere din cadrul aparatului executiv al Camerei;

g) aprobă salarizarea pentru fiecare funcţie prevăzută în organigramă;

h) aprobă revocarea secretarului general;

i) aprobă organigrama şi normele privind desfăşurarea activităţii curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atribuţiile şi responsabilităţile structurilor executive, precum şi raporturile dintre acestea, statul de funcţii şi politica de personal, după care le prezintă Consiliului superior pentru validare;

j) aprobă eliberarea autorizaţiilor de funcţionare a societăţilor de consultanţă fiscală;

k) prezintă anual spre adoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei proiectulde buget pentru exerciţiul viitor;

l) prezintă situaţiile financiare anuale şi execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli spreadoptare Consiliului superior şi spre aprobare Conferinţei;

m) supraveghează administrarea Registrului cu toate evidenţele operative privind consultanţii fiscali;

n) pe baza propunerilor Direcției de servicii pentru membri, analizează căile legale de recuperare a debitelor restante de la persoanele fizice și juridice cărora le-a fost retrasă calitatea de membru al Camerei sau cărora li s-a aplicat sancțiunea de excludere, oportunitatea declanșării acțiunilor în instanță, și mandatează corespunzător persoanele care să reprezinte Camera în toate acțiunile judiciare și extrajudiciare pentru recuperarea debitelor.

o) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de Conferinţă şi de Consiliul superior.

(2) Activitatea direcţiilor de specialitate ale Camerei este coordonată de către un vicepreşedinte ce a fost desemnat de Consiliul superior.

(3) În exercitarea atribuţiilor sale Biroul permanent adoptă decizii.

(4) Biroul permanent poate adopta un regulament propriu de organizare şi funcţionare.

Art. 39. - (1) Preşedintele ales de Consiliul superior devine de drept şi preşedintele Camerei, precum şi al Biroului permanent şi are următoarele atribuţii principale:

a) reprezintă Camera în justiţie şi în raporturile cu terţe persoane fizice şi juridice, autorităţi publice, precum şi cu organizaţiile profesionale din alte ţări şi organisme internaţionale ale profesiei de consultant fiscal, apărând prestigiul şi independenţa profesională a membrilor Camerei;

b) semnează acorduri/convenţii privind exercitarea profesiei de consultant fiscal în străinătate şi pe teritoriul României cu organizaţii similare din alte ţări;

c) convoacă şi conduce lucrările Conferinţei, Consiliului superior şi Biroului permanent;

d) în calitate de reprezentant legal al Camerei, preşedintele semnează hotărârile Conferinţei, ale Consiliului superior, precum şi deciziile Consiliului superior și ale Biroului permanent al Consiliului superior;

e) numeşte şi revocă, în baza aprobării Biroului permanent, secretarul general şi personalul din cadrul aparatului executiv al Camerei prevăzut în organigramă;

f) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de Conferinţă, Consiliul superior şi Biroul permanent.

(2) Camera este angajată din punct de vedere legal prin semnătura preşedintelui sau a unei persoane desemnate de acesta.

(3) În lipsa preşedintelui, atribuţiile acestuia sunt duse la îndeplinire de către prim-vicepreşedinte sau de către un vicepreşedinte desemnat.

(4) Preşedintele poate să delege prim-vicepreşedintele sau un vicepreşedinte ori un membru al Consiliului superior pentru o acţiune sau o activitate determinată.

(5) În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului superior emite ordine.

Art. 40. - (1) În vederea recunoaşterii contribuţiei aduse la dezvoltarea profesiei de consultant fiscal şi la îndeplinirea misiunii de utilitate publică atribuite de lege Camerei, se instituie titlul onorific de "Preşedinte de onoare", care poate fi acordat persoanelor care şi-au încheiat mandatul de preşedinte al Camerei.

(2) Titlul de "Preşedinte de onoare" se acordă prin decizie a Consiliului superior, la propunerea Biroului permanent.

(3) Preşedintele de onoare participă în calitate de invitat la şedinţele Consiliului superior şi ale Biroului permanent şi poate fi implicat în activităţi ale Camerei, potrivit hotărârilor Consiliului superior.

