RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.12/2020 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020, publicată în MO nr. 899/02.10.2020

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior  al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020,
în temeiul prevederilor art. 11 lit. a1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,
 
Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 29 septembrie 2020, hotărăște:
 
Art. 1. - (1) Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020, denumit în continuare examen, se va desfășura în sistem online  în data de 20 noiembrie 2020.
            (2) Procedura de desfășurare a examenului în sistem online va fi publicată pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali cu cel puțin 15 zile înainte de data susținerii acestuia.
Art. 2. - Examenul va fi susținut sub formă de test-grilă, din tematica și bibliografia pentru examen, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 3. - (1) Înscrierile la examen se fac în  perioada 12 octombrie 2020 – 30 octombrie 2020  pe site-ul www.ccfiscali.ro și dosarele se transmit, în aceeași perioadă, prin servicii poștale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, municipiul București.
            (2) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal, dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la examen, prevăzută în  anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și documentele corespunzătoare prevăzute la art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin  Hotărârea  Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020.
            (3) Pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la examen, prevăzută în  anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și documentele corespunzătoare prevăzute la art. 6 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin  Hotărârea  Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020.
Art. 4. - Direcția de învățământ și Direcția de servicii pentru membri vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


 
 
Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu
 
 

 
 
București, 29 septembrie 2020.
Nr. 12.


 
                                                                                        
ANEXA Nr. 1
     

 


   TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA
examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea  noiembrie 2020
 
TEMATICĂ
 


1. Noțiuni de drept comercial și drept civil:
- constituirea și funcționarea societăților;
- reorganizări, fuziuni, divizări și lichidări;
- profesioniști;
- exploatarea întreprinderii.
 
2. Noțiuni generale privind finanțele publice și principiile generale ale fiscalității:
- cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar;
- principiile generale ale fiscalității.
 
3. Impozitul pe profit:
- contribuabili și sfera de cuprindere a impozitului;
- definiție persoane afiliate
- reguli speciale de impozitare;
- calculul rezultatului fiscal (reguli generale, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, cheltuieli deductibile limitat, cheltuieli nedeductibile);
- reguli privind anul fiscal;
- cote de impozitare;
- provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve;
- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic;
- amortizarea fiscală;
- termene de plată și de declarare a impozitului;
- pierderi fiscale;
- facilități fiscale;
- aspecte fiscale privind prețurile de transfer (definiție persoane afiliate, principiul valorii de piață, metode de determinare a prețurilor de transfer);
- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parțiale, schimburi de titluri de participare) între persoane juridice române și între societăți din România și societăți din alte state membre ale Uniunii Europene;
- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăți-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăți-mamă);
- condiții de calcul al scutirii profitului reinvestit;
- aspecte fiscale internaționale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
- reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară;
- norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne.
 
4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:
- definiția microîntreprinderii;
- reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii;
- baza impozabilă;
- plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale.
 
5. Impozitul pe venit:
- contribuabili și sfera de cuprindere a impozitului;
- categorii de venituri supuse impozitului pe venit;
- venituri neimpozabile;
- cote de impozitare;
- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;
- obligațiile plătitorilor de venituri și ale contribuabililor;
- venitul net anual impozabil;
- venituri supuse impozitului final cu reținere la sursă;
- termene de plată;
- aspecte fiscale internaționale;
- reguli privind asociațiile fără personalitate juridică.
 
6. Contribuții sociale obligatorii:
A. Contribuții sociale obligatorii privind activitățile dependente:
- baza de calcul al contribuțiilor sociale;
- baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajatori, entități asimilate angajatorului sau persoane asimilate acestora;
- excepții generale – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii;
- excepții specifice – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii grupate în funcție de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;
- calculul, reținerea și virarea contribuțiilor sociale;
- cotele de contribuții;
- depunerea declarațiilor.
B. Contribuții sociale obligatorii privind activitățile independente:
- plătitorii;
- baza de calcul;
- excepții specifice;
- declararea, definitivarea și plata contribuțiilor sociale;
- cotele de contribuții.
 
7. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România:
- contribuabili;
- sfera de cuprindere a impozitului;
- venituri impozabile obținute din România;
- scutiri;
- coroborarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri și ale legislației Uniunii Europene;
- certificatele de atestare a rezidenței fiscale și certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți în România;
- impozitul pe reprezentanțe (cuantum, termen de plată și depunerea declarației fiscale);
- impunerea veniturilor din dobânzi și redevențe plătite între societăți asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiția dobânzilor și redevențelor, definiția întreprinderilor asociate;
- chestionare pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România;
- tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obținute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;
- tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activități independente impozabile în România obținute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;
- reținerea impozitului din veniturile obținute din România de persoane rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri din activități desfășurate de artiști și sportivi;
- asocieri/entități care desfășoară activitate/obțin venituri în/din România.
 
8. Taxa pe valoarea adăugată:
- sfera de aplicare;
- persoane impozabile;
- operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată (TVA);
- locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA;
- faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;
- baza de impozitare;
- cote de TVA;
- operațiuni scutite;
- regimul deducerilor;
- persoanele obligate la plata TVA;
- înregistrarea în scopuri de TVA și anularea înregistrării în scopuri de TVA;
- facturarea;
- alte obligații în materie de TVA;
- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenții de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități; aurul de investiții; serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;
- serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum; pentru agricultori;
- ajustarea taxei deductibile;
- taxarea inversă;
- decontul de TVA și alte declarații.
 
9. Accize:
A. Regimul accizelor armonizate:
- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, plătitori de accize,  calculul accizelor, responsabilitățile plătitorilor de accize, plata accizelor la bugetul de stat, depunerea declarațiilor de accize, documente fiscale, garanții;
- regimul de antrepozitare fiscală;
- destinatar înregistrat;
-  expeditor înregistrat;
- importator autorizat;
- scutiri de la plata accizelor;-
- excepții de la regimul de accizare pentru produse energetice și energie electrică;
- restituiri de accize;
- deplasarea și primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize;
- deplasarea intracomunitară și impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum;
- deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare sau scutire directă;
- marcarea produselor alcoolice și a tutunului prelucrat;
- marcarea și colorarea păcurii și a produselor asimilate acesteia;-
- marcarea și colorarea motorinei;
- alte obligații pentru operatorii economici cu produse accizabile;
     B. Regimul accizelor nearmonizate:
- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, nivelul și calculul accizelor, scutiri, plătitorii de accize, obligațiile plătitorilor de accize, declarațiile de accize, plata accizelor la bugetul de stat.
     
10. Impozite și taxe locale:
- baza de impozitare;
- contribuabili;
- modul de calcul;
- termene de plată;
- reduceri și scutiri;
- modul de declarare a proprietăților.
 
11. Impozitul specific unor activități:
- contribuabili;
- anul fiscal/perioada impozabilă;
- reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activităţi;
- reguli privind declararea şi plata impozitului specific unor activităţi;
- reguli privind calculul, declararea şi plata impozitului specific datorat pentru alte activităţi;
- termenele de declarare a menţiunilor;
- prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende şi registrul de evidenţă fiscală.
 
12. Taxele vamale:
- tariful vamal și clasificarea tarifară a mărfurilor;
- originea mărfurilor (originea nepreferențială și originea preferențială);
- plasarea mărfurilor sub un regim vamal:

 • declararea mărfurilor și punerea în liberă circulație;
 • regimuri speciale:

- tranzit: intern și extern;

- depozitare: antrepozitare vamală și zone libere;

- utilizare specifică: admitere temporară și destinație finală;

- prelucrare: perfecționare activă și perfecționare pasivă;

 

 • export.

 
13. Contabilitate:
- obligațiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării și conducerii contabilității;
- contabilitatea activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;
- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatului exercițiului financiar;
- forma și conținutul situațiilor financiare anuale.
 
