Hotărârea nr. 16/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind legitimaţiile de serviciu şi legitimaţiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicată în M.O. 836/2011

Hotărârea nr. 16/2011
pentru aprobarea Normelor metodologice privind legitimaţiile de serviciu şi legitimaţiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultanţilor Fiscali

În baza prevederilor art. 11 lit. d) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

având în vedere dispoziţiile Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali,

ţinând seama de prevederile Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, aprobate prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 14/2011,

Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 2 noiembrie 2011, hotărăşte:

Art. 1. -Se aprobă Normele metodologice privind legitimaţiile de serviciu şi legitimaţiile de control pentru personalul angajat al Camerei Consultanţilor Fiscali, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Direcţia de servicii generale şi Direcţia de monitorizare, control şi competentă profesională vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

      Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali

         Daniel Chiţoiu

Bucureşti, 02.11.2011

 Nr.16
Anexă


Norme metodologice privind legitimaţiile de serviciu şi legitimaţiile
         de control pentru personalul angajat al Camerei Consultanţilor Fiscali
          
    
       Art. 1. –
(1) Pentru personalul angajat al Camerei Consultanţilor Fiscali se vor elibera legitimaţii de serviciu, conform modelului prevăzut în anexa nr.1.

(2) Pentru desfăşurarea controlului, potrivit Hotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 14/2011 pentru aprobarea Normelor procedurale privind monitorizarea şi controlul activităţii consultanţilor fiscali, se vor elibera legitimaţii de control personalului cu atribuţii de control, conform modelului prevăzut în anexa nr.2.

 

Art. 2. - Personalul cu atribuţii de control cuprinde membrii angajaţi ai Camerei Consultanţilor Fiscali, încadraţi în cadrul Direcţiei de monitorizare, control şi competenţă profesională.

 

Art. 3. - (1) Legitimaţiile de control prevăzute la art. 1, alin.(2) atestă împuternicirea specială a titularului în faţa consultanţilor fiscali înscrişi în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, ce implică exerciţiul autorităţii competente, acordată pe timpul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 5/2007 şi aHotărârii Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 14/2011.

(2) De asemenea, legitimaţiile de control prevăzute la art. 1, alin.(2) atestă împuternicirea titularului în ceea ce priveşte constatarea şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de art.25, alin. (1) şi (6) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001, privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

(3) Legitimaţia de control este valabilă numai însoţită de ordinul de serviciu semnat de directorul Direcţiei de monitorizare, control şi competentă profesională.

 

Art. 4. - (1) Legitimaţiile de serviciu şi legitimaţiile de control, sunt nominale.

(2) Numerotarea legitimaţiilor de serviciu şi a legitimaţiilor decontrol se face de către Direcţia de servicii generale.

(3) Legitimaţiile de control vor fi semnate de către preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali.

(4) Distribuirea legitimaţiilor de serviciu se va efectua de Direcţia de servicii generale.

(5) Distribuirea legitimaţiilor de control se va efectua de Direcţia de servicii generale, pe baza solicitărilor făcute de Direcţia de monitorizare, control şi competentă profesională.

(6) Eliberarea legitimaţiilor de serviciu se realizează de către directorul Direcţiei de servicii generalepentru toate persoanele angajate ale Camerei Consultanţilor Fiscali, pe baza unei evidenţe nominale, în care se vor menţiona numărul legitimaţiei de serviciu, numele şi prenumele, codul numeric personal, funcţia titularului legitimaţiei, data eliberării, data anulării şi semnătura.

(7) Eliberarea legitimaţiilor de control se realizează de către directorul Direcţiei de monitorizare, control şi competentă profesională, pentru persoanele din subordine, pe baza unei evidenţe nominale, în care se vor menţiona numărul legitimaţiei de control, numele şi prenumele, codul numeric personal, funcţia titularului legitimaţiei, data eliberării, data anulării şi semnătura.

(8) Legitimaţiile de control vor fi vizate pentru validitate semestrial de către secretarul general al Camerei Consultanţilor Fiscali.

(9) Pierderea sau furtul legitimaţiei de serviciu şi/sau a/al legitimaţiei de control se publică în presă şi se anunţă direcţiei emitente în termen de 48 de ore.

(10) La data încetării activităţii, titularul legitimaţiei de serviciu şi/sau al legitimaţiei de control va depune legitimaţia la organul emitent, în termen de 15 zile, în vederea anulării şi consemnării în evidenţa prevăzută la alin.(6), respectiv la alin.(7).

           Art. 5. –Anexele nt.1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                Anexa nr.1
la normele metodologice

 


Legitimaţie de serviciu

 

alt

 

 

DESCRIEREA legitimaţieide serviciu:

1. Descrierea legitimaţiei de serviciu:

a) dimensiuni 85 mm/52 mm;

b) tip cartelă magnetică grosime 1 mm;

c) culori:  faţa : mov deschis, negru; verso: mov deschis

2. Legitimaţia de serviciu pentru personalul angajat al Camerei Consultanţilor Fiscali se compune din fila 1 .

 

                                                                                                                                                                                                   


Anexa nr.2
la normele metodologice

 


Legitimaţie de control

 

alt  alt

 

DESCRIEREA legitimaţiei de control:

1. Descrierea legitimaţiei de control:

a) dimensiuni 90 mm/65 mm;

b) carton grosime 1 mm;

c) culori:  exterior: mov, galben; interior: alb, negru

2. Legitimaţia de control pentru personalul angajat al Camerei Consultanţilor Fiscali, cu atribuţii de control, se compune din fila 1 şi fila 2.

3. Avizarea se efectuează semestrial,  prin aplicarea ştampilei emitentului şi semnarea de către Secretarul general al Camerei Consultanţilor Fiscali.