Hotărârea nr. 11/2012 privind susținerea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal - sesiunea iulie 2012, publicată în M.O. nr.374/2012

În baza prevederilor Regulamentului pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior  al Camerei Consultanților Fiscali nr. 4/2007, cu completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 11 lit. a^1) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările  și completările ulterioare,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 31 mai 2012 hotărăște:

Art. 1.

(1) Examenul de atribuire a calității de consultant fiscal va avea loc în  municipiul București, în ziua de 7 iulie 2012.

(2) Locul de desfășurare a examenului prevăzut la alin.(1) se va publica pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali până la data de 2 iulie 2012.


Art. 2. – Examenul prevăzut la art.1  va fi susținut din tematica și bibliografia pentru examen prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și va consta într-o probă scrisă sub formă de test-grilă.

Art. 3.

(1) Înscrierile la examenul prevăzut la art.1 se fac în perioada  7-25 iunie 2012   pe  site-ul www.cameraconsultantilorfiscali.ro și dosarele se transmit, în aceeași perioadă, prin servicii poștale cu confirmare de primire sau direct, pe adresa: str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.9, sectorul 2, București.

(2) Dosarul de înscriere va conține cererea de înscriere la examen,  prevăzută în  anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și documentele corespunzătoare prevăzute la art.5 alin.(2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat prin  Hotărârea  Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr.4/2007, cu completările ulterioare.

Art. 4. - Direcția de învățământ și Secretariatul general vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 5. - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

Pentru  PREȘEDINTELE CAMEREI CONSULTANȚILOR FISCALI

Toni Teau

PRIM-VICEPREȘEDINTE

 

București, 31.05.2012 Nr. 11

 

 

 

                                                             ANEXA Nr. 1

 

         TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA pentru  examenul  de atribuire a calității de consultant fiscal - sesiunea iulie 2012

 

    1. Noțiuni de drept comercial:

- faptele de comerț;

- comercianții;

- constituirea și funcționarea societăților comerciale;

- reorganizări, fuziuni, divizări și lichidări.

 

 

    2. Noțiuni generale privind finanțele publice și principiile generale ale fiscalității:

- cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar;

- principiile generale ale fiscalității.

 

    3. Impozitul pe profit:

- contribuabili și sfera de cuprindere;

- contribuabili scutiți de la plata impozitului pe profit;

- determinarea profitului impozabil pentru organizațiile nonprofit;

- determinarea bazei de calcul al impozitului (venituri supuse impozitării, venituri neimpozabile cheltuieli efectuate în scopul realizării de venituri, cheltuieli care se deduc limitat, cheltuieli nedeductibile);

- rezerve și provizioane fiscale;

- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile;

- amortizarea fiscală;

- termene de plată și de declarare a impozitului;

- pierderi fiscale;

- facilități fiscale;

- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parțiale, schimburi de titluri de participare), în context transfrontalier;

     - reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăți-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăți-mamă);

-         aspecte fiscale internaționale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);

-         reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară.

 

 

4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor :

- definiția microîntreprinderii;

- opțiunea de a plăti impozit pe veniturile microîntreprinderii;

- baza impozabilă;

- plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale.                                       

 

 

    5. Impozitul pe venit:

    - contribuabili și sfera de cuprindere;

    - categorii de venituri impozabile;

    - venituri neimpozabile;

    - cote de impozit;

    - determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;

    - plăți anticipate în contul impozitului pe venit;

    - obligațiile plătitorilor de venituri și ale contribuabililor;

    - venitul net anual impozabil;

    - venituri supuse impozitului final cu reținere la sursă;

    - termene de plată;

    - aspecte fiscale internaționale;

    - reguli privind asociațiile fără personalitate juridică.

 

 

    6. Contribuții sociale:

     - persoane asigurate;

     - categorii de contribuabili;

     - baza de calcul al contribuției individuale și al celei datorate de angajator;

     - termene de plată a contribuțiilor;

     - modalități și termene de declarare a contribuțiilor.

