RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR
HOTĂRÂREA nr. 12/2008
privind aprobarea procedurilor pentru agrearea
societăţilor comerciale de consultanţă fiscală organizatoare
de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008, publicată în M.O. nr. 205/2008

 


Având în vedere prevederile art.11 lit.f) din Ordonanţa Guvernului nr.71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit cărora Camera Consultanţilor Fiscali din România are competenţa legală de a organiza cursuri de perfecţionare a consultanţilor fiscali, precum şi prevederile art.13 alin. (1) lit.g) şi art.44 lit.b) şi c) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Consultanţilor Fiscali, în scopul asigurării condiţiilor necesare îndeplinirii obiectivului pregătirii profesionale continue a membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali din România, de a menţine competenţa profesională a consultanţilor fiscali la nivelul impus de standardele şi reglementările din domeniu, în temeiul art.32 alin.(1) lit.q) şi alin.(2) din Regulamentul de organizare şi funcţionare sus-menţionat, Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali din România, întrunit în şedinţa din 11.03.2008 hotărăşte:

ART.1
Se aprobă Procedurile pentru agrearea societăţilor comerciale de consultanţă fiscală organizatoare de cursuri de pregătire profesională pentru anul 2008, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2
Direcţia de învăţământ şi Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3
Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Camerei Consultanţilor Fiscali,
dr. ec. Daniel Chiţoiu

Bucureşti, data 11.03.2008
Nr.12
ANEXĂ

Proceduri pentru agrearea societăţilor comerciale
de consultanţă fiscală organizatoare de cursuri
de pregătire profesională pentru anul 2008
1. Condiţii de agreare

Societăţile care doresc să organizeze în colaborare cu Camera programul de pregătire profesională trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie societate de consultanţă fiscală, înscrisă în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor comerciale de consultanţă fiscală;
b) să aibă în obiectul de activitate codul CAEN care include organizarea de cursuri;
c) să propună lectori care să îndeplinească cerinţele tematice agreate de Consiliul superior al Camerei Consultanţilor Fiscali potrivit Programului de pregătire profesională aferent anului 2008;
d) să deţină minimă experienţă în ceea ce priveşte organizarea de cursuri;
e) să aibă asigurate locul de desfăşurare al cursului şi dotarea logistică corespunzătoare cerinţelor Camerei Consultanţilor Fiscali;
f) să nu aibă datorii restante faţă de Camera Consultanţilor Fiscali;
g) să nu fi suportat sancţiuni disciplinare aplicate de Camera Consultanţilor Fiscali din România sau de alte organisme profesionale.
h) să accepte tariful unitar pe cursant stabilit de Camera Consultanţilor Fiscali.

2. Agrearea societăţilor:
Societăţile care doresc să organizeze cursurile de pregătire profesională vor depune un dosar la sediul Camerei, cu datele menţionate la punctul 1, în termen de 15 zile de la data publicării anunţului pe site-ul Camerei a prezentelor condiţii de agreare.
Dosarul va fi analizat de Direcţia de învăţământ, iar aceasta va înainta o propunere de aprobare sau respingere Biroului permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.
Direcţia de învăţământ va putea solicita unei societăţi agreate de Biroul permanent informaţiile şi documentele necesare actualizării dosarului depus la Cameră.
Biroul permanent va emite decizia de agreare sau respingere a societăţii.

3. Organizarea cursurilor
Direcţia de învăţământ va pune la dispoziţia societăţilor agreate Normele de pregătire profesională continuă şi Programul de învăţământ aferent anului 2008.
Societăţile agreate vor transmite confirmarea lor privind disponibilitatea de a organiza cursuri pentru anul 2008, în termen de maxim 30 zile după agreare.
Activitatea de organizare a cursurilor de pregătire profesională se va desfăşura în baza contractelor încheiate între Camera Consultanţilor Fiscali şi societăţile agreate.
Direcţia de învăţământ va publica pe site-ul Camerei Consultanţilor Fiscali lista societăţilor organizatoare.
Aceste societăţi vor prezenta Camerei documentele privind locaţia desfăşurării cursurilor şi precontractele cu lectorii agreaţi.
Fiecare schimbare de lectori va fi precedată de o notificare prealabilă a Camerei cu prezentarea documentului de agreare a acestora.

4. Retragerea unei societăţi de pe lista societăţilor agreate:
a)o societate se poate retrage, la cerere , de pe lista societăţilor agreate pentru organizarea programului de pregătire profesională;
b)o societate poate fi retrasă de către C.C.F. de pe lista societăţilor aprobate pentru organizarea programului de pregătire profesională şi în următoarele condiţii:
i.nu respectă cerinţele de organizare impuse de Camera Consultanţilor Fiscali şi transmise anual prin Direcţia de învăţământ;
ii.nu trimite în termenul prevăzut de Camera Consultanţilor Fiscali datele necesare pentru organizarea cursurilor (ex: lectori, locaţie, perioadă etc.);
iii.obţine un calificativ insuficient în urma analizării chestionarelor de sugestii şi propuneri transmise participanţilor la curs;
O societate retrasă de pe lista societăţilor agreate pentru organizarea programului de pregătire profesională poate solicita o nouă aprobare începând cu anul următor de pregătire profesională, dacă face dovada respectării condiţiilor stipulate la punctul 1.

Essential SSL