RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.3/2020 privind aprobarea Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2020, publicată în MO nr. 76/03.02.2020

          În baza prevederilor art. 11 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

          având în vedere prevederile art. 4 din Normele privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2020,

           Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 22 ianuarie 2020, hotărăşte:

          Art. 1. - Se aprobă Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

          Art. 2. - Direcţia de învăţământ va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

          Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

Bucureşti, 22 ianuarie 2020.

Nr. 3.

                   

ANEXĂ

 

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă aferent anului 2020

 

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

 1. Camera Consultanţilor Fiscali elaborează Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020, în conformitate cu prevederile Normelor privind pregătirea profesională continuă a consultanților fiscali și a consultanților fiscali asistenți, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 2/2020.
 2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020 se adresează tuturor membrilor Camerei Consultanților Fiscali, respectiv: consultanți fiscali activi, consultanți fiscali inactivi și consultanți fiscali asistenți.
 3. Pregătirea profesională continuă este un drept şi, în acelaşi timp, o obligaţie a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali, în ceea ce priveşte actualizarea cunoştinţelor şi formarea eficientă, cu garantarea calităţii serviciilor prestate către clienţi. Totodată, pregătirea profesională continuă este o exigenţă impusă prin Codul privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 3/2007.
 4. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020 se va desfăşura, în principal, sub formă de:

                    -  cursuri de pregătire profesională la sală (teorie și aplicații pe studii de caz);

                    -  cursuri online.                 

          Programul va fi completat prin organizarea de forumuri, conferințe, seminare și workshopuri pe teme de fiscalitate internă și internațională.    

 1. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020 prevede pentru consultanţii fiscali activi și pentru consultanții fiscali asistenți un număr de 30 de ore de pregătire profesională, iar pentru consultanţii fiscali inactivi un număr de 15 ore de pregătire profesională.
 2. Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020 nu este obligatoriu în anul în care membrii Camerei Consultanților Fiscali au susţinut examenul pentru atribuirea calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.
 3. În situaţia în care consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți au efectuat ore de pregătire profesională în anul în care au susţinut examenul pentru atribuirea acestor calităţi, aceste ore se vor include în numărul de ore de pregătire profesională aferente anului următor.
 4. Fiecare participare a membrilor Camerei Consultanților Fiscali la forumuri, conferințe, seminare și workshopuri, pe teme fiscale sau pe probleme legate de profesia de consultant fiscal, organizate de Camera Consultanților Fiscali, va fi echivalată cu 5 ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2020.
 5. Pentru consultanţii fiscali care au şi calitatea de lectori în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2020, orele de curs efectuate se vor recunoaşte ca ore de pregătire profesională, care vor fi incluse în limita orelor de pregătire prevăzute pentru anul 2020. 
 6. Consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți care publică articole în revista Camerei Consultanţilor Fiscali pot solicita, pentru fiecare articol publicat, recunoaşterea a 5 ore de pregătire profesională, în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2020. 
 7. Consultanţii fiscali și consultanții fiscali asistenți care au absolvit într-un an calendaristic cursuri organizate de Ministerul Finanţelor Publice, de asociaţiile profesionale sau societăţile de profil din ţară, în baza acordurilor încheiate de Camera Consultanţilor Fiscali cu acestea, pot solicita includerea numărului de ore efectuate în limita orelor de pregătire profesională prevăzute pentru anul 2020.

 

CAPITOLUL II

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă

 în sălile de curs, aferent anului 2020

 Programul de pregătire profesională continuă în sălile de curs aferent anului 2020, este structurat pe module de pregătire, aşa cum rezultă din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul program.

 1. Organizarea şi desfăşurarea acţiunilor în cadrul Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2020  se realizează în 7 centre zonale, respectiv: Bucureşti, Braşov, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Iaşi şi Timişoara.
 2. Fiecare acţiune organizată cuprinde mai multe module, care totalizează 15 ore de pregătire profesională. Calendarul acţiunilor de pregătire profesională continuă aferent anului 2020 sub formă de cursuri la sală este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul program.
 3. Înscrierea membrilor Camerei Consultanților Fiscali la una dintre acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020 se face direct pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali sau prin transmiterea unei cereri de înscriere la Direcţia de învăţământ a Camerei Consultanţilor Fiscali, prin poştă, fax sau e-mail, cu cel puţin 15 zile înaintea organizării acţiunii. Orice situaţie de anulare a înscrierilor la cursuri trebuie să fie efectuată cu cel puţin 5 zile înainte de data de începere a cursurilor.
 4. Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile nou-apărute. Orice schimbare în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020 va fi anunţată în timp util pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali.
 5. Acţiunile de pregătire profesională la care numărul de înscrişi este mai mic de 50 vor fi reprogramate. Numărul cursanților înscrişi va fi analizat cu 3 zile înainte de perioada de desfăşurare a cursurilor.
 6. Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali pot opta să participe la acţiunile cuprinse în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020 în oricare din centrele zonale programate.
 7. Participarea la cursurile de pregătire profesională va fi consemnată în liste de prezenţă.
 8. Direcţia de învăţământ va ţine evidenţa orelor de pregătire profesională pe fiecare membru, pe fiecare centru de pregătire şi pe judeţele de reşedinţă ale membrilor Camerei Consultanților Fiscali.

 

CAPITOLUL III

Organizarea şi desfăşurarea Programului de pregătire profesională continuă

 sub formă de cursuri online, aferent anului 2020

Tematica cursurilor de pregătire profesională în sistem online va fi stabilită pe parcursul desfășurării Programului de pregătire profesională continuă aferent anului 2020, în funcție de necesitățile și cerințele intervenite.

                                                                    

   ANEXA Nr. 1

                                                                                                                      la program

PROGRAMUL

de pregătire profesională continuă în sălile de curs*), aferent anului 2020

* )Structura acţiunilor prevăzute în Programul de pregătire profesională continuă aferent anului 2020 va putea fi modificată în cursul derulării acestuia în funcţie de necesităţile apărute.