 

 

    7. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România:

    - contribuabili;

    - sfera de cuprindere a impozitului;

    - venituri impozabile obținute din România;

    - scutiri;

  - coroborarea prevederilor Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare,  cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri;

  - certificatele de atestare a rezidenței fiscale și certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți în România;

    - impozitul pe reprezentanțe (cuantum, termen de plată și depunerea declarației fiscale);

     - impunerea veniturilor din dobânzi și redevențe plătite între societăți asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiția dobânzilor și redevențelor, definiția întreprinderilor asociate;

     - chestionare pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România.

 

 

   8. Impozite și taxe locale:

    - baza de impozitare;

    - contribuabili;

    - modul de calcul;

    - termene de plată;

    - reduceri și scutiri;

    - modul de declarare a proprietăților.

 

 

    9. Taxa pe valoarea adăugată:

    - sfera de aplicare;

    - persoane impozabile;

    - operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

    - locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată;

    - faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;

    - baza de impozitare;

    - cote de taxă pe valoarea adăugată;

    - operațiuni scutite;

    - regimul deducerilor;

    - persoanele obligate la plata taxei pe valoarea adăugată;

    - obligații;

    - regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenții de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități; aurul de investiții; persoanele impozabile nestabilite în Comunitatea Europeană, care prestează servicii electronice persoanelor neimpozabile;

    - ajustarea taxei deductibile;

    - măsuri de simplificare;

    - răspunderea pentru plata taxei pe valoarea adăugată;

    - dispoziții tranzitorii.

 

 

    10. Accize:

    a) regimul accizelor armonizate:

          - sfera de aplicare, fapt generator, eliberare pentru consum, exigibilitate, calculul accizelor, termenul de plată, plătitori de accize;


          - regimul de antrepozitare fiscală:

- reguli generale;

- autorizarea antrepozitelor fiscale;

- condiții de autorizare;

- obligațiile antrepozitarilor autorizați;

- anularea, revocarea, suspendarea autorizației;

 

    - destinatar înregistrat, expeditor înregistrat;

    - deplasarea și primirea produselor accizabile, în regim suspensiv de accize;

    - deplasarea intracomunitară a produselor cu accize plătite;

    - vânzarea la distanță a produselor cu accize plătite;

    - scutiri și exceptări de la plata accizelor;

    - restituiri de accize;

    - sistemul de marcare.

 

 

    b) alte produse accizabile:

     - sfera de aplicare;

     - calculul accizelor;

 - plătitori;

 - exigibilitatea;

 - termenul de plată;

 - scutiri de la plata accizelor.

 

 

 

    11. Taxele vamale:

    - tariful vamal și clasificarea tarifară a mărfurilor;

    - originea mărfurilor (originea nepreferențială și originea preferențială);

    - regimuri suspensive și regimuri vamale economice (tranzit, antrepozitare vamală, perfecționare activă, transformare sub control vamal, admitere temporară, perfecționare pasivă);

    - datoria vamală (garantarea cuantumului datoriei vamale, nașterea datoriei vamale, stingerea datoriei vamale, rambursarea și remiterea drepturilor);

    - categorii de bunuri scutite de la plata datoriei vamale.

 

 

    12. Contabilitate:

    - obligațiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării și conducerii contabilității;

    - contabilitatea activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;

    - contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatului exercițiului financiar;

    - forma și conținutul situațiilor financiare anuale.

 

 

 

    13. Sancțiuni și căi de contestare:

    - sancționarea contravențiilor la legislația fiscală;

    - contestarea sancțiunilor aplicate de organul fiscal, precum și a deciziilor de impunere.