Art. 41. - (1) În vederea asigurării unei expertize de înaltă calitate în ceea ce priveşte atingerea obiectivelor strategice ale Camerei şi dezvoltarea profesiei de consultant fiscal, se înfiinţează Consiliul ştiinţific.

(2) Membrii Consiliului ştiinţific sunt desemnaţi prin decizie a Consiliului superior şi pot fi reprezentanţi ai mediului academic, specialişti de renume în domeniul fiscalităţii şi dreptului fiscal şi consultanţi fiscali care s-au remarcat în mod deosebit prin contribuţia semnificativă la dezvoltarea şi evoluţia profesiei de consultant fiscal şi prin prestigiul profesional dobândit.

(3) Membrii Consiliului ştiinţific pot avea atribuţii în cadrul diferitelor comitete de lucru ale Camerei şi pot fi consultaţi la analiza şi la elaborarea unor documente sau proiecte de acte normative în domeniul profesiei.

(4) Membrii Consiliului ştiinţific pot fi invitaţi la şedinţele Consiliului Camerei.

(5) Activitatea Consiliului ştiinţific este reglementată prin decizie a Consiliului superior.

Art. 42. - (1) Consiliul superior al Camerei poate decide înfiinţarea unor comitete de lucru în domenii specifice, cum ar fi Comitetul fiscal sau Comitetul pentru probleme profesionale.

(2) Comitetele de lucru pot fi permanente şi îşi exercită atribuţiile în limitele competenţelor stabilite prin regulamentul propriu de funcţionare, aprobat de Consiliul superior.

(3) Comitetele de lucru sunt formate din specialişti, consultanţi fiscali cu experienţă. În comitetele de lucru pot fi desemnaţi, cu acordul conducătorilor instituţiilor, reprezentanţi ai ministerelor sau ai altor instituţii ori organizaţii care activează în domenii relevante pentru obiectul de activitate al comitetului în care sunt desemnaţi.

(4) Membrii fiecărui comitet de lucru sunt desemnaţi de Consiliul superior, pe termen determinat, în baza unei proceduri aprobate în acest scop prin regulamentul propriu de funcţionare.

(5) Comitetul fiscal este condus de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi aleşi dintre membrii săi în prima şedinţă a acestuia, validaţi de Consiliul superior.

(6) Comunicarea dintre comitetele de lucru şi Consiliul superior se realizează prin intermediul reprezentantului aparatului executiv al Camerei.

Art. 43. - Persoanele prevăzute la art. 40-42 nu sunt remunerate pentru activitatea desfăşurată. În mod excepţional, în funcţie de complexitatea şi volumul misiunilor încredinţate, se pot acorda indemnizaţii în cuantumul stabilit prin decizie a Consiliului superior.

Art. 44. - (1) Comisia de auditori statutari este alcătuită din 3 persoane alese dintre membrii Camerei, conform prevederilor Regulamentului de alegeri, care au şi calitatea de auditor şi nu deţin o funcţie în cadrul Camerei sau în cadrul altor organizaţii profesionale.

(2) La prima şedinţă de după alegeri membrii Comisiei de auditori statutari aleg din rândul lor, prin vot secret, un preşedinte.

(3) Membrii Comisiei de auditori statutari participă la şedinţele Consiliului superior fărădrept de vot.

(4) Pentru activitatea depusă membrii Comisiei de auditori statutari primesc indemnizaţii.

(5) Comisia de auditori statutari are 2 membri supleanţi, aleşi dintre membrii Camerei care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 45. - Comisia de auditori statutari a Camerei are următoarele atribuţii:

a) efectuează auditul situaţiilor financiare ale Camerei;

b) întocmeşte raportul anual de audit, precum şi alte rapoarte solicitate de Consiliul superior şi le prezintă Conferinţei spre dezbatere şi aprobare.

