ORDIN pentru aprobarea Procedurii de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal, precum și a Procedurii privind schimbul de informații între ANAF și CCF

În temeiul prevederilor art. 831 alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul finanțelor publice emite următorul ordin:

 

Art.1. - Se aprobă Procedura de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal prevăzută în anexa nr.1.

Art.2. - Se aprobă Procedura privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali, prevăzută în anexa nr. 2.

Art.3. - Anexele nr.1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art.4. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finanţelor publice,

Ioana-Maria Petrescu

 

București 27 noiembrie 2014

Nr. 1.620

 

ANEXA Nr. 1

 

PROCEDURA de depunere la organul fiscal a documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal

ARTICOLUL 1

Depunerea documentului de certificare întocmit de consultantul fiscal

(1) Prezenta procedură se aplică pentru contribuabilii care optează pentru certificarea de către un consultant fiscal a declarațiilor fiscale, inclusiv a declarațiilor fiscale rectificative, anterior depunerii acestora la organul fiscal.

(2) Documentul de certificare denumit în continuare notă de certificare, se întocmește de către consultanții fiscali, definiți potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și care sunt înscriși ca membri activi în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală.

(3) Nota de certificare se întocmește potrivit dispozițiilor prevăzute de normele de certificare a declarațiilor fiscale ale contribuabililor, aprobate potrivit art. 831 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul de procedură fiscală.

(4) Nota de certificare se depune de către consultantul fiscal, în baza acordului dat de către contribuabilul titular al declarației certificate pentru depunerea la organul fiscal.

(5) Nota de certificare se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilul pentru care se prestează serviciul de certificare, împreună cu declarația certificată sau ulterior depunerii acesteia.

 

ARTICOLUL 2

Conținutul notei de certificare

(1) Nota de certificare conţine în mod obligatoriu datele de identificare ale consultantului fiscal, precum și elemente cum ar fi:

a) cuantumul și natura creanței fiscale declarate, în cazul declarațiilor prevăzute la art. 81 alin. (11) lit. a) şi b) din Codul de procedură fiscală;

b) cuantumul bazei de impozitare și natura creanței fiscale la care se referă aceasta, în cazul declarațiilor prevăzute la art. 81 alin. (11) lit. c) din Codul de procedură fiscală;

c) natura creanței fiscale la care se referă, precum și informațiile care se certifică, în cazul declarațiilor prevăzute la art. 81 alin. (11) lit. d) din Codul de procedură fiscală.

(2) În situația în care se certifică o declarație rectificativă, în nota de certificare se menţionează natura creanței, precum și cauzele care au generat rectificarea.

(3) În situaţia în care se certifică o declarație cu rezerve, în nota de certificare se menţionează motivaţia acesteia.

(4) În situația în care se certifică un tip de impozit/venit/taxă declarat/declarată se consideră că certificarea vizează toate operațiunile/informațiile referitoare la respectivul tip de impozit/venit/taxă aferente declarației fiscale certificate.

(5) În situația în care organul fiscal constată, din conținutul notei de certificare, că certificarea vizează doar anumite operațiuni/informații, se consideră că declarația fiscală aferentă respectivului tip de impozit/venit/taxă este necertificată. (6) Modelul și conținutul notei de certificare sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

ARTICOLUL 3

Modalitatea de depunere

Nota de certificare se completează cu ajutorul programului de asistență pus la dispoziție pe serverul Ministerului Finanțelor Publice, portalul Agenției Naționale de Administrare Fiscală, și se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanță. Prevederile art. 712 lit. a) din Codul de procedură fiscală sunt aplicabile în mod corespunzător.

 

 

ANEXA Nr. 2

 

PROCEDURA

privind schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali

ARTICOLUL 1

Principiile schimbului de informații

(1) Scopul prezentei proceduri îl reprezintă cooperarea dintre Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali, în vederea asigurării schimbului de informații cu privire la membrii activi ai Camerei Consultanților Fiscali care pot certifica declarații fiscale și modul de realizare a acestei activități.

(2) În îndeplinirea obiectivelor prezentei proceduri Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali au obligația respectării prevederilor referitoare la confidențialitatea, utilizarea și păstrarea datelor și informațiilor furnizate, conform prevederilor legale sau, după caz, a normelor interne în vigoare.

(3) Camera Consultanților Fiscali va lua măsurile necesare de implementare a tuturor actelor normative emise de Ministerul Finanțelor Publice și/sau Agenția Naționala de Administrare Fiscală care au dispoziții ce se referă la consultanții fiscali persoane fizice sau juridice, în legătură cu activitatea de certificare a declarațiilor fiscale.

 

ARTICOLUL 2

Modalități de realizare a schimbului de informații

(1) Schimbul de informații între Agenția Națională de Administrare Fiscală și Camera Consultanților Fiscali se va realiza cu respectarea legislației în vigoare.

(2) Schimbul de informații se realizează prin mecanisme securizate, cu drept de citire pentru ambele părți, folosind aplicația „Schimb Masiv de Date” pusă la dispoziție de către Agenția Națională de Administrare Fiscală.

 

ARTICOLUL 3

Transmiterea datelor de la Camera Consultanților Fiscali la Agenția Națională de Administrare Fiscală

(1) Camera Consultanților Fiscali transmite Agenției Naționale de Administrare Fiscală lunar, la data de 20 ale lunii, Lista consultanților fiscali care sunt înscriși ca membri activi în Registrul Consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, și care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal.