14. Contravenții și infracțiuni în domeniul financiar-fiscal:
- evaziunea fiscală;
- sancționarea contravențiilor la legislația fiscală;
- contestarea sancțiunilor aplicate de organul fiscal, precum și a deciziilor de impunere.
 
15. Aspecte privind procedura fiscală:
- principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale;
- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligațiilor fiscale;
- domiciliul fiscal;
- competența organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea și aprecierea probelor;
- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe și contribuții;
- obligația de a depune declarații fiscale, conținutul declarației fiscale, termene de declarare, corectarea declarațiilor fiscale;
- procedura de stabilire a impozitelor și taxelor;
- procedura de colectare a creanțelor fiscale;
- soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
- controlul fiscal;
- stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane afiliate;
- acordul de preț în avans și soluția fiscală individuală anticipată;
- stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi;
- termene de prescripție;
- stingerea creanțelor fiscale prin executare silită și prin alte modalități;
- recuperarea în România a unor creanțe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
- procedura amiabilă în baza acordurilor sau convențiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri şi în baza Convenției 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate;
- procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană;
- definirea întreprinderilor asociate și a aranjamentului transfrontalier;
- domeniul de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii cu privire la ”Raportul pentru fiecare ţară în parte”, entitățile obligate la depunerea acestuia, informațiile obligatorii care se regăsesc în cuprinsul acestuia, perioada de raportare, termenul de depunere al acestuia în cazul entităților plătitoare de impozit pe profit, de impozit specific și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum și rolul și termenul de depunere la autoritățile competente din România a ”Notificării privind calitatea entității constitutive a grupului de întreprinderi multinaționale”.
 
    
BIBLIOGRAFIE*)
 

 1. Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 2. Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;
 3. Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
 4. Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 5. Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;
 6. Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Legea nr. 26/1990 privind registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 8. Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;
 9. Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
 10. Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Legea nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități, cu modificările și completările ulterioare;
 12. Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
 13. Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 14. Ordonanța Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 327/2015, cu modificările și completările ulterioare;
 15. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
 17. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 182/2016;
 18. Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
 19. Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
 1. Regulamentul delegat (UE) 2016/341 al Comisiei din 17 decembrie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele tranzitorii pentru anumite dispoziții din Codul Vamal al Uniunii, în cazul în care sistemele electronice relevante nu sunt încă operaționale, şi de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei;
 2. Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2015/2.446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce privește normele detaliate ale anumitor dispoziții ale Codului Vamal al Uniunii;
 3. Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2.447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea în aplicare a anumitor dispoziții din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a Codului Vamal al Uniunii;
 4. Regulamentul (CE) nr.883/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004,

privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

 1. Regulamentul (CE) nr. 987/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 septembrie

2009, de stabilire a procedurii de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială;

 1. Codul de conduită pentru punerea în aplicare a Convenției privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate (2006/C 176/02);
 2. Codul de conduită privind documentația prețurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 176 din 28 iulie 2006;
 3. Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;
 4. Convenția-model – emisă de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;
 5. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;
 6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, cu modificările și completările ulterioare;
 7. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2.634/2015 privind documentele financiar-contabile;
 8. Ordinul ministrului finanțelor publice  nr. 170/2015 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind contabilitatea în partidă simplă, cu modificările ulterioare;
 9. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.099/2016 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența în România a persoanelor fizice;
 10. Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, cu modificările și completările ulterioare;
 11. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3103/2017 privind aprobarea Reglementărilor contabile pentru persoanele juridice fără scop patrimonial, cu modificările și completările ulterioare. 
 12. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1615/2020 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual;
 13. Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 3.483/144/2008 pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;
 14. Ordinul ministrului turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 264/464/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activități;
 15. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central, cu modificările și completările ulterioare;
 16. Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 442/2016 privind cuantumul tranzacțiilor, termenele pentru întocmire, conținutul și condițiile de solicitare a dosarului prețurilor de transfer și procedura de ajustare/estimare a prețurilor de transfer;
 17. Standarde internaționale de raportare financiară:

-      IAS 8 “Politici contabile, modificări ale estimărilor contabile și erori”
-      IAS 16 “Imobilizări corporale”
-      IAS 20 “Contabilitatea subvențiilor guvernamentale și prezentarea informațiilor legate de asistența guvernamentală”
-      IAS 36 “Deprecierea activelor”
-      IAS 38 “Imobilizări necorporale”
-      IAS 40 “Investiții imobiliare”.
 