 

 

    14. Aspecte privind procedura fiscală:

    - principii generale de conduită în administrarea impozitelor, taxelor, contribuțiilor și a altor sume datorate bugetului general consolidat;

    - creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligațiilor fiscale;

    - domiciliul fiscal;

    - competența organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea și aprecierea probelor;

    - înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe și contribuții;

    - obligația de a depune declarații fiscale, conținutul declarației fiscale, termene de declarare, corectarea declarațiilor fiscale și sancțiuni pentru nedepunerea acestora;

    - procedura de stabilire a impozitelor și taxelor;

    - procedura de colectare a creanțelor fiscale;

    - soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;

    - inspecția fiscală;

    - stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane afiliate;

    - acordul de preț în avans și soluția fiscală individuală anticipată;

    - procedura de începere, derulare și finalizare a inspecției fiscale;

- stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi;

 

- termene de prescripție;

- stingerea creanțelor fiscale prin executare silită și prin alte modalități;

- recuperarea în România a unor creanțe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;

- contravenții și sancțiuni prevăzute de Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

    BIBLIOGRAFIE

 

1.                 Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

2.                 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;

3.                Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

4.                 Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5.                 Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

6.                 Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

7.                 Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerțului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

8.                Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalităților la înregistrarea în registrul comerțului a persoanelor fizice, asociațiilor familiale și persoanelor juridice, înregistrarea fiscală a acestora, precum și la autorizarea funcționării persoanelor juridice, cu modificările și completările ulterioare;

9.                 Legea nr. 252/2003 privind registrul unic de control;

10.            Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare.

11.          Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;

12.                    Codul comercial, cu modificările și completările ulterioare;

13.            Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, cu modificările și completările ulterioare;

14.            Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

15.            Ordonanța Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.246/2005, cu modificările și completările ulterioare;

16.            Ordonanța Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare;

17.            Ordonanța de urgență a Guvernului nr.54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, cu modificările ulterioare;

18.            Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.399/2006, cu modificările și completările ulterioare;

19.            Ordonanța de urgență a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012;

20.            Regulamentul (CEE) nr.2913/1992 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

21.            Regulamentul (CEE) nr.2454/1993 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr.2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificările ulterioare;

22.          Convenție privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate 90/436/CEE;

23.          Codul de conduită privind documentația prețurilor de transfer, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria C nr. 176/1 din 28 iulie 2006;

24.          Liniile directoare privind prețurile de transfer emise de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

25.                    Convenția model – emisă de Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică;

26.          Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

27.          Hotărârea Guvernului nr. 1050/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală;

28.          Hotărârea Guvernului nr. 529/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a soluției fiscale individuale anticipate și a acordului de preț în avans;

29.         Hotărârea Guvernului nr.1397/2010 privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate”;

30.         Hotărârea Guvernului nr.956/2009 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul fiscal 2010.

31.         Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

32.         Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1346/2006 privind aprobarea procedurii de atribuire a codului de înregistrare fiscală pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, a Procedurii de modificare a domiciliului fiscal pentru asocierile și alte entități fără personalitate juridică, precum și a modelului unor formulare;

33.         Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 419/2007 pentru aprobarea procedurii de schimbare a sediului social, precum și pentru aprobarea formularului “Decizie de înregistrare a sediului social și a domiciliului fiscal”, cu completările ulterioare;

34.         Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 2410/2007 privind aspecte de natură contabilă și fiscală referitoare   la practicienii în insolvență, persoane fizice sau juridice, care își desfășurară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 86/2006 privind organizarea activității practicienilor în insolvență;

35.          Ordinul ministrului finanțelor publice nr.263/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată cu opțiune de rambursare, cu modificările și completările ulterioare;

36.         Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3055/2009 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificările și completările ulterioare.

37.         Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile, cu completările ulterioare.

38.         Ordinul ministrului economiei și finanțelor și al președintelui Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare,  nr.3483/144/2008  pentru aprobarea Normelor privind determinarea, reținerea și virarea impozitului pe câștigul de capital rezultat din transferul titlurilor de valoare, obținut de persoanele fizice, cu modificările ulterioare;

39.          Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr.2086/4504/2010 pentru aprobarea Normelor privind deducerile pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare la determinarea profitului impozabil.

 

40.            Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.222/2008 privind conținutul dosarului prețurilor de transfer;

41.          Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3347/2011 pentru aprobarea unor proceduri de aplicare a art.781 alin.(1) din Codul de procedură fiscală, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările și completările ulterioare;

42.            Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.1165/2009 privind aprobarea Procedurii de actualizare a vectorului fiscal, pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de taxă pe valoarea adăugată care utilizează trimestrul calendaristic, ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România, precum și a modelului și conținutului unor formulare;

43.            Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.3/2010 pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA achitată de către persoanele impozabile stabilite în România, pentru importuri și achiziții de bunuri/servicii efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene;

44.            Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.4/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene;

45.                    Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.5/2010 pentru aprobarea Procedurii de soluționare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoane impozabile neînregistrate în scopuri de TVA în România, stabilite în afara Comunității.

46.                    Ordinul ministrului finanțelor publice nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii;

47.                    Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.700/2012 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum și  a modelului și conținutului unor formulare;

48.                               Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr.2101/2010 privind aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare, cu modificările ulterioare;

49.                    Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 225/2012 privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual;

50.                          Ordinul ministrului finanțelor publice nr.1853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, cu modificările ulterioare;

51.                        Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2875/2011 privind aprobarea Nomenclatorului activităților independente pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, activități desfășurate de contribuabilii care realizează venituri comerciale, cu completările ulterioare;

52.                        Ordinul ministrului dezvoltării regionale și turismului și al ministrului finanțelor publice nr. 22/28/2012 privind criteriile de stabilire a normei anuale de venit corespunzătoare unei camere de închiriat în scop turistic situate în locuința proprietate personală;

53.                               Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 247/2012  privind procedura unitară pentru aplicarea prevederilor art. 52 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal;

54.                         Ordinul ministrului finanțelor publice nr.74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidența fiscală în România a persoanelor fizice;

55.                               Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale  nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea și plata impozitului pe veniturile bănești din agricultură realizate prin valorificarea produselor vândute către unități specializate pentru colectare, unități de procesare industrială sau către alte unități, pentru utilizare ca atare, cu modificările ulterioare.ANEXA Nr. 2

 

Nr. Înregistrare/...............                                                                                                              Loc foto

 

 

 CERERE

de înscriere la examenul de atribuire a

calității de consultant fiscal sesiunea iulie 2012

 

    Subsemnatul(a) ............................................., născut(ă) la data de ......................... în localitatea ............................., județul .................................., legitimat(ă) cu B.I./C.I./Pașaport, seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ................................, la data de ..........................., CNP .................................., cetățenia ...................., domiciliat(ă) în ............................., str. ................................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ......................., telefon fix .............................,

telefon mobil .............................., solicit înscrierea la examenul de atribuire a calității de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea iulie 2012

    Anexez la prezenta cerere curriculum vitae însoțit de următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanților Fiscali nr.4/2007, cu completările ulterioare:

    - B.I./C.I./Pașaport, în copie;

    - diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ........., seria ........ nr. ........, emisă de .................... la data de ..............., în copie legalizată;

    - carnetul de muncă, seria .............. nr. .............., emis de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

    - certificatul de naștere, seria .............. nr. ............., emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

    - certificatul de căsătorie, seria ............. nr. ............, emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

    - certificatul de cazier judiciar, seria ............ nr. ........, emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

    - certificatul de cazier fiscal, seria ............ nr. ........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

    - adeverința medicală, seria ........... nr. .............., emisă de ................... la data de ...................;

    - trei fotografii de 2/3 cm.

 Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de  atribuire a calității de consultant fiscal, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanților Fiscali nr.4/2007, cu completările ulterioare, astfel:

 

Unitatea

Activitatea desfășurată

Perioada

De la -  Până la

Nr. luni

Funcția

Observații

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă

 

 

 

 

  

 

Data .....................                                                                                      Semnătură ............................