Art. 46. - Mandatul Comisiei de auditori statutari este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

Art. 47. - Următoarele categorii de persoane nu pot îndeplini mandatul de auditor statutar al Camerei:

a) membrii Consiliului superior;

b) personalul executiv al Camerei;

c) asociaţii, angajaţii, soţii, rudele sau afinii până la gradul al IV-lea ai persoanelor prevăzute la lit. a).

Art. 48. - (1) Comisia de apel este compusă din 3 consultanţi fiscali, membri ai Camerei, aleşi conform Regulamentului de alegeri, care nu fac parte din alte organe de conducere ale Camerei. Membrii Comisiei de apel aleg dintre ei un preşedinte.

(2) Pentru activitatea depusă membrii Comisiei de apel primesc o indemnizaţie pentru fiecare şedinţă.

(3) Mandatul Comisiei de apel este de 5 ani şi poate fi reînnoit o singură dată.

(4) Comisia de apel are 2 membri supleanţi, aleşi dintre membrii Camerei care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin. (1).

Art. 49. - Camera cooperează şi colaborează cu Ministerul Finanţelor Publice în următoarele domenii:

a) creşterea calităţii activităţii de consultanţă fiscală în vederea eficientizării acesteia;

b) constatarea cazurilor de utilizare ilegală a titlului de consultant fiscal sau a denumirii societăţii de consultanţă fiscală;

c) pregătirea şi perfecţionarea membrilor Camerei în activitatea de consultanţă fiscală;

d) promovarea de proiecte de acte normative pe linia îmbunătăţirii legislaţiei fiscale şi a activităţii de consultanţă fiscală şi aplicarea în mod unitar a legislaţiei fiscale.

 

CAPITOLUL VI

Veniturile şi cheltuielile Camerei

Art. 50. - (1) Camera, în calitate de persoană juridică fără scop lucrativ, îşi constituie veniturile din activităţile stabilite potrivit prevederilor legale, acoperindu-şi cheltuielile în întregime din aceste venituri.

(2) Contabilitatea patrimoniului şi a activităţilor desfăşurate de Cameră se conduce potrivit legii.

(3) Înregistrarea veniturilor în contabilitate se face pe baza documentelor legale care atestă crearea dreptului de încasare sau în momentul încasării efective a acestora.

(4) Înregistrarea cheltuielilor se face pe baza documentelor justificative care atestă crearea obligaţiei de plată sau în momentul plăţii efective a acestora.

Art. 51. - (1) Veniturile Camerei se constituie din următoarele surse:

a) taxa de înscriere la examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau consultant fiscal asistent;

b) cotizaţiile fixe anuale datorate de membrii Camerei;

c) cotizaţiile variabile anuale, calculate asupra veniturilor realizate de membrii Camerei care îşi exercită profesia individual sau de societăţile de consultanţă fiscală autorizate de Cameră;

d) încasările din vânzarea publicaţiilor proprii;

e) donaţii şi sponsorizări;

f) penalități aplicate în condițiile ordonanței;

g) prestări de servicii diverse, inclusiv cursuri de formare profesională;

h) alte venituri din activitatea Camerei.

(2) Consultanţii fiscali, membri activi şi inactivi, sunt obligaţi să plătească cotizaţiile în condiţiile prevăzute prin hotărârile Consiliului superior al Camerei.

 

CAPITOLUL VII

Abateri şi sancţiuni

Art. 52. - (1) Constituie abateri disciplinare următoarele fapte săvârșite de membrii Camerei:

a) exercitarea profesiei fără viză anuală sau în perioada de suspendare disciplinară;

b) desfăşurarea unei activităţi profesionale necorespunzătoare, cu prejudicierea reputaţiei profesionale;

c) nerespectarea obligației de abținere în caz de incompatibilitate pentru desfășurarea unei activități de consultanță fiscală;

d) prestarea de servicii de consultanţă fiscală fără contract scris încheiat cu clientul sau pe baza unui contract în care nu au fost înscrise toate elementele cu privire la identificarea părţilor;

e) neîndeplinirea obligaţiei de pregătire şi perfecţionare profesională în condiţiile stabile anual prin hotărâre a Consiliului superior;