*) Actele normative care vor face obiectul Bibliografiei aferente examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020 vor fi cele în vigoare până la data de 1 septembrie 2020. Bibliografia se corelează cu tematica.
 


                                                                                                                                      ANEXA Nr. 2


   
    Nr. înregistrare/.............                                                                                                         
 

CERERE   
de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal,
sesiunea noiembrie 2020


 
    Subsemnatul(a) ............................................., născut(ă) la data de ......................... în localitatea ............................., județul .................................., legitimat(ă) cu C.I./pașaport, seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ................................, la data de ..........................., CNP .................................., cetățenia ...................., domiciliat(ă) în ............................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .................., adresa de e-mail .................., telefon  ...................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea noiembrie 2020.
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) și art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020:
    - C.I./pașaport, în copie;
    - diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ........., seria ........ nr. ........, emisă de .................... la data de ..............., în copie legalizată;
    - carnetul de muncă/adeverință eliberată de angajator, seria .............. nr. .............., emis(ă) de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;
    - certificatul de naștere, seria .............. nr. ............., emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    - certificatul de căsătorie, seria ............. nr. ............, emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    - certificatul de cazier judiciar, seria ............ nr. ........, emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;
    - certificatul de cazier fiscal, seria ............ nr. ........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;
    - adeverința medicală, seria ........... nr. .............., emisă de ................... la data de ...................;
    - curriculum vitae;
    - declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali;
    - documentul de plată a taxei de înscriere la examen, nr………din…..…….;
    - două fotografii de 2/3 cm.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020 astfel:
 

Unitatea Activitatea
desfășurată
Perioada Nr. luni Funcția Observații
de la până la
             
             
             
             
             
Total perioadă            

 
Data…………….                                                                                         Semnătura………….

 

ANEXA Nr. 3
 


 
Nr. înregistrare/.............       

                                                                                                  
 
CERERE
de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent,
sesiunea noiembrie 2020


 
    Subsemnatul(a) ............................................., născut(ă) la data de ......................... în localitatea ............................., județul .................................., legitimat(ă) cu C.I./pașaport, seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ................................, la data de ..........................., CNP .................................., cetățenia ...................., domiciliat(ă) în ............................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .................., adresa de e-mail .................., telefon  ...................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea noiembrie 2020.
    Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) și art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020:
    - C.I./pașaport, în copie;
    - diploma de studii superioare, sesiunea ........., seria ........ nr. ........, emisă de .................... la data de ..............., în copie legalizată;
    - carnetul de muncă/adeverință eliberată de angajator, seria .............. nr. .............., emis(ă) de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;
    - certificatul de naștere, seria .............. nr. ............., emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    - certificatul de căsătorie, seria ............. nr. ............, emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;
    - certificatul de cazier judiciar, seria ............ nr. ........, emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;
    - certificatul de cazier fiscal, seria ............ nr. ........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;
    - adeverința medicală, seria ........... nr. .............., emisă de ................... la data de ...................;
    - curriculum vitae;
    - declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali;
    - documentul de plată a taxei de înscriere la examen, nr…………din…….……;
    - două fotografii de 2/3 cm.
    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitate conform art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020, astfel:
 

Unitatea Activitatea
desfășurată
Perioada Nr. luni Funcția Observații
de la până la
             
             
             
             
             
Total perioadă            

 
Data…………….                                                                                         Semnătura………….