RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.3/2009 privind modalitatea şi termenele de plată a cotiz fixe în anul 2009 şi a cotiz variabile datorate de consultanţii fiscali pt veniturile realizate în anul 2008 şi depunerea declaraţiilor în anul 2009, publicată în M.O nr. 61/2009

HOTĂRÂREA nr.3/2009
privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2009 şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile realizate în anul 2008 şi depunerea declaraţiilor în anul 2009, pubcilată în M.O. nr. 61/2009

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin (1) lit. d) şi e) şi ale art. 52 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007,
în baza Hotărârii Conferinţei extraordinare a Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 1/2007,
Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 14.01.2009, hotărăşte:

ART. 1
În anul 2009 plata cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de consultanţii fiscali, persoane fizice şi juridice, se efectuează după cum urmează:
(1) Pentru persoanele fizice:
a) cotizaţia fixă aferentă anului 2009 pentru consultanţii fiscali activi şi inactivi, până la data de 31 martie a anului în curs;
b) cotizaţia variabilă, aferentă veniturilor realizate din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2008, până la data de 31 martie a anului în curs.
(2) Pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală:
a) cotizaţia fixă aferentă anului 2009, până la data de 31 martie a anului în curs;
b) cotizaţia variabilă, aferentă veniturilor realizate în anul 2008 din activitatea de consultanţă fiscală, până la data de 31 martie a anului în curs.
(3) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi persoane fizice se calculează pentru anul 2008 din luna următoare înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.
(4) Cotizaţia variabilă pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul Permamnent al Camerei Consultanţilor Fiscali.
(5) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali îşi vor achita cotizaţiile variabile anuale în raport cu veniturile obţinute, diminuate cu sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali.

ART. 2
(1) Consultanţii fiscali activi au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 31 martie, declaraţia privind veniturile obţinute în anul precedent de raportare (anexele nr. 1 şi 2).
(2) În cazul în care consultanţii fiscali, persoane fizice active, nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie în care vor specifica această situaţie, până la data de 31 martie (anexa nr. 3).
(3) Societăţile comerciale de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie până la data de 31 martie (anexa nr. 4).

ART. 3
Pentru anul 2009, viza anuală pentru exercitarea profesiei de către consultanţii fiscali se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, prevăzute la art. 1;
b) depunerea declaraţiei anuale completate la toate rubricile, conform art. 2;
c) depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;
d) nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.

ART. 4
Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali:
CUI: 18677087
IBAN RO36BTRL04101202D58602XX
Banca Transilvania, Sucursala Lipscani

ART. 5
Declaraţiile prevăzute la art. 2 se depun la Camera Consultanţilor Fiscali, sau se transmit prin: servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa din municipiul Bucureşti, str. Lucreţiu Pătrăşcanu nr. 10, sectorul 3, prin fax la nr.021/3404060 şi prin e-mail: viza2009@ccfiscali.ro.

ART. 6
Nerespectarea prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) şi ale art. 25 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (2) lit. f), g) şi i), art. 54 şi ale art. 55 pct. 1 lit. d) şi pct. 2 lit. c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007.

ART. 7
Secretariatul general, Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART. 8
Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 9
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali din România,
Daniel Chiţoiu


Bucureşti, 15.01.2009
Nr. 3


ANEXA 1
descarcă

 

DECLARAŢIE
cu privire la veniturile realizate de persoanele fizice autorizate
din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2008


Carnetul profesional

Nr. |_|_|_|_|_|/anul |_|_|_|_|


1. Numele şi prenumele ....................................................
C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. Domiciliul:
Localitatea .................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................
telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ......................
3. Venituri din activitatea de consultanţă fiscală realizate în anul 2008
Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,
din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali
Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,
4. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţie variabilă) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| (lei)

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                                 Semnătura şi parafa
ziua luna anul                                       .................ANEXA 2
descarcă


DECLARAŢIE
cu privire la veniturile realizate de persoane juridice
din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2008


Autorizaţie

Nr. |_|_|_|_|_|/data |_|_|_|_|_|_|_|_|
                     ziua luna anul


1. Date de identificare:
1.1. Denumirea societăţii de consultanţă fiscală ........................., reprezentată prin administrator ...............................................
1.2. Sediul social, localitatea ..............., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................, telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,
fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail .........................
1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|
1.4. Capital social la 31 decembrie 2008: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei
2. Asociaţi, acţionari, administratori:


Nr./An
Numele şi prenumele carnet profesional Calitatea Localitatea de domiciliu
.................. |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| .......... ..................
................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| .......... ..................
................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| .......... ..................


3. Persoane fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii:

Nr./An
Numele şi prenumele carnet profesional Localitatea de domiciliu
................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ..............................
................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ..............................
................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ...............................


4. Birouri, sucursale, agenţii, puncte de lucru:

Denumirea                             Sediul
......................                      .....................
......................                     .....................


5. Cifra de afaceri din consultanţă fiscală realizată în anul 2008:
Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,
din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali
Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,
6. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţia variabilă)
|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,


Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                          Semnătura autorizată şi ştampila
ziua luna anul                                   .................ANEXA 3
descarcă


DECLARAŢIE
cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008

- persoane fizice -

Carnetul profesional

Nr. |_|_|_|_|_|/anul |_|_|_|_|


1. Numele şi prenumele ....................................................
C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
2. Domiciliul:
Localitatea .................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................
telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ....................., având calitatea de membru activ al Camerei Consultanţilor Fiscali, declar pe propria răspundere că NU am desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2008.


Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                             Semnătura şi parafa
ziua luna anul                                    .................


ANEXA 4
descarcă


DECLARAŢIE
cu privire la activitatea desfăşurată în anul 2008

- persoane juridice -


Nr. |_|_|_|_|_|/data |_|_|_|_|_|_|_|_|
                       ziua luna anul


S.C. ................, având cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| nr. de înregistrare la registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|, membră a Camerei Consultanţilor Fiscali, cu sediul în localitatea ..................... str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........., telefon fix:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,fax|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ......................., reprezentată prin administrator ....................................., declar că societatea NU a desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu a obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2008.

Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                            Semnătura autorizată şi ştampila
ziua luna anul                                       .................Essential SSL