RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Hotărârea nr. 14/2021 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali, publicată în MO nr. 1230/27.12.2021.

Hotărârea nr. 14/2021  privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (7), ale art. 10 alin (2), ale art. 13 lit. b) și f), precum și ale art. 25 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin (1) lit. b) și c) și  alin. (2) din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 16 decembrie 2021, hotărăște:

Art. 1. -  (1) Membrii Camerei Consultanților Fiscali au obligația de plată a cotizațiilor fixe anuale.

(2) Nivelul cotizațiilor fixe anuale se stabilește astfel:

A. În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice - membri ai Camerei Consultanților Fiscali:

-  410 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

-  170 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

-  250 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

-  350 lei  - pentru persoanele juridice.

B.  În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice pentru anul în care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali:

-  1.410 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

-  1.170 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi;

-      750 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali asistenți;

-   2.350 lei - pentru persoanele juridice.

C. În cazul consultanților fiscali asistenți pentru anul în care devin consultanți fiscali:

-   910 lei  - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali activi;

-    670 lei - pentru persoanele fizice, consultanți fiscali inactivi.

(3) În cazul pierderii calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali în cursul anului, cotizația fixă datorată potrivit alin (2) lit. A se calculează în funcție de numărul de luni întregi sau fracțiuni de lună în care consultanții fiscali, consultanții fiscali asistenți și societățile de consultanță fiscală au calitatea de membru.

(4) În cazul renunțării la calitatea de membru al Camerei Consultanților Fiscali, cotizația fixă se calculează, potrivit alin. (3), inclusiv pentru luna în care sunt îndeplinite condițiile de renunțare.

(5) În cazul retragerii calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali, cotizația fixă se calculează, potrivit alin. (3), inclusiv pentru luna în care s-a făcut comunicarea deciziei de retragere a calității de membru.

Art. 2. – Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali care desfășoară activitate de consultanță fiscală au și obligația de plată a cotizațiilor variabile. Cotizațiile variabile anuale datorate se calculează prin aplicarea unei cote procentuale asupra valorii veniturilor obținute din activitatea de consultanță fiscală în anul de referință sau a valorii acestor venituri diminuate cu sumele cedate subcontractorilor și colaboratorilor consultanți fiscali, dacă este cazul. Cotele procentuale aplicabile pentru determinarea cotizațiilor variabile aferente activității desfășurate sunt următoarele:

 1. pentru persoane fizice: o cotă de 0,4%;
 2. pentru persoane juridice:
  1. la venituri realizate de până la 100.000 euro inclusiv, o cotă de 0,4%;
  2. la venituri realizate între 100.001 euro - 1.000.000 euro inclusiv, o cotă de 0,75%;
  3. la venituri realizate de peste 1.000.000 euro, o cotă de 1%.

Art. 3. - (1) Membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - au obligația să depună la Camera Consultanților Fiscali, până la data de 15 martie, declarația anuală privind  activitatea desfășurată în anul precedent, conform anexelor nr. 1 și 2.

(2) Consultanții fiscali - persoane fizice active – care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală în nume propriu, ci doar în numele său în contul unei persoane juridice ori care nu au desfășurat deloc activitate de consultanță fiscală depun până la termenul prevăzut la alin. (1) declarația din  anexa nr. 1, în care completează la pct. B.2, B.2.2 și B.3 valoarea „0”. Necompletarea acestor câmpuri se asimilează cu nedepunerea declarației.

(3) Societățile de consultanță fiscală care nu au desfășurat activitate de consultanță fiscală depun până la termenul prevăzut la alin. (1) declarația din anexa nr. 2, în care completează valoarea „0” la pct. B.2, B.2.2 și B.3. Necompletarea acestor câmpuri se asimilează cu nedepunerea declarației.

(4) În cazul declarării incorecte a veniturilor, se depune o declarație rectificativă, conform anexei nr. 3. În situația în care din declarația rectificativă rezultă o bază de calcul mai mică față de cea declarată inițial, diferența de cotizație variabilă se va restitui sau va fi compensată cu obligațiile ulterioare. În situația în care din declarația rectificativă rezultă o bază de calcul mai mare față de cea declarată inițial, diferența de cotizație variabilă se calculează prin scăderea cotizației variabile declarată inițial din cotizația variabilă declarată la rectificare conform anexei nr. 3.

