RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
HOTĂRÂREA nr. 3/2010
privind modalitatea şi termenele de plată a cotizaţiilor fixe în anul 2010
şi a cotizaţiilor variabile datorate de consultanţii fiscali pentru veniturile
realizate în anul 2009 şi depunerea declaraţiilor în anul 2010, publicată în M.O. nr.68/2010


. . . În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin. (2) şi ale art. 13 lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 32 alin. (1) lit. h), ale art. 51 alin (1) lit. d) şi e) şi ale art. 52 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007,
. . . Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 18.01.2010, hotărăşte:

. . . ART. 1
. . . (1) Pentru anul 2010 cuantumul cotizaţiei fixe, precum şi cel al cotizaţiei variabile (aferentă veniturilor realizate în anul 2009 din activitatea de consultanţă fiscală,) datorat de consultanţii fiscali, persoane fizice şi juridice, este cel prevăzut în Hotârârea Consiliului Superior nr.9/2009, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.341/21.05.2009 şi anume:
. . . 1. pentru persoane fizice:
. . . . . . a) cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali activi . . . 210 lei;
. . . . . . b) cotizaţia fixă pentru consultanţii fiscali inactivi . . . 70 lei;
. . . . . . c) cotizaţia variabilă - din cifra de afaceri . . . 0,35%;
. . . 2. pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală:
. . . . . . a) cotizaţia fixă . . . 350 lei;
. . . . . . b) cotizaţia variabilă:
. . . . . . - la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,35%;
. . . . . . - la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 euro - 1.000.000 euro, cota este de 0,7%;
. . . . . . - la o cifră de afaceri ce depăşeşte 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.
. . . (2 ) În anul 2010 plata cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de consultanţii fiscali, persoane fizice şi juridice, se efectuează până la data de 15 martie a anului în curs;
. . . (3) Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi persoane fizice se calculează pentru anul 2009 din luna următoare înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.
. . . (4) Cotizaţia variabilă pentru societăţile comerciale de consultanţă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul Permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.
. . . (5) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali îşi vor achita cotizaţiile variabile anuale în raport cu veniturile obţinute, diminuate cu sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali.

. . . ART. 2
. . . (1) Consultanţii fiscali activi au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 martie, declaraţia privind veniturile obţinute în anul precedent de raportare (anexele nr. 1 şi 2).
. . . (2) În cazul în care consultanţii fiscali, persoane fizice active, nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice, ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 martie (anexa nr. 3).
. . . (3) Societăţile comerciale de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie până la data de 15 martie (anexa nr. 4).

. . . ART. 3
. . . Pentru anul 2010, viza anuală pentru exercitarea profesiei de către consultanţii fiscali se acordă dacă au fost îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
a) achitarea în întregime a obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali, prevăzute la art. 1;
b) depunerea declaraţiei anuale completate la toate rubricile, conform art. 2;
c) depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;
d) nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.

. . . ART. 4
. . . Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali:
. . . CUI: 18677087
. . . IBAN RO36BTRL04101202D58602XX
. . . Banca Transilvania, Sucursala Lipscani

. . . ART. 5
. . . Declaraţiile prevăzute la art. 2 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sector 2, Bucureşti, sau se transmit prin: servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr.021/3110966, prin e-mail: viza@ccfiscali.ro


. . . ART. 6
. . . Nerespectarea prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) şi ale art. 25 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 alin. (2) lit. f), g) şi i), art. 54 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007.

. . . ART. 7
. . . Secretariatul general, Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

. . . ART. 8
. . . Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

. . . ART. 9
. . . Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,

Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 18.01.2010

Nr. 3Faceti click aici pentru Anexa 1
Faceti click aici pentru Anexa 2
Faceti click aici pentru Anexa 3
Faceti click aici pentru Anexa 4

Essential SSL