RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr.13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021 publicată Monitorul Oficial nr. 1308/30.12.2020

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) și f), precum și ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin (1) lit. b) și c) și alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 17 decembrie 2020, hotărăște:

Art. 1. - (1) Toți membrii Camerei Consultanților Fiscali au obligația de plată a cotizațiilor fixe.

(2) Pentru anul 2021 se stabilesc următoarele cotizații fixe:

A. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care sunt membri ai Camerei Consultanților Fiscali la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri:

- 410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 250 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 350 lei - pentru persoanele juridice.

B. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021:

- 1.410 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 1.170 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

- 750 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

- 2.350 lei - pentru persoanele juridice.

C. În cazul consultanților fiscali asistenți care, după promovarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, devin consultanți fiscali în anul 2021:

- 910 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

- 670 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi.

(3) Cotizațiile fixe sunt anuale și se datorează integral, fără fracționare în funcție de momentul din an în care s-a dobândit sau s-a pierdut calitatea de membru.

Art. 2. – Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali care desfășoară activitate de consultanță fiscală au și obligația de plată a cotizațiilor variabile. Cotizațiile variabile datorate în anul 2021 se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra întregii valori a veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul 2020 sau a valorii acestor venituri diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, dacă este cazul (bază de calcul). Cotele procentuale aplicabile pentru determinarea cotizațiilor variabile aferente activității desfășurate în anul 2020 și datorate în anul 2021 sunt următoarele:

1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;

2. pentru persoane juridice:

a) la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;

b) la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;

c) la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.

Art. 3. - (1) Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - au obligația să depună la Camera Consultanților Fiscali, până la data de 15 martie 2021, declarația privind activitatea desfășurată în anul 2020, conform anexelor nr. 1 și 2.

(2) Consultanții fiscali - persoane fizice active – care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori care nu au desfășurat deloc activitate de consultanță fiscală depun până la termenul prevăzut la alin. (1) declarația din anexa nr. 1, în care completează la punctul B.2., la punctul B.2.2 și la punctul B.3. valoarea „0”. Necompletarea acestor câmpuri se asimilează cu nedepunerea declarației.

(3) Societățile de consultanță fiscală care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală depun până la termenul prevăzut la alin. (1) declarația din anexa nr. 2, în care completează valoarea „0” la punctul B.2., la punctul B.2.2. și la punctul B.3. Necompletarea acestor câmpuri se asimilează cu nedepunerea declarației.

(4) În cazul declarării incorecte a veniturilor, se depune o declarație rectificativă, conform anexei nr. 3. În situația în care din declarația rectificativă rezultă o bază de calcul mai mică față de cea declarată inițial, diferența de cotizație variabilă se va restitui sau va fi compensată cu obligațiile ulterioare. În situația în care din declarația rectificativă rezultă o bază de calcul mai mare față de cea declarată inițial, diferența de cotizație variabilă se va calcula prin scăderea cotizației variabile declarată inițial din cotizația variabilă declarată la rectificare conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Termenul de scadență a cotizațiilor fixe aferente anului 2021 și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul 2020 și datorate în anul 2021 este 15 iunie 2021.

(2) În cazul neplății cotizației fixe sau a cotizației variabile până la termenul de scadență prevăzut la alin. (1) cotizația fixă și/sau variabilă datorată și neachitată se majorează de drept cu 10%.

(3) Stingerea obligațiilor de plată reprezentând cotizație fixă și variabilă se realizează în ordinea vechimii scadenței acestora, mai întâi cotizația fixă și ulterior cotizația variabilă.

(4) Cotizația variabilă pentru consultanții fiscali activi - persoane fizice - se calculează de la momentul obținerii de venituri aferente activității de consultanță fiscală ulterior înregistrării la Camera Consultanților Fiscali.

(5) Cotizația variabilă pentru societățile de consultanță fiscală se calculează începând de la momentul obținerii de venituri aferente activității de consultanță fiscală, ulterior autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanților Fiscali.

Art. 5 - (1) În contextul pandemiei de COVID-19, pentru plata integrală anticipată a cotizației fixe până la data de 15 martie 2021 inclusiv se acordă o bonificație de 15% din cuantumul cotizației fixe stabilite la art. 1 alin. (2) lit. A.

(2) În contextul pandemiei de COVID-19, pentru plata integrală anticipată a cotizației variabile până la data de 15 martie 2021 inclusiv se acordă o bonificație de 15% din cuantumul cotizației variabile declarate, cu condiția depunerii declarației privind activitatea desfășurată în anul 2020, până la data de 15 martie 2021 inclusiv.

Art. 6. - În situația în care membrii Camerei Consultanților Fiscali își schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, cotizația anuală datorată de aceștia va fi calculată proporțional, conform perioadelor aferente fiecărei stări.

Art. 7. - (1) Dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală se acordă anual sub forma unei vize de liberă practică.

(2) Viza anuală de liberă practică se acordă numai membrilor activi - persoane fizice și persoane juridice - care și-au îndeplinit următoarele obligații față de Camera Consultanților Fiscali:

a) au depus toate declarațiile de activitate cu termen de depunere până în anul 2020 inclusiv;

b) nu înregistrează obligații de plată restante (obligații cu termen de scadență până în anul 2020 inclusiv);

c) nu înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională stabilite în obligația acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanților Fiscali, până în anul 2020, inclusiv – în cazul persoanelor fizice.

(3) În cazul îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute la alin. (2) până la data de 15 martie 2021 inclusiv, viza anuală se acordă pentru perioada 16 martie 2021 – 15 martie 2022.

(4) În situația îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute la alin. (2) la o dată ulterioară datei de 15 martie 2021, respectiv în perioada 16 martie 2021 – 15 martie 2022, dreptul de desfășurare a activității sub formă de viză de liberă practică se acordă, din oficiu sau la cerere, după cum urmează:

a) dacă condițiile sunt îndeplinite cumulativ și/sau cererea este depusă în perioada 1 – 15 a lunii curente, începând cu data de 1 a lunii următoare până la data de 15 martie 2022;

b) dacă condițiile sunt îndeplinite cumulativ și/sau cererea este depusă în perioada 16 – 30/31 a lunii curente, începând cu data de 15 a lunii următoare până la data de 15 martie 2022.

(5) Viza anuală de liberă practică acordată membrilor persoane fizice este sub formă de card de membru activ.

(6) Lista membrilor activi ai Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - care au dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală (dețin viza anuală de liberă practică) și perioada de valabilitate se publică și se actualizează permanent pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

(7) Lista membrilor activi ai Camerei Consultanților Fiscali – persoane fizice și persoane juridice – care nu au dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală în anul 2021 se publică și se actualizează permanent pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

(8) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către membrii Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - care nu au obținut viza anuală reprezintă abatere disciplinară și se sancționează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare.

(9) Membrii care au îndeplinite la zi toate obligațiile față de Camera Consultanților Fiscali și se înregistrează în secțiunea membrilor inactivi primesc un card care atestă această calitate pentru toată perioada de inactivitate. Consultanții fiscali membri inactivi au obligația de plată a cotizațiilor fixe anuale, obligația de a efectua orele de pregătire profesională obligatorie și toate celelalte obligații ale membrilor inactivi, așa cum sunt prevăzute de normele legale.

(10) Camera Consultanților Fiscali asigură emiterea electronică a cardurilor anuale, care echivalează cu acordarea vizei anuale de liberă practică pentru membri care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentele norme, și transmiterea acestora în format .pdf fiecărui membru, concomitent cu publicarea listei prevăzute la alin. (6). La cererea membrilor, cardurile se imprimă și pot fi ridicate de la sediul Camerei Consultanților Fiscali de către titulari/reprezentați sau se transmit de către Camera Consultanților Fiscali prin servicii poștale sau curierat. Aceste prevederi se aplică și pentru eliberarea vizelor anuale societăților de consultanță fiscală.

Art. 8. - (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizații fixe și variabile se poate face în contul Camerei Consultanților Fiscali (C.I.F. 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani - IBAN RO36BTRL04101202D58602XX, sau în contul deschis la Banca Comercială Română, Sucursala Sector 4 - IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum și în numerar sau cu cardul la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

(2) Sumele reprezentând cotizații variabile calculate potrivit prevederilor art. 2 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracțiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracțiunile mai mici de 50 de bani. Bonificațiile calculate potrivit prevederilor art. 5 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracțiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracțiunile mai mici de 50 de bani.

Art. 9. – (1) Declarațiile prevăzute la art. 3 se descarcă și se depun online pe site-ul www.ccfiscali.ro.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care depunerea online a declarațiilor nu poate fi realizată din motive tehnice generate de site-ul CCF, acestea se pot comunica prin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro, la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, sau prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 10. - (1) Încălcarea prevederilor prezentei hotărâri prin depășirea termenului de scadență a cotizațiilor cu mai mult de 12 luni reprezintă o condiție de pierdere a calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali prin aplicarea prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) și pct. 2 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultanții fiscali înregistrați ca inactivi reprezintă infracțiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și se pedepsește conform legii penale.

