EN   RO  CONTACT  AJUTOR
ACASA   CONTACT   AJUTOR

Telefon de contact temporar

Serviciul de telefonie fixă este temporar deranjat, iar până la refacerea conexiunii la noul sediu ne puteți contacta la următoarele numere de telefon de la Direcția de servicii pentru membri din rețeaua Vodafone: - telefon fix 0372 73 49 59; - fax 0372 87 06 67


Adresa : Str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, sector 1, Bucureşti

Comunicat Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali - 20 aprilie 2018

Comunicat Conferinţa ordinară anuală a Camerei Consultanţilor Fiscali (CCF) se va desfăşura în data de 20 aprilie 2018, la ora 13:00, în Bucureşti, la Hotel Marshal Garden - Calea Dorobanților nr. 50B, sector 1.

În caz de neîntrunire a cvorumului statutar, Conferinţa va avea loc în aceeaşi zi şi în acelaşi loc, la ora 14:00.

La lucrările Conferinţei pot participa membrii Camerei Consultanților Fiscali cu drept de vot, care şi-au îndeplinit la termen toate obligațiile față de aceasta.

Membrii Camerei Consultanților Fiscali cu drept de vot pot fi reprezentaţi în Conferinţă de alţi membri, în baza unei procuri speciale autentificată de un notar public sau pentru care un avocat a atestat identitatea părţilor, conţinutul şi data actului. Un membru nu poate reprezenta mai mult de 5 persoane.

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor Conferinţei, membrii Camerei cu drept de vot sunt rugaţi să confirme participarea, până la data de 13 aprilie 2018, pe site-ul CCF sau prin e-mail: conf2018@ccfiscali.ro.

 

Ordinea de zi :

1. Deschiderea lucrărilor.

2. Prezentarea raportului anual de activitate al Consiliului superior pentru anul 2017 şi supunerea spre aprobare.

3. Prezentarea situaţiilor financiare anuale ale CCF pentru anul 2017 şi supunerea spre aprobare.

4. Prezentarea raportului Comisiei de auditori statutari asupra gestiunii financiare a CCF pentru anul 2017.

5. Prezentarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2017 și supunerea spre aprobare.

6. Prezentarea proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018 și supunerea spre aprobare.

7. Prezentarea programului de activitate al Consiliului superior pentru anul 2018 şi supunerea spre aprobare.

8. Dezbateri.

9. Închiderea lucrărilor.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să ne contactați la tel.021/311.09.66.

 

 

 

PROCURĂ SPECIALĂ*

 

Subsemnatul/Subsemnata............................................................................................., cetățean român, domiciliat/domiciliată în ………............…....................., str. .........................................................., legitimat cu C.I. seria ................ nr. ........................., eliberată de .................................. la data de ......................., născut/născută la data de ...................., în …………................, având C.N.P. ............................................, în calitate de membru cu drept de vot al Camerei Consultanților Fiscali din România, împuternicesc prin prezenta pe ......................................................................................., cetățean român, domiciliat în ............................, str. .................................................. nr. ........., bl. ......., sc. ........, etaj ....., ap. ....., sectorul ........., legitimat cu C.I. seria ..... nr. ............., eliberată de ................. la data de ..............., născut la data de ........................ în ………….....……...................., având C.N.P. ……………............................., să mă reprezinte la Conferința Națională a Camerei Consultanților Fiscali ce va avea loc în data de .................

În virtutea prezentului mandat, ....................................................... este împuternicită să participe la lucrările Conferinței Naționale a Camerei Consultanților Fiscali și să voteze în numele meu și pentru mine cu privire la toate problemele aflate pe ordinea de zi a conferinței din data de .................

 

*prezentul model de procură este cu titlu orientativ