RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.2/2020 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți, publicată în MO nr. 76/03.02.2020

În baza prevederilor art. 11 lit. f) și n) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 22 ianuarie 2020, hotărăşte:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Direcția de învățământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Conferinței naționale a Camerei Consultanților Fiscali nr. 7/2007 pentru aprobarea Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 50 din 22 ianuarie 2008, cu modificările ulterioare, se abrogă.

Art. 4. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

București, 22 ianuarie 2020.

Nr. 2.

ANEXĂ

NORME

privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. - Prezentele norme sunt aplicabile membrilor Camerei Consultanților Fiscali, care au dobândit această calitate în condițiile legii.

Art. 2. - Pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți constă în însușirea noutăților și modificărilor legislative în materie fiscală, atât în ceea ce privește legislația internă, cât și în ceea ce privește legislația comunitară în domeniu.

Art. 3. - În procesul de pregătire permanentă, membrii Camerei Consultanților Fiscali sunt asistați de Direcția de învățământ, care poate recomanda sau, după caz, poate furniza materialele de specialitate necesare pentru pregătirea profesională și pentru informarea periodică.

Art. 4. - Pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți se realizează în conformitate cu Programul de pregătire profesională continuă, elaborat pe domenii de activitate și pe teme de pregătire profesională de către Direcția de învățământ  și aprobat de Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali.

Art. 5. - La elaborarea Programului de pregătire profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți, Direcția de învățământ va avea în vedere următoarele considerente:

a) modificările legislației fiscale;

b) propunerile consultanților fiscali cu privire la domeniile de formare și temele de interes ce urmează a fi dezbătute;

c) propunerile specialiștilor din Ministerul Finanțelor Publice;

d) propunerile asociațiilor profesionale;

e) evaluarea rezultatelor formării profesionale din anii anteriori.

Art. 6. - (1) Programul de pregătire profesională continuă se actualizează operativ în timpul anului, cu aprobarea conducerii Camerei Consultanților Fiscali, atunci când apar cauze obiective sau când există noi teme prioritare de larg interes pentru consultanții fiscali și pentru consultanții fiscali asistenți.

(2) Programul de pregătire profesională continuă se desfășoară, de regulă, sub formă de cursuri, seminare cu aplicații practice, forumuri și conferințe.

Art. 7. - Domeniile de pregătire, tematica, durata/perioada, taxa de participare, după caz, locul și modul de organizare și desfășurare a evenimentelor se propun de către Direcția de învățământ, se aprobă de către conducerea Camerei Consultanților Fiscali și se fac publice tuturor consultanților fiscali și consultanților fiscali asistenți, în vederea formulării opțiunilor de participare.

Art. 8. - Camera Consultanților Fiscali editează publicații de specialitate, colaborează cu asociațiile profesionale de profil din țară și din străinătate, asigură suportul material auxiliar și informarea periodică a membrilor Camerei Consultanților Fiscali, în scopul asigurării îmbunătățirii cunoștințelor profesionale la standarde ridicate.

 

CAPITOLUL II

Înscrierea, organizarea, desfășurarea cursurilor și evidența pregătirii profesionale

 Art. 9. -  În vederea menținerii unui grad ridicat de pregătire și competență profesională în activitatea depusă, membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali sunt obligați să efectueze anual un număr de 30 de ore de pregătire profesională,  iar membrii inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională, urmând domeniile și temele prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă.

Art. 10. - În vederea înscrierii la cursuri, membrii vor fi informați de către Camera Consultanților Fiscali cu cel puțin 15 de zile înaintea organizării acestora. 

Art. 11. - Direcția de învățământ a Camerei Consultanților Fiscali ține evidența orelor de pregătire profesională desfășurate și a membrilor participanți eliberând la cerere și adeverințe în acest sens.

 

CAPITOLUL III

Finanțarea Programului de pregătire profesională continuă

Art. 12. - Camera Consultanților Fiscali va organiza gratuit, în limita veniturilor bugetare, programe de pregătire profesională în domeniile aprobate pentru anul în curs. Pentru alte activități desfășurate de Direcția de învățământ pe linia pregătirii profesionale, taxele de participare se stabilesc pe principiul acoperirii cheltuielilor impuse de organizarea și derularea acțiunilor de pregătire profesională, cu respectarea tarifelor pentru plata lectorilor aprobate de conducerea  Camerei Consultanților Fiscali.

 

CAPITOLUL IV

Dispoziții finale și sancțiuni

Art. 13. - (1) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanțelor Publice, de asociațiile profesionale sau de societățile de profil din țară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanților Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în orele de pregătire profesională prevăzute de prezentele norme.

(2) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care au participat la seminare, conferințe, colocvii internaționale pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal pot solicita includerea numărului de ore efectuate în orele de pregătire profesională prevăzute de prezentele norme.

Art. 14. - (1) Membrii Camerei Consultanților Fiscali care, în mod justificat, nu efectuează anual numărul de ore de curs prevăzut în prezentele norme și nu fac dovada participării la una din formele de instruire organizate de Camera Consultanților Fiscali vor efectua pregătirea profesională obligatorie în anul următor, în caz contrar nu vor putea obține viza anuală pentru exercitarea profesiei.

(2) Refuzurile nejustificate ale unor membri ai Camerei Consultanților Fiscali de a urma cursurile de pregătire profesională, stabilite prin prezentele norme, deși au fost  notificați în acest sens, se sancționează conform prevederilor legale în vigoare.