Art. 11. - Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. - Direcția de servicii pentru membri și Direcția de servicii interne vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 13. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

București, 17 decembrie 2020.

Nr. 13.

 

ANEXA NR.1

 

 

DECLARAȚIE

cu privire la veniturile realizate de consultanții fiscali

din activitatea de consultanță fiscală în anul ……………

 

 

 

A

 

1.Date de identificare:

 

1.1 Numele și prenumele………………………………………………………………………………………………………………………

posesor al carnetului profesional nr…………/an…………….

 

1.2 Domiciliul:

Localitatea ………………………………………, județul/sectorul ………………………………………………

 

 

2. Forma de exercitare a profesiei:

Persoană fizică independentă, cod de înregistrare fiscală …………………………, punct de lucru……………………………………………………………………………………………………………………

 

Angajat (se completează denumirea angajatorului și codul unic de înregistrare)………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

Administrator (se completează denumirea societății și codul unic de înregistrare)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Altă formă

 

3. În anul ………… am efectuat:

3.1.expertize extrajudiciare : ……………………………………………………………………………………………………………………………

(se va specifica, pentru fiecare expertiză în parte, beneficiarul)

3.2.expertize judiciare: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

(se vor specifica, pentru fiecare expertiză în parte, numărul dosarului, organul de cercetare penală, instanța, specificându-se “încheiată” sau “în curs de finalizare”)

 

3.3. Certificări declarații:

Denumirea declarațiilor fiscale certificate, număr beneficiari :

 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................

 

4. Membru al următoarelor organizații profesionale/anul:

-

-

-

-

 

 

B

 

1. Venituri totale realizate în anul ……………:

 

Total

                       

 

lei, din care:

 

(se vor înscrie veniturile totale obținute din activitatea/activitățile independentă/independente)

 

 

2.Venituri din activitatea de consultanță fiscală realizate în anul…………***:

 

 

Total

                       

 

lei,

 

 

 

2.1. din care sume cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali:

 

 

Total

                       

 

lei,

 

2.2 Cuantumul veniturilor la care se face aplicarea cotei procentuale pentru calcularea cotizației variabile (diferența dintre suma prevăzută la punctul B2 și cea prevăzută la punctul B2.1)*** :

 

 

 

Total

                       

 

lei,

 

 

 

3. Cotizația variabilă datorată Camerei Consultanților Fiscali***:

 

                       

 

lei

 

(asupra întregii sume declarate la punctul B2.2 se va aplica doar cota procentuală aferentă categoriei de venituri la care aceasta se încadrează)

 

 

C

Asigurare

-număr poliță/polițe valabilă/valabile pentru anul încheiat……………………………………………………….

-denumirea asiguratorului……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

*** Consultanții fiscali care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfășurat deloc activitate de consultanță fiscală, completează la punctul B.2., la punctul B.2.2 și la punctul B.3. valoarea „0”. Necompletarea acestor câmpuri se asimilează cu nedepunerea declarației.

 

 

 

 

Data depunerii

               

Z

Z

L

L

A

A

A

A

Operator

Semnătura și parafa

 

………………………………………

 

A T E N Ț I E - Se completează doar de către angajatul CCF

 
   

 

 

 

 

ANEXA NR. 2

 

 

DECLARAȚIE

cu privire la veniturile realizate de societățile de consultanță fiscală

din activitatea de consultanță fiscală în anul ……………

 

 

 

A

 

1.Date de identificare:

 

1.1. Denumirea societății de consultanță fiscală………………………………………………………………………………………, autorizație nr./data……………………,reprezentată prin administrator/administratori (nume,prenume)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

carnet profesional nr./data……………….

 

1.2. Sediul social, localitatea …………………………………………………, județul/sectorul…………………………………

 

1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerțului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

 

2. Asociați, acționari (nume și prenume)

-

-

-

3. Filiale, sucursale, agenții, puncte de lucru:

 

Adresa Forma de organizare

……………………………………………………………………… ………………………………………………………

……………………………………………………………………… ………………………………………………………

 

4. Membru al următoarelor organizații profesionale:

-

-

-

-

5. Consultanți fiscali care efectuează consultanță fiscală în numele societății:

 

 

Numele și prenumele Carnetul profesional Calitatea

Nr./An (administrator,

angajat, etc.)

 

 

…………………………………………………………………………………….