(2) Ori de câte ori lista prevăzută la alin. (1) comportă modificări, acestea se transmit de îndată Agenției Naționale de Administrare Fiscală în vederea actualizării acesteia.

(3) Ori de câte ori Camera Consultanţilor Fiscali primește informațiile prevăzute la art. 4 alin. (1) acesta transmite de îndată observaţiile sale referitoare la respectivele informații.

(4) Informațiile prevăzute la alin. (1) și (2) se transmit electronic, conform modelului și formatului prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

ARTICOLUL 4

Transmiterea datelor de la Agenția Națională de Administrare Fiscală la Camera Consultanților Fiscali

(1) Ori de câte ori se constată inadvertențe între Lista consultanților fiscali transmisă de Camera Consultanților Fiscali și persoanele care depun nota de certificare, Agenția Națională de Administrare Fiscală efectuează verificările necesare la Camera Consultanților Fiscali în sensul confirmării sau infirmării calității de consultant fiscal activ al persoanei respective.

(2) Informațiile prevăzute la alin. (1) se transmit electronic conform modelului și formatului prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta procedură.

 

 

ANEXA Nr. 1 la procedură

 

Lista consultanților fiscali care sunt înscriși ca membri activi în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală și care au dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal

 

Data transmiterii

Numele și

prenumele

consultant

fiscal

CNP

/

NIF

CIF

societății de consultanță fiscală *)

Numărul

legitimației

Data

legitimației

Numărul

ștampilei

Stare

**)

Data

validării

Data

invalidării

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

*) se referă la societatea de consultanță fiscală cu care consultantul fiscal respectiv are relații de salariat sau asociat/acționar sau administrator.

**) câmpul poate avea doar valorile "V" și "I", unde V = valid, I = invalid; când câmpul Stare este "V" se completează doar câmpul "Data validării", dacă este "I" se completează doar câmpul "Data invalidării".

La prima transmitere a datelor, lista va conține membrii Camerei Consultanților Fiscali valizi la acea dată (este considerat membru valid, membrul Camerei Consultanților Fiscali care are dreptul de exercitare a profesiei de consultant fiscal).

La prima transmitere a datelor nu se completează informația referitoare la data invalidării.

 

STANDARD la anexa 1 pentru fișierele transmise de Camera Consultanților Fiscali către Agenția Națională de Administrare Fiscală

Fișierele vor fi de tip ascii CSV.

Câmpurile sunt separate de caracterul virgulă ','.

Câmpurile de tip Caracter sunt delimitate de diez '#'.

Fișierele nu trebuie să conțină linii goale.

Fișierele vor avea denumirea :

          ccf_a1_zzllaaaahhmiss.csv

unde : zzllaaaahhmiss reprezintă data transmiterii.

 

Denumire câmp

Tip

Lungime

Observații

Data_transmitere

Date

14

Data transmiterii în format zzllaaaahhmiss

Nume

Character

200

Nume și prenume consultant

CNP/NIF

Numeric

13

Codul numeric personal/Numărul de identificare fiscală al consultantului

CIF

Numeric

10

Cod de identificare fiscală societate de consultanță fiscală

Nr_legitimație

Numeric

10

Număr legitimație

Data_legitimație  

Date

8

Dată legitimație în format zzllaaaa

Nr_stampila

Numeric

10

Număr ștampilă

Stare

Character

1

Stare

Data­_validare

Date

8

Dată validare

Data_invalidare

Date

8

Dată invalidare

 

Exemplu:

ccf_a1_20092014131525.csv

20092014131525,#iIonescu Ion#,1234567890123,19,11,19012012,11,#V#,02022012,

20092014131525,#iPopescu Pop#,1234567890124,,22,29012014,22,#V#,03032014,

20092014131525,#Marinescu Marin#,1234567890125,,33,01012014,33,#V#,01012014,15092014

 

 

ANEXA Nr. 2 la procedura

 

Lista consultanților fiscali pentru care s-au constatat inadvertențe față de datele furnizate inițial de Camera Consultanților Fiscali

 

Nr. crt.

Data transmiterii

Numele și prenumele consultantului fiscal

Codul numeric personal al consultantului fiscal

 

 

 

 

Standard la anexa nr. 2 pentru fişierele transmise de Agenția Națională de Administrare Fiscală către Camera Consultanților Fiscali

Fişierele vor fi de tip ascii CSV.

Câmpurile sunt separate de caracterul virgulă ','

Câmpurile de tip Character sunt delimitate de diez '#'.

Fişierele nu trebuie să conţină linii goale.

Fişierele vor avea denumirea:

          ccf_a2_zzllaaaahhmiss.csv

unde : zzllaaaahhmiss reprezinta data transmiterii

 

Denumire câmp

Tip

Lungime

Observaţii

Data_transmitere

Date

14

Data transmiterii în format zzllaaaahhmiss

Nume

Character

200

Nume și prenume consultant

CNP

Numeric

13

CNP consultant


Exemplu:

ccf_a2_01102014131525.csv

01102014131525,#iVasilescu Vasile#,1234567890126

01102014131525,#iGeorgescu George#,1234567890127

01102014131525,#Cristescu Cristian#,1234567890128

01102014131525,#Cristescu Cristian#,1234567890128