Hotararea nr. 13/2012 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali, publicata in MO nr. 875/2012

 

În baza prevederilor art. 42 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr.6/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 18 octombrie 2012, hotărăște:

Art. 1. -  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. -  Comitetul pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Pentru  PREŞEDINTELE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

Toni Teau

PRIM-VICEPREŞEDINTE

 

 

    București, 18.10.2012

    Nr.13

 

ANEXĂ 

REGULAMENT

de organizare şi funcţionare al Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali

 

 CAPITOLUL I

Dispoziţii generale

Art. 1. – Comitetul pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali, denumit în continuare Comitetul, este constituit şi funcţionează permanent, în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare al CamereiConsultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012.

Art. 2. – Comitetul funcţionează în cadrul Camerei Consultanţilor Fiscali şi îşi exercită atribuţiile în limitele competenţelor stabilite prin prezentul regulament.

 

CAPITOLUL II

Misiune şi atribuţii

 

Art. 3. – Comitetul urmăreşte identificarea problemelor şi soluţiilor ce vizează reglementarea profesiei de consultant fiscal şi relaţiile Camerei Consultanţilor Fiscali cu membrii acesteia, cu instituţiile şi autorităţile publice cu responsabilităţi în dezvoltarea profesiei, precum şi cu organizaţiile, asociaţiile şi cu orice alte entităţi, naţionale şi internaţionale care activează în domenii ce interferează cu domeniul de activitate al Camerei Consultanţilor Fiscali.

Art. 4. – Comitetul are următoarele atribuţii:

a) promovează în rândul membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali principiile, regulileşi standardele profesionale elaborate de Camera Consultanţilor Fiscali,Confederaţia Fiscală Europeană şi Uniunea Profesiilor Liberale din România;

b)asigură colaborarea cu organismele şi cu organizaţiile profesionale, naţionale şi internaţionale, din domeniul sau din domeniile conexe activităţii de consultanţă fiscală;

c)analizează, evaluează şi propune soluţii la problemele identificate în exercitarea profesiei de consultant fiscal ori semnalate Comitetului;

d)elaborează propuneri de perfecţionare a cadrului legislativ în domeniul consultanţei fiscale;

e)propune activităţi de promovare a profesiei de consultant fiscal în rândul contribuabililor;

f)efectuează, pe bază de sondaje în rândul membrilor Camerei, rapoarte  cu privire la exercitarea profesiei şi la problemele acesteia;

g)promovează în rândurile membrilor Camerei Consultanţilor Fiscali activităţile şi susţinerile delegaţilor la conferinţele organizate de Confederaţia Fiscală Europeană şi la alte evenimente oficiale, interne şi internaţionale;

h)alte atribuţii stabilite de către Biroul permanent şi Consiliul superior al Camerei    Consultanţilor Fiscali.

 

CAPITOLUL III

Modul de desfăşurare al dezbaterilor tehnice din cadrul şedinţelor Comitetului pentru probleme profesionale al Camerei Consultanţilor Fiscali


Art. 5. – Comitetul îşi desfăşoară activitatea cu respectarea principiilor transparenţei, obiectivităţii şi imparţialităţii.

Art. 6. – Comitetul emite luări de poziţie pentru orice aspect din domeniul său de atribuţii şi care face obiectul dezbaterilor în cadrul şedinţelor Comitetului, pe care le înaintează Consiliului superior împreună cu propuneri de soluţionare a problemelor analizate.

 

CAPITOLUL IV

Componenţă, reguli de organizare şi funcţionare, sancţiuni

 

Art. 7. - Comitetul este format din 11 membri, inclusiv preşedintele şi vicepreşedinţii, a căror candidatură este aprobată sau sunt numiţi de către Consiliul superior. Membrii Comitetului trebuie să aibă calitatea de consultant fiscal atribuită de către Camera Consultanţilor Fiscali. Pot fi membri ai Comitetului, atât consultanţi fiscali activi cât şi consultanţi fiscali inactivi.

Art. 8. – Comitetul, în funcţie de temele incluse pe ordinea de zi, poate invita la şedinţele sale şi alţi membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali, precum şi specialişti din domeniile de interes.

Art. 9. – Coordonarea activităţilor Comitetului este asigurată de un preşedinte şi 2 vicepreşedinţi, numiţi de Consiliul superior.

Art. 10. – Pentru a facilita desfăşurarea activităţii Comitetului şi a dezbaterilor privind problemele ce pot apărea în domeniul său de competenţă, se pot constitui grupuri de lucru.

Art. 11. – Comitetul se întâlneşte, de regulă o dată pe lună în şedinţă ordinară, condusă de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de unul dintre vicepreşedinţi desemnat de preşedintele Comitetului. Desemnarea se face cu respectarea principiului alternanţei. Comitetul se poate întruni şi ad-hoc, ori de cate ori este nevoie pentru emiterea unor luări de poziţie.

Art. 12. – Convocarea Comitetului  se face prin poştă electronică sau prin telefon, cu cel puţin 5 zile calendaristice înaintea şedinţelor ordinare, respectiv cu cel puţin o zi calendaristică înaintea şedinţelor ad-hoc.

Art. 13. Secretariatul Comitetului  este asigurat de către unul dintre membrii săi, desemnat de Comitet în condiţiile prezentului regulament. Secretarul are atribuţia întocmirii minutelor de şedinţă şi transmiterea către membrii Comitetului a materialelor de şedinţă.

Art. 14.Comitetul hotărăşte asupra luărilor de poziţie cu votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi.

 

 

CAPITOLUL V

Dispoziţii finale

 

Art. 15.Registrul cuprinzând minutele de şedinţă, precum şi materialele elaborate de Comitet se păstrează de către secretarul Comitetului.

Art. 16. – Neparticiparea unui membru al Comitetului la 3 şedinţe consecutive atrage excluderea sa din Comitet.

Art. 17. – Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului poate fi modificat la propunerea Comitetului, cu votul a cel puţin doua treimi din numărul membrilor săi şi cu aprobarea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali.