RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.7/2020 pentru modificarea și completarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, publicată în MO nr. 324

            În baza prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

            Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 14 aprilie 2020, hotărăște:

    Art. I. -  Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 15 martie 2017, se modifică și se completează după cum urmează:

 1. La articolul 21 alineatul (2), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

“c) dezbaterea raportului Comisiei de auditori statutari privind gestiunea financiară;”.

 1. La articolul 21, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

 “(3) Prin excepție de la alin. (1), din motive de forță majoră, de declarare a situației de urgență, de catastrofă naturală, epidemie, atac terorist sau de sănătate publică, Conferința se poate întruni în „teleconferință”, prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță care nu presupune prezența fizică a participanților.”

 1. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 22 - (1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei ordinare este necesară prezenţa/participarea majorităţii simple a membrilor cu drept de vot, iar hotărârile trebuie să fie adoptate cu votul majorităţii simple a celor prezenţi/participanți.”

 1. La articolul 22, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În cazul în care Conferința ordinară este întrunită în teleconferință și nu se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), hotărârile Conferinţei întrunite la a doua convocare se pot lua indiferent de numărul membrilor participanți, cu majoritatea voturilor exprimate.

 1. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) Din motive de forță majoră, de declarare a situației de urgență, de catastrofă naturală, epidemie, atac terorist sau de sănătate publică, Conferința extraordinară se poate întruni în „teleconferință”, prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță care nu presupune prezența fizică a participanților.”

 1. La articolul 24, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 24 - (1) Pentru validitatea deliberărilor Conferinţei extraordinare este necesară prezenţa/participarea majorităţii simple a membrilor cu drept de vot ai Camerei, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii simple a celor prezenţi/participanți.”

 1. La articolul 24, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:

“(4) În cazul în care Conferința extraordinară este întrunită în teleconferință și nu se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1), hotărârile Conferinţei întrunite la a doua convocare se pot lua indiferent de numărul membrilor participanți, cu majoritatea voturilor exprimate.

 1. La articolul 25, alineatele (1) - (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 “Art. 25 - (1) Convocarea Conferinţei se face cu 30 de zile înainte de data întrunirii. În cazul întrunirii în teleconferință, convocarea Conferinței se poate face cu cel puțin 10 zile înainte de data întrunirii. Anunţul privind convocarea se publică pe site-ul Camerei şi cuprinde modalitatea de întrunire și locul, dacă este cazul, data şi ora de desfăşurare, precum şi ordinea de zi. În acelaşi anunţ se stabilesc locul, data şi ora pentru o a doua convocare a Conferinţei, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar.

(2) Fiecare membru cu drept de vot al Camerei are dreptul la un singur vot. În cazul Conferinței întrunite prin teleconferință, votul este electronic și se realizează conform unei proceduri puse la dispoziția membrilor.

(3) Membrii Camerei cu drept de vot pot fi reprezentaţi în Conferinţă de alţi membri, în baza unei procuri speciale, conform modelului prevăzut în anexa nr. 10, autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părţilor, conţinutul şi data actului. Procurile se depun în original la Secretariatul general, înainte de începerea lucrărilor Conferinţei, făcându-se menţiune despre aceasta în procesul-verbal de şedinţă. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane. Membrii aleşi şi cei care şi-au depus candidaturile nu pot reprezenta alţi membri. Nu se admite reprezentarea în baza unei procuri speciale în cazul întrunirii în teleconferință.”

 1. La articolul 30, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(2) Votarea se efectuează pe baza unui buletin de vot, în forma aprobată de Consiliul superior, sau prin vot electronic conform unei proceduri speciale publicate pe site-ul Camerei cu minimum 10 zile înainte, în cazul Conferinței întrunite în teleconferință.”

 1. La articolul 30, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:

 “(6) Atunci când Consiliul superior este ales prin vot electronic în cadrul Conferinței întrunită în teleconferință, numărarea voturilor se va face conform procedurii speciale indicate la alin. (2).”

 1. La articolul 34, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 34 - (1) Şedinţele Consiliului superior pot avea loc cu participarea majorității simple a membrilor săi, prin prezență fizică și/sau prin mijloace de comunicare la distanță.”

 1. La articolul 35, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

“Art. 35 - (1) Hotărârile și deciziile Consiliului superior sunt adoptate cu majoritatea simplă a voturilor membrilor participanți la ședință.”

 1. La articolul 36 alineatul (1), după litera z) se introduce o nouă literă, litera aa), cu următorul cuprins:

“aa) aprobă procedura privind întrunirea Conferinței în teleconferință.”

 1. La articolul 37, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

“(3) Biroul permanent se întruneşte cel puţin o dată pe lună şi ori de câte ori este necesar şi ia decizii cu votul majorităţii simple a membrilor săi, iar în cazul egalităţii voturilor, cel al preşedintelui de şedinţă este decisiv. Ședințele Biroului permanent se pot desfășura și prin mijloace de comunicare la distanță.”

 1. La articolul 38, alineatul (1), litera i) se modifică și va avea următorul cuprins:

“ i) aprobă organigrama şi normele privind desfăşurarea activităţii curente a aparatului executiv al Camerei, care cuprind atribuţiile şi responsabilităţile structurilor executive, precum şi raporturile dintre acestea, după care se prezintă Consiliului superior pentru validare;”

Art. II. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali

Dan Manolescu

 

București, 14 aprilie 2020.

Nr.7.