RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

2016


Saptamana 26 - 31 decembrie 2016

2.883. - Ordin pentru aprobarea nivelului accizei specifice la ţigarete (M.O. nr.1049/2016)

3.698. - Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului unui formular, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 631/2016 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de înregistrare/anulare a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.O. nr.1059/2016)


Saptamana 19 - 25 decembrie 2016

3.592. - Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015 (M.O. nr.1017/2016)

2.844. - Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (M.O. nr.1020/2016)

2.873. - Ordin privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de către operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar deţinut direct sau indirect de autorităţile publice centrale ori locale (M.O. nr.1023/2016)

3.607. - Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a numărului de evidenţă a plăţii (M.O. nr.1023/2016)

3.619. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.1023/2016)

3.620. - Ordin privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.1023/2016)


Saptamana 5 - 11 decembrie 2016

3.097. - Ordin pentru aplicarea prevederilor art. 46 alin. (8) şi art. 47 alin. (9) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.970/2016)

84. - Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal (M.O. nr.977/2016)


Saptamana 28 noiembrie - 4 decembrie 2016

3.418. - Ordin pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum şi a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii şi efectuarea procedurii de executare silită (M.O. nr.960/2016)

3.454. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de executare silită în cazul debitorilor care au de încasat sume certe, lichide şi exigibile de la autorităţi sau instituţii publice (M.O. nr.968/2016)


Saptamana 21 - 27 noiembrie 2016

3.386. - Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor 101 "Declaraţie privind impozitul pe profit" şi 120 "Decont privind accizele" (M.O. nr.950/2016)

3.396. - Ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularelor "Adeverinţă de venit" şi "Cerere de eliberare a unei adeverinţe de venit" pentru persoane fizice (M.O. nr.954/2016)


Saptamana 14 - 20 noiembrie 2016

3.249. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal (M.O. nr.914/2016)


Saptamana 7 - 13 noiembrie 2016

3.140. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală a contribuabililor nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente, precum şi a modelului şi conţinutului formularului 013 "Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care desfăşoară activitate în România prin unul sau mai multe sedii permanente" (M.O. nr.893/2016)

3.006. - Ordin privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.894/2016)

214. - Legea privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.910/2016)

936. - Decretu pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2016 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.910/2016)


Saptamana 31 octombrie – 6 noiembrie 2016

2.809. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de rambursare a taxei pe valoarea adăugată formulate de către persoanele impozabile nestabilite în România, stabilite în alt stat membru al Uniunii Europene (M.O. nr.868/2016)


Saptamana 24 – 30 octombrie 2016

2.810. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de primire a cererilor de rambursare a TVA aferentă importurilor şi achiziţiilor de bunuri/servicii, efectuate în alt stat membru al Uniunii Europene de către persoanele impozabile stabilite în România (M.O. nr.844/2016)

2.731. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de declarare şi stabilire a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice care nu realizează venituri sau alte categorii de persoane prevăzute la art. 180 din Codul fiscal, precum şi pentru aprobarea unor formulare (M.O. nr.845/2016)

2.921. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare fiscală, din oficiu sau la cererea altei autorităţi care administrează creanţe fiscale, a unui subiect de drept fiscal care nu şi-a îndeplinit obligaţia de înregistrare fiscală, potrivit legii (M.O. nr.850/2016)

2.994. - Ordin privind procedura de înregistrare a contractelor/documentelor încheiate între persoane juridice române, persoane fizice rezidente, precum şi persoane juridice străine care desfăşoară activitate în România printr-un sediu permanent/sediu permanent desemnat şi persoane juridice străine sau persoane fizice nerezidente (M.O. nr.854/2016)

2.901. - Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor de completare a documentului administrativ în format electronic (e-DA) utilizând aplicaţia EMCS-RO-Mişcări de control al mişcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv/de scutire/exceptare de accize (M.O. nr.861/2016)


Saptamana 10 – 16 octombrie 2016

2.594. - Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor şi taxelor locale desfăşurată de către organele fiscale locale (M.O. nr.798/2016)

2.902. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind declararea veniturilor din cedarea folosinţei bunurilor şi stabilirea impozitului datorat de către contribuabilii care califică aceste venituri în categoria veniturilor din activităţi independente (M.O. nr.807/2016)


Saptamana 3 – 9 octombrie 2016

60. - Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă (M.O. nr.773/2016)

2.759. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind aplicarea uniformă a reglementărilor vamale în zonele libere (M.O. nr.778/2016)

2.403. - Ordin pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind informaţiile obligatorii care se înscriu în ordinele de plată pentru Trezoreria Statului prin care contribuabilii persoane fizice efectuează plăţi către bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finanţelor Publice şi informaţiile cuprinse în mesajul electronic de plăţi care se transmite în sistem informatic de către instituţiile de credit iniţiatoare, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.801/2011 (M.O. nr.793/2016)


Saptamana 12 – 18 septembrie 2016

2.070. - Ordinul pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.594/2015 privind stabilirea organelor fiscale competente pentru organizarea şi gestionarea cazierului fiscal, procedura de înscriere, scoatere şi rectificare a informaţiilor în/din cazierul fiscal, solicitare şi eliberare a certificatului de cazier fiscal, modelul şi conţinutul formularisticii necesare, precum şi nivelul de acces corespunzător la informaţiile din cazierul fiscal (M.O. nr.706/2016)


Saptamana 5 – 11 septembrie 2016

46. