CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Exercitarea profesiei şi utilizarea titlului de consultant fiscal

1. Persoane fizice

Activitatea de consultanţă fiscală se exercită numai de persoanele care au promovat examenul de consultant fiscal si se inregistrează in Registrul consultanţilor fiscali si al societaţilor de consultanţa fiscală la secţiunea “persoane active” in termen de cel mult 12 luni de la data comunicarii rezultatului examenului.

Consultantul fiscal îşi poate exercita în mod independent profesia numai dacă întruneşte cumulativ următoarele condiţii:
a) are calitatea de consultant fiscal;
b) este membru activ al Camerei;
c) îndeplineşte condiţiile stabilite de Regulamentul Camerei

În exercitarea profesiei consultantul fiscal se supune legii, codului privind conduita etică şi profesională în domeniul consultanţei fiscale.
Exercitarea independentă a activităţii se realizează numai pe baza raporturilor juridice, civile si comerciale cu persoanele fizice sau juridice cărora le acordă consultanţă si faţă de care nu au interese materiale directe sau indirecte, cu excepţia onorariilor cuvenite pentru munca prestată in această calitate.

Persoanele fizice care au calitatea de consultant fiscal, pentru a deveni membri ai Camerei, vor solicita înregistrarea în Registrul consultanţilor fiscali şi al societăţilor de consultanţă fiscală, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:
a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 1 la Regulamentul de organizare si funcţionare al Camerei;
b) actul de identitate, în copie (numai dacă au intervenit modificări faţă de datele iniţiale din dosarul de înscriere la examen);
c) documentul de plată a taxei de înscriere în evidenţa Camerei, în copie;
d) două fotografii de 2/3 cm.

Consultanţii fiscali care s-au înscris in Registrul consultanţilor fiscali si al societaţilor de consultanţă fiscală li se eliberează carnetul profesional si parafa.

 

2. Persoane juridice

Consultanţii fiscali se pot asocia in societăţi care au in obiectul de activitate consultanţa fiscală.

Societaţile care au în obiectul de activitate consultanţa fiscală trebuie să aibă cel puţin un asociat / acţionar si administrator care să aibă calitatea de consultant fiscal. Pentru exercitarea activitaţii de consultanţa fiscală, societăţile trebuie să fie autorizate de Camera Consultanţilor Fiscali.

Societăţile de cosultanţă fiscală la solicitarea autorizatiei de funcţionare vor depune un dosar cu următoarele documente:

a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 6 (click aici), semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice;

b) certificatul de înmatriculare la registrul comerţului, în copie;

c) actul constitutiv, în copie;

d) certificatul constatator eliberat de registrul comerţului, care să conţină date referitoare la numele, prenumele şi domiciliul asociaţilor/acţionarilor, directorilor şi administratorilor/membrilor consiliilor de administraţie, precum şi la obiectul de activitate;

e) certificatul de cazier judiciar al societății;

f) certificatul de cazier judiciar al consultanților fiscali asociați/și administratori;

g) certificatul de cazier fiscal al societății;

h) certificatul de cazier fiscal al consultanților fiscali asociați/acționari și administratori;

i) documentul de plată a cotizaţiei fixe stabilite pentru noii membri persoane juridice, în copie;

j) carnetul profesional, în copie, al persoanelor fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele persoanei juridice.

Essential SSL