CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Cum devin consultant fiscal

Pentru atribuirea calităţii de Consultant fiscal, persoanele fizice trebuie să promoveze un examen care se organizează de către Camera Consultanţilor Fiscali în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior și publicat în Monitorul Oficial, Partea I.
În vederea înscrierii la examen, candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

a) să fie licențiați ai unei facultăți cu profil economic;

b) să aibă o experiență profesională de minimum 5 ani, dintre care minimum 3 ani în una sau mai multe dintre următoarele activități:

(i) elaborarea, avizarea, aprobarea sau aplicarea legislației fiscale;

(ii) administrare fiscală;

(iii) elaborarea sau aplicarea reglementărilor contabile;

(iv) activitate financiar-contabilă;

(v) activitate didactică universitară în domeniul finanțelor publice, fiscalitate, politici fiscale și bugetare, contabilitate financiară, finanțele instituțiilor publice;

(vi) activitate de consultant fiscal asistent;

c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulament;

d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;

e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei.

Dosarul de înscriere va conține următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examen;

b) declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților;

c) curriculum vitae;

d) diploma de licență, în copie, precum și copii ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

e) carnetul de muncă, în copie, adeverință eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

f) actul de identitate, în copie;

g) certificatul de cazier judiciar;

h) certificatul de cazier fiscal;

i) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunt clinic sănătoși;

i1) declarație pe propria răspundere privind capacitatea deplină de exercițiu;

j) documentul de plată a taxei de înscriere la examen - Nivelul taxei se stabilește anual prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali. 

k) două fotografii 2/3 cm.

Documentele în copie menționate mai sus vor fi certificate de titular pentru conformitate cu originalul, folosind sintagma “conform cu originalul”, numele și prenumele, semnătura și data.

 

Cum devin consultant fiscal asistent


Pentru atribuirea calităţii de Consultant fiscal asistent, persoanele fizice trebuie sa promoveze un examen care se organizează de către Camera Consultanţilor Fiscali în baza unui regulament aprobat de Consiliul superior și publicat în Monitorul Oficial, Partea I.
În vederea înscrierii la examen candidaţii, persoane fizice, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
a) să aibă calitatea de licențiat al unei instituții acreditate de învățământ superior cu durata stabilită de lege;
b) să aibă o experiență profesională de minimum 2 ani;
c) să nu aibă antecedente penale pentru săvârșirea unor infracțiuni sancționate de legile fiscale, financiar-contabile, vamale, cele care privesc disciplina financiară, precum și alte infracțiuni în legătură cu exercitarea activităților prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulament;
d) să aibă capacitate deplină de exercițiu;
e) să fie apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei;

Dosarul de înscriere se depune la sediul Camerei Consultanțior Fiscali sau se poate transmite prin servicii poştale, cu confirmare de primire, şi va conține următoarele documentele:

a) cererea de înscriere la examen 

b) declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali;

c) curriculum vitae;

d) diploma de licență, în copie, precum și copii ale actelor doveditoare, în cazul schimbării numelui;

e) carnetul de muncă, în copie, adeverință eliberată de angajator, adrese eliberate de asociațiile profesionale din care fac parte, în cazul profesiilor liberale;

f) actul de identitate, în copie;

g) certificatul de cazier judiciar;

h) certificatul de cazier fiscal;

i) adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste că sunt clinic sănătoși;

i1)  declarație pe propria răspundere privind capacitatea deplină de exercițiu;

j) documentul de plată a taxei de înscriere la examen - Nivelul taxei se stabilește anual prin hotărâre a Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali;

k) două fotografii 2/3 cm.

Documentele în copie menționate mai sus vor fi certificate de titular pentru conformitate cu originalul, folosind sintagma “conform cu originalul”, numele și prenumele, semnătura și data.

 

Essential SSL