         

/

       

 

……………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

         

/

       

 

……………………………………………….

 

…………………………………………………………………………………….

         

/

       

 

……………………………………………….

 

6. În anul ………… am efectuat expertize extrajudiciare :

.................................................................

.................................................................

(se va specifica, pentru fiecare expertiză în parte, beneficiarul)

 

7. Certificări declarații

Denumirea declarațiilor fiscale certificate, număr beneficiari :

..................................................................................................................................................................

B

1. Venituri totale realizate în anul ……………:

 

 

Total

                       

 

lei, din care:

 

(se vor înscrie veniturile totale obținute din activitatea/activitățile desfășurată/desfășurate)

 

2. Venituri din activitatea de consultanță fiscală realizate în anul…………***:

 

 

Total

                       

 

lei

 

 

Număr total contracte…………………

 

2.1 din care sume cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali

 

 

 

Total

                       

 

lei

 

 

2.2 Cuantumul veniturilor la care se face aplicarea cotei procentuale pentru calcularea cotizației variabile (diferența dintre suma prevăzută la punctul B2 și cea prevăzută la punctul B2.1)*** :

 

 

 

Total

                       

 

lei,

 

 

3. Cotizația variabilă datorată Camerei Consultanților Fiscali***:

 

                       

 

lei

 

(asupra întregii sume declarate la punctul B2.2 se va aplica doar cota procentuală aferentă categoriei de venituri la care aceasta se încadrează)

 

 

C

Asigurare

-număr poliță/polițe valabilă/valabile pentru anul încheiat……………………………………………………….

-denumirea asiguratorului……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

*** Societățile de consultanță fiscală care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală completează valoarea „0” la punctul B.2., la punctul B.2.2 și la punctul B.3. Necompletarea acestor câmpuri se asimilează cu nedepunerea declarației.

 

 

 

Data depunerii

               

Z

Z

L

L

A

A

A

A

Operator

Semnătura și parafa

 

………………………………………

 

A T E N Ț I E - Se completează doar de către angajatul CCF

 
   

 

 

ANEXA NR.3

 

 

 

DECLARAȚIE RECTIFICATIVĂ

privind activitatea desfășurată în anul ……………

 

 

A

1.Date de identificare:

 

1.1 Consultant Fiscal : Numele și prenumele………………………………………………………………………………………………

posesor al carnetului profesional nr……../an…………….

Domiciliul:

Localitatea ………………………………………, județul/sectorul ………………………………………………

 

SAU

 

1.2. Societatea de consultanță fiscală………………………………………………………………………………………, autorizație nr./data……………………,reprezentată prin administrator/administratori (nume,prenume)…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………,

carnet profesional nr./data……………….

Sediul social, localitatea …………………………………………………, județul/sectorul…………………………………

Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerțului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

 

 

B

1 . Venituri totale realizate în anul ……………:

 

Total

                       

 

lei, din care:

 

(se vor înscrie veniturile totale obținute din activitatea/activitățile desfășurată/desfășurate)

 

2.Venituri din activitatea de consultanță fiscală realizate în anul…………:

 

 

Total

                       

 

lei,

 

 

2.1. din care sume cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali

 

 

Total

                       

 

lei,

 

2.2 Cuantumul rectificat al veniturilor la care se face aplicarea cotei procentuale pentru calcularea cotizației variabile (diferența dintre suma prevăzută la punctul B2 și cea prevăzută la punctul B2.1):

 

 

 

Total

                       

 

lei,

 

 

 

3. Cotizația variabilă rectificată declarată:

 

 

                       

 

lei

 

(asupra întregii sume declarate la punctul B2.2 se va aplica doar cota procentuală aferentă categoriei de venituri la care aceasta se încadrează)

 

 

4. Cotizația variabilă inițială declarată prin Declarația nr. din data ……………………………

 

                       

 

lei

 

5. Diferența de cotizație variabilă datorată Camerei Consultanților Fiscali (diferența dintre suma prevăzută la punctul B3 și cea prevăzută la punctul B4):

 

                       

 

lei

 

 

 

În situația în care diferența de cotizație variabilă rezultată este negativă:

Solicit restituirea acestei sume în contul ………………………………………………………………………………….

Solicit compensarea acestei sume cu obligații viitoare față de Camera Consultanților Fiscali.

 

 

 

 

 

 

Data depunerii

               

Z

Z

L

L

A

A

A

A

Operator

Semnătura și parafa

 

………………………………………

 

A T E N Ț I E - Se completează doar de către angajatul CCF