RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 9/2018 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019 publicată în MO nr.7/2019

    În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) și f), precum și ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

        având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin (1) lit. b) și c) și  alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017,        
        Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 12 decembrie 2018, hotărăște:

    Art. 1. -  Pentru anul 2019 se stabilesc următoarele cotizații fixe:
A. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:
-  410 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;
-  170 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;
-  250 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;
-  350 lei  - pentru persoanele juridice.
B. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2019:
-  1.410 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;
-  1.170 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;
-     750 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;
2.350 lei - pentru persoanele juridice.


Art. 2. - Cotizațiile variabile datorate în anul 2019, aferente veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul 2018, se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor realizate din activitatea de consultanță fiscală în anul 2018, diminuate cu  sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, după cum urmează:
        1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;
        2. pentru persoane juridice:   
        a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;
        b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;
        c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.


         Art. 3. - (1) Termenul scadent de plată a cotizațiilor fixe aferente anului 2019 și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul 2018 este 15 martie 2019.
(2) Stingerea datoriilor se face întotdeauna în ordinea vechimii acestora.
(3) Cotizația variabilă pentru consultanții fiscali activi - persoane fizice - se calculează de la momentul obținerii de venituri aferente activității de consultanță fiscală ulterior înregistrării la Camera Consultanților Fiscali. 

        (4) Cotizația variabilă pentru societățile de consultanță fiscală se calculează începând de la momentul obținerii de venituri aferente activității de consultanță fiscală, ulterior autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanților Fiscali.


Art. 4. – (1) Pentru plata integrală a cotizației fixe și a cotizației variabile efectuată până la termenul scadent, inclusiv, membrii Camerei Consultanților Fiscali beneficiază de o reducere de 10% din cuantumul cotizației fixe datorate, respectiv de 10% din cota procentuală pentru cotizația variabilă datorată, acordată la data plății, conform anexei nr. 1.
(2) Neplata cotizației fixe și a cotizației variabile de către membrii Camerei Consultanților Fiscali în termen de 30 de zile de la termenul prevăzut la art. 3 alin. (1) atrage majorarea cu 10% a cotizației fixe, respectiv cu 10% a cotei procentuale pentru cotizația variabilă datorată, conform anexei nr. 1.
Art. 5. - În situația în  care membrii Camerei Consultanților Fiscali își schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, cotizația anuală datorată de aceștia va fi calculată proporțional, conform perioadelor aferente fiecărei stări.


Art. 6. - (1) Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - au obligația să depună la Camera Consultanților Fiscali, până la data de 15 martie a anului în curs, declarația privind  activitatea desfășurată în anul precedent de raportare, conform anexei nr. 2.
(2) În cazul în care consultanții fiscali - persoane fizice active - nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfășurat deloc activitate de consultanță fiscală, vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație, conform anexei nr. 2, în care vor specifica această situație, până la data de 15 martie a anului în curs.
(3) Societățile de consultanță fiscală care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală vor transmite Camerei Consultanților Fiscali o declarație, conform anexei nr. 2, până la data de 15 martie a anului în curs.

Art. 7. - (1) Viza anuală reprezintă dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală.
(2) Viza anuală se acordă numai membrilor activi, persoane fizice și persoane juridice, la momentul îndeplinirii în întregime a tuturor obligațiilor față de Camera Consultanților Fiscali, restante și curente, inclusiv plata cotizațiilor scadente datorate și depunerea declarației anuale prevăzută la art. 6. Viza anuală acordată membrilor persoane fizice este sub formă de card de membru activ.  
(3) Viza anuală este valabilă pe perioada 16 martie 2019 - 15 martie 2020, cu excepția perioadei în care membrul a fost inactiv.     
(4) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultantul fiscal care nu a obținut viza anuală reprezintă abatere disciplinară și se sancționează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali.
(5) Membrii care au îndeplinite la zi toate obligațiile față de Camera Consultanților Fiscali și se înregistrează în secțiunea membrilor inactivi primesc un card care atestă calitatea de membru inactiv al Camerei Consultanților Fiscali și care este valabil pe toată perioada de inactivitate.
        

Art. 8. - (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizații fixe și variabile  se poate face în contul Camerei Consultanților Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani -   IBAN RO36BTRL04101202D58602XX,  sau  în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum și în numerar la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București,  str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.
(2) Sumele rezultate potrivit prevederilor art. 2  se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracțiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracțiunile mai mici de 50 de bani.
      

Art. 9. - Declarațiile prevăzute la art. 6 se depun la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, sau se transmit prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60 ori prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.
        

Art. 10. - (1) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care vor încălca prevederile prezentei hotărâri prin depășirea termenului de plată a cotizațiilor cu mai mult de 12 luni, își vor pierde calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali prin aplicarea  prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) și pct. 2 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,  precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017.
(2) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultanții fiscali înregistrați ca inactivi reprezintă infracțiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și se pedepsește conform legii penale.
    

Art. 11. - Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
        

Art. 12. -  Direcția de servicii pentru membri și Direcția de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
        

Art. 13. -  Anexele nr. 1 și 2  fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
        

Art. 14. -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,
Dan Manolescu


București, 12 decembrie 2018.
Nr. 9.

 

 

Anexa nr.1.pdf(click aici)                    Anexa nr.2.pdf(click aici Anexa nr.2.doc(click aici)