f) neplata la termen a cotizaţiilor şi a celorlalte obligaţii băneşti;

g) refuzul de a prezenta, permite şi de a pune la dispoziţia structurilor de control ale Camerei a documentelor privind activitatea profesională;

h) nerespectarea termenelor stabilite prin hotărâre a Consiliului pentru depunerea declarațiilor anuale privind activitatea de consultață fiscală;

i) nedeclararea sau declararea parţială a veniturilor, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor băneşti;

j) exercitarea activităţii de consultanţă fiscală fără asigurarea pentru răspundere profesională;

k) efectuarea de declarații neconforme cu realitatea în relația cu Camera;

l) neîndeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 9 alin. (2);

m) nerespectarea prevederilor art. 10.

(2) Pot fi abateri disciplinare și alte fapte definite ca atare prin legi sau alte acte normative.

Art. 53. - (1) Abaterile disciplinare se sancţionează cu:

a) avertisment;

b) mustrare;

c) suspendarea dreptului de a exercita profesia de consultant fiscal pe o perioadă de la 3 luni până la un an;

d) excluderea din rândul membrilor Camerei.

(2) La stabilirea şi aplicarea unei sancţiuni disciplinare se va ţine seama de gravitate abaterii, de urmările acesteia și de circumstanțele în care aceasta a fost săvârșită. În cazul repetării unei abateri disciplinare înainte de radierea precedentei din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, se va aplica sancţiunea imediat următoare ca grad de severitate, cu excepţia cazului în care se impune aplicarea unei sancţiuni mai aspre.

(3) Sancțiunea de suspendare a dreptului de exercitare a profesiei nu implică și suspendarea obligațiilor față de Cameră pe care le are membrul suspendat, conform stării sale.

Art. 54. - Membrii Camerei, persoane fizice şi juridice, care desfăşoară activitatea de consultanţă fiscală fără viza anuală se sancţionează disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei pe o perioadă de la 3 luni la un an, conform prezentului regulament.

Art. 55. - Toate sesizările referitoare la problemele, faptele sau circumstanțele care sunt de natură să atragă răspunderea disciplinară a unui membru se înaintează Direcției de conduită și disciplină profesională, în vederea demarării procedurii disciplinare. Sesizările pot fi făcute de direcţiile de specialitate ale Camerei, de către membrii Camerei sau de către terţi și trebuie obligatoriu asumate.

Art. 56. - (1) În termen de 10 de zile de la primirea sesizării și demararea procedurii disciplinare, Direcția de conduită și disciplină profesională va transmite în scris persoanei reclamate o comunicare cu privire la:

a) conținutul sesizării primite și demararea procedurii disciplinare;

b) elementele care stau la baza sesizării;

c) obligația să transmită Camerei documentele solicitate în vederea soluționării cauzei;

d) dreptul persoanei reclamate de a formula un răspuns în termen de 10 zile de la primirea comunicării, dar nu mai mult de 15 zile de la transmitere;

e) dreptul persoanei reclamate de a prezenta probe în apărarea sa;

f) orice alte elemente necesare soluționării cauzei.

(2) În cadrul procedurii disciplinare, Direcţia de conduită şi disciplină profesională efectuează cercetări asupra documentaţiei primite, putând să solicite informaţiile pe care le consideră necesare, inclusiv registre, dosare sau evidenţe, consultantul fiscal fiind obligat să le prezinte.

(3) Persoana reclamată are dreptul să solicite în scris o audiere.

Art. 57. - Direcţia de conduită și disciplină profesională poate solicita Direcției de monitorizare, control și competență profesională demararea unor acţiuni de control a activității membrului respectiv, cu informarea Consiliului superior.

Art. 58. - (1) În situația în care Direcţia de conduită şi disciplină profesională consideră că nu sunt îndeplinite condițiile necesare pentru atragerea răspunderii disciplinare, persoana reclamată și reclamantul primesc notificări corespunzătoare.

