RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii

Hotărârea nr. 3/2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021 și pentru modificarea anexei nr. 8 la Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017 – publicată în MO nr. 128/08.02.2021

         În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) și f), precum și ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

         având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin (1) lit. b) și c) și  alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare,

         Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 28 ianuarie 2021, hotărăște:

Art. I. - Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 13/2020 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2021, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1308 din 30 decembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

  1. La articolul 7, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

 “(3) În cazul îndeplinirii cumulative a condițiilor de către membrii activi - persoane fizice - prevăzute la alin. (2) până la data de 15 martie 2021 inclusiv, viza anuală se acordă pentru perioada 16 martie 2021 – 15 martie 2022.”

  1. La articolul 7, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins:

“(31) În cazul îndeplinirii cumulative a condițiilor de către membrii activi - persoane juridice - prevăzute la alin. (2) până la data de 15 martie 2021 inclusiv, viza anuală se acordă pentru perioada 1 ianuarie 2021 – 15 martie 2022.”

  1. La articolul 7, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (41) și (42) cu următorul cuprins:

“(41) – În cazul persoanelor fizice înscrise în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în anul 2021 (cum ar fi persoanele fizice care au promovat examenul în anii 2021/2020/2019 sau pentru care au fost recunoscute de către Camera Consultanților Fiscali titlurile de calificare profesională obținute în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau  Confederației Elvețiene) viza anuală de liberă practică se acordă de la data înregistrării în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală până la 15 martie 2022.”

“(42) - În cazul persoanelor juridice înscrise în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în anul 2021, viza anuală de liberă practică se acordă de la data înregistrării în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală până la 15 martie 2022.”

         Art. II. - Anexa nr. 8 la Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 185 din 15 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. III. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Președintele Camerei Consultanților Fiscali

Dan Manolescu

București, 28 ianuarie 2021.

Nr. 3.

 

Anexă

(Anexa nr. 8 la regulament)

 

CAMERA CONSULTANȚILOR FISCALI

Seria…..nr……..

VIZĂ ANUALĂ

pentru persoane juridice

            Camera Consultanților Fiscali, având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare, acordă viza de liberă practică pentru perioada ………………………………….....…Societății ……………………………………………………………................... cu sediul în localitatea ……………………………..str…………………………………...……nr……………, bl………….., sc……………, et…………, ap…………., județul/sectorul……………………………….., cod unic de înregistrare nr.…………………………….…și autorizată de Camera Consultanților Fiscali cu nr./data…………………

 

            Acordarea vizei anuale nu exonerează de răspundere ………………………………………...

 

pentru eventualele date nereale privitoare la raportarea veniturilor constatate ulterior acordării vizei.

 

Director executiv,

……………………..

 

Nr…………/Data:……../…./………