Art. 4. - (1) Termenul de scadență a cotizațiilor fixe aferente anului curent și a cotizațiilor variabile aferente activității din anul precedent și datorate în anul curent este 15 iunie anul curent.

(2) În cazul neplății cotizației fixe sau a cotizației variabile până la termenul de scadență prevăzut la alin. (1), cotizația fixă și/sau variabilă datorată și neachitată se majorează de drept cu 10%.

(3) Stingerea obligațiilor de plată reprezentând cotizație fixă și variabilă se realizează în ordinea vechimii scadenței acestora, mai întâi cotizația fixă și ulterior cotizația variabilă.

Art. 5 - (1) Pentru plata integrală anticipată a cotizației fixe până la data de 15 martie anul curent inclusiv se acordă o bonificație de 15% din cuantumul cotizației fixe stabilite la art. 1 alin. (2) lit. A.

(2) Pentru plata integrală anticipată a cotizației variabile până la data de 15 martie anul curent inclusiv se acordă o bonificație de 15% din cuantumul cotizației variabile declarate, cu condiția depunerii declarației privind activitatea desfășurată în anul precedent până la data de 15 martie anul curent inclusiv.

Art. 6. - În situația în  care membrii Camerei Consultanților Fiscali își schimbă starea de membru activ sau inactiv în cursul anului, cotizația anuală datorată de aceștia va fi calculată proporțional, conform perioadelor aferente fiecărei stări. Consultanții fiscali sunt obligați să efectueze orele de pregătire profesională conform stării în care s-au aflat o perioadă mai mare de timp în anul respectiv.

Art. 7. - (1) Dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală se acordă anual sub forma unei vize de liberă practică.

(2) Viza anuală de liberă practică se acordă numai membrilor activi - persoane fizice și persoane juridice - care și-au îndeplinit următoarele obligații față de Camera Consultanților Fiscali:

 1. au depus toate declarațiile de activitate cu termen de depunere până în anul precedent inclusiv;
 2. nu înregistrează obligații de plată restante (obligații cu termen de scadență până în anul precedent inclusiv);
 3. nu înregistrează restanțe la orele de pregătire profesională stabilite în obligația acestora, conform normelor legale emise de Camera Consultanților Fiscali, până în anul precedent inclusiv – în cazul persoanelor fizice.

(3) În cazul îndeplinirii cumulative a condițiilor de către membrii activi - persoane fizice și persoane juridice - prevăzute la alin. (2) până la data de 15 martie anul curent inclusiv, viza anuală se acordă pentru perioada 16 martie a anului curent - 15 martie a anului următor.

(4) În situația îndeplinirii cumulative a condițiilor prevăzute la alin. (2) la o dată ulterioară datei de 15 martie anul curent, respectiv în perioada 16 martie a anului curent - 15 martie a anului următor, dreptul de desfășurare a activității sub formă de viză de liberă practică se acordă, din oficiu sau la cerere, după cum urmează:

 1. dacă condițiile sunt îndeplinite cumulativ și/sau cererea este depusă  în perioada 1 – 15 a lunii curente, începând cu data de 1 a lunii următoare până la data de 15 martie a anului următor;
 2. dacă condițiile sunt îndeplinite cumulativ și/sau cererea este depusă în perioada 16 – 30/31 a lunii curente, începând cu data de 15 a lunii următoare până la data de 15 martie a anului următor.

(5) - În cazul persoanelor fizice și persoanelor juridice înscrise în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală în anul curent, viza anuală de liberă practică se acordă de la data înregistrării în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală până la 15 martie a anului următor.

(6) Viza anuală de liberă practică acordată membrilor activi – persoane fizice și persoane juridice - este în formă electronică.