(2) În situația în care Direcţia de conduită şi disciplină profesională consideră că sunt îndeplinite condițiile necesare pentru atragerea răspunderii disciplinare, întocmește un raport și o propunere de sancționare disciplinară și sesizează Consiliul superior în vederea aprobării sancțiunii propuse. Raportul va cuprinde faptele reclamate la adresa consultantului fiscal, probele administrate, precum și orice alte informații necesare soluționării propunerii de sancționare disciplinară.

(3) Dacă sunt necesare lămuriri sau completări cu privire la raportul care însoțește propunerea de sancționare disciplinară, Consiliul superior poate amâna soluționarea propunerii, cu indicarea informațiilor suplimentare pe care urmează să le prezinte Direcția de conduită și disciplină profesională.

(4) Propunerile de sancționare disciplinară se soluționează de către Consiliul superior prin decizie motivată.

(5) Decizia Consiliului superior este executorie.

(6) Pe lângă sancțiunile disciplinare prevăzute la art. 53 alin. (1), prin aceeași decizie a Consiliului superior se pot aplica și penalități cuprinse între 25% si 100% din cotizația fixă anuală. În aplicarea nivelului penalității se va ține seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, de circumstanțele personale ale persoanei sancționate, precum și de gradul de pericol social al faptei săvârșite.

(7) De la data comunicării deciziei de aplicare a uneia din sancțiunile prevăzute la art. 53 alin. (1) lit. c) și d), consultanților fiscali persoane fizice li se interzice practicarea profesiei și utilizarea titlului de consultant fiscal.

(8) Deciziile de sancționare se publică pe site-ul Camerei, concomitent cu înregistrarea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală. Totodată, Direcţia de servicii pentru membri va înștiința Agenția Naționala de Administrare Fiscală și Consiliul Concurenței despre interdicția de practicare a profesiei și de utilizare a titlului de consultant fiscal.

(9) Sancțiunile disciplinare se aplică în termen de 6 luni de la constatare, dar nu mai târziu de 3 ani de la data săvârșirii abaterii disciplinare.

(10) Răspunderea disciplinară a membrilor Camerei nu exclude răspunderea civilă, contravențională sau penală a acestuia.

(11) Sancțiunea disciplinară se radiază din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, după caz, la 6 luni de la înscrierea acesteia în Registru, în cazul avertismentului și mustrării, respectiv după 6 luni de la încetarea executării suspendării.

Art. 59. - Deciziile privind sancționarea disciplinară ale Consiliului superior pot fi atacate, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării scrise, atât de către persoana reclamată, cât și de reclamant. Cererea de apel are valoarea unei plângeri prealabile și trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

a) să fie formulată în scris;

b) să prezinte motivele atacării deciziei Consiliului superior.

Art. 60. - (1) Termenul de soluționare al apelului este de 30 de zile.

(2) Comisia de apel notifică ambelor părți data și locul judecării apelului, iar intimatului îi transmite și cererea de apel, punându-i în vedere să depună întâmpinare și probe în apărare până la data judecării. La judecare, părțile au dreptul să fie reprezentate sau asistate.

(3) Apelul poate fi judecat în lipsa părților dacă oricare dintre părți solicită aceasta în scris. Dacă apelantul nu se prezintă la judecată și nici nu a solicitat judecata în lipsă, cererea de apel se consideră nesusținută și se respinge.

(4) Comisia de apel poate amâna judecarea apelului pentru o dată ulterioară, în vederea formulării apărării, în caz de boală sau în alte împrejurări temeinic motivate.

Art. 61. - (1) În soluționarea cererii, Comisia de apel emite o hotărâre motivată prin care poate să respingă sau să admită, în tot ori în parte, cererea de apel.

(2) Poate constitui motiv de admitere a cererii de apel înlăturarea motivului pentru care s-a aplicat sancțiunea disciplinară.

(3) În cazul nesemnării sau nemotivării cererii de apel în termenul prevăzut de art. 59, Comisia de apel va anula cererea depusă.

(4) Cererea de apel formulată cu nerespectarea termenului prevăzut de art. 59 va fi respinsă ca tardivă de către Comisia de apel.

(5) În cazul în care apelantul nu a indicat actul contestat în cererea de apel, Comisia de Apel îi va transmite prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, o notificare prin care îi va pune în vedere să indice actul contestat în termen de 10 zile, sub sancţiunea anulării cererii. Dacă apelantul nu indică actul contestat în termenul de 10 zile, cererea de apel va fi anulată de către Comisia de Apel.

(6) În cazul în care apelantul nu contestă o decizie emisă de Consiliul Superior în materia abaterilor disciplinare, însă contestă un alt act emis de organele Camerei, cererea de apel va fi calificată drept plângere prealabilă împotriva acelui act şi va fi transmisă, pe cale administrativă, Consiliului Superior.

(7) Cererea de apel formulată de o persoană care nu are calitatea de persoană reclamată sau reclamant în cadrul procedurii disciplinare, va fi respinsă ca introdusă de o persoană fără calitate procesuală activă.

(8) Hotărârea Comisiei de apel se va comunica în scris părților în termen de 15 zile de la pronunțare.

(9) Hotărârile Comisiei de apel privind suspendarea sau excluderea unui membru sunt publicate pe site-ul Camerei.

(10) Hotărârile Comisiei de apel sunt de natură disciplinară și pot fi atacate, în condițiile legii, la instanța competentă.

Art. 62. - (1) Calitatea de membru al Camerei poate fi suspendată administrativ, fără îndeplinirea procedurii disciplinare, prin decizie a Consiliului superior al Camerei în situaţiile în care:

a) membrul Camerei a fost trimis în judecată pentru fapte săvârşite în exerciţiul profesiei de consultant fiscal care îl fac nedemn să exercite această calitate, până la pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti definitive.

b) membrul Camerei se află în executarea unei pedepse privative de libertate pentru săvârșirea unei fapte care nu îi interzice dreptul de gestiune și de administrare a unei societăți comerciale;

c) membrul Camerei i s-a aplicat interdicția de a profesa pe o anumită perioadă, dispusă prin hotărâre judecătorească.

(2) Pe perioada suspendării calității de membru, se suspendă și dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală, dreptul de utilizare a titlului de consultant fiscal, obligația de plată a cotizației, obligația depunerii declarației anuale de activitate și obligația de a participa la cursurile de pregătire profesională continuă.

Art. 63. - Membrii Camerei nu au dreptul să desfășoare activitate de consultanță fiscală în perioadele în care: a) sunt inactivi; b) sunt sancționați disciplinar cu suspendarea dreptului de exercitare a profesiei; c) nu au obținut viza anuală.

Art. 64. – (1) Calitatea de membru al Camerei încetează în următoarele situații:

a) prin decizie de radiere, ca urmare a notificării de renunțare la calitatea de membru;

b) prin decesul persoanei fizice sau prin comasarea, divizarea ori dizolvarea persoanei juridice;

c) în cazul excluderii din rândul membrilor Camerei, ca sancțiune disciplinară aplicată de Cameră;

d) în cazul retragerii calității de membru al Camerei.

(2) Încetarea calității de membru al Camerei are ca efect radierea din Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.

(3) Încetarea calității de membru nu înlătură răspunderea civilă, contravențională sau penală a persoanelor în cauză.

Art. 65. - (1) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către membrii Camerei care nu sunt înregistrați la secțiunea membri activi se sancționează potrivit legii penale.

(2) Camera va efectua demersurile necesare pentru a înștiința autoritățile competente cu privire la persoanele față de care s-a stins sau care nu au temporar dreptul să desfășoare activitate de consultanță fiscală.

 

CAPITOLUL VIII

Dispoziţii tranzitorii şi finale

Art. 66. - Prevederile prezentului regulament se aplică membrilor Camerei persoane fizice active şi inactive şi persoane juridice.

Art. 67. - Structura aparatului executiv al Camerei, numărul maxim de posturi, atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul executiv al Camerei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare al aparatului executiv, care se aprobă prin decizie a Consiliului superior, la propunerea Biroului permanent, și se publică pe site-ul Camerei.

Art. 68. - Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Essential SSL