(7) Lista membrilor activi ai Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - care au dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală (dețin viza anuală de liberă practică) și perioada de valabilitate se publică și se actualizează permanent pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

(8) Lista membrilor activi ai Camerei Consultanților Fiscali – persoane fizice și persoane juridice – care nu au dreptul de desfășurare a activității de consultanță fiscală în anul curent se publică și se actualizează permanent pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

(9) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către membrii Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice și persoane juridice - care nu au obținut viza anuală reprezintă abatere disciplinară și se sancționează potrivit Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare.

(10) Consultanții fiscali membri inactivi au obligația de plată a cotizațiilor fixe anuale, obligația de a efectua orele de pregătire profesională obligatorie și toate celelalte obligații ale membrilor inactivi, așa cum sunt prevăzute de normele legale.

(11) Camera Consultanților Fiscali asigură emiterea și comunicarea vizei anuale electronice de liberă practică pentru membri activi - persoane fizice și juridice - care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezentele norme, concomitent cu publicarea listei prevăzute la alin. (7).  

(12) În vederea acordării bonificației prevăzută la art. 5 și a vizei anuale electronice de liberă practică, prin decizie a directorului executiv poate fi stabilit un prag maxim de semnificație pentru neglijarea și, respectiv, anularea unor obligații curente de plată nestinse/neachitate integral până la termenul de plată anticipată sau a unor obligații de plată restante nestinse/neachitate integral până la termenul stabilit pentru acordarea vizei.

(13) În vederea acordării vizei anuale electronice de liberă practică, prin decizie a directorului executiv poate fi stabilit un prag maxim de semnificație pentru neglijarea unui număr maxim de ore de pregătire profesională neefectuate până la termenul stabilit pentru acordarea vizei.

(14) Prin decizie a directorului executiv poate fi stabilit un prag maxim de semnificație a obligațiilor de plată rămase nestinse/neachitate la 31 decembrie a fiecărui an, care se anulează și, respectiv, un prag maxim de semnificație a obligațiilor de plată rămase nestinse/neachitate pentru care nu se inițiază acțiuni de recuperare în instanță.

Art. 8. - (1) Plata sumelor datorate reprezentând cotizații fixe și variabile  se poate face prin virament bancar în contul Camerei Consultanților Fiscali,  precum și în numerar sau cu cardul la sediul Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1.

(2) Sumele reprezentând cotizații variabile calculate potrivit prevederilor art. 2 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracțiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracțiunile mai mici de 50 de bani. Bonificațiile calculate potrivit prevederilor art. 5 se rotunjesc la leu, prin majorare pentru fracțiunile egale ori mai mari de 50 de bani sau prin reducere pentru fracțiunile mai mici de 50 de bani.

Art. 9. – (1) Declarațiile prevăzute la art. 3 se completează și se depun online pe site-ul www.ccfiscali.ro, prin intermediul aplicației deținute de Camera Consultanților Fiscali.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în cazul în care depunerea online a declarațiilor nu poate fi realizată din motive tehnice generate de site-ul CCF, acestea se pot comunica prin  e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro, la registratura Camerei Consultanților Fiscali din municipiul București, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, sau  prin servicii poștale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 10. - (1) Încălcarea  prevederilor prezentei hotărâri prin depășirea termenului de scadență a cotizațiilor cu mai mult de 12 luni reprezintă o cauză de retragere a calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali prin aplicarea  prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) și pct. 2 lit. c) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 3/2017, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Retragerea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali nu se poate face mai devreme de 12 luni de la depășirea termenului de scadență a cotizațiilor, dar, de regulă, nu mai târziu de 18 luni de la acest termen.

(3) Desfășurarea activității de consultanță fiscală de către consultanții fiscali înregistrați ca inactivi reprezintă infracțiune conform art. 25 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și se pedepsește conform legii penale.

Art. 11. - Deciziile de aplicare a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre pot fi contestate conform prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -  Direcția de servicii pentru membri și Direcția de servicii interne vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 13. -  Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 14. -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali,

Dan Manolescu

 

București, 16 decembrie 2021.

Nr. 14.

 

Anexa 1

Anexa 2

Anexa 3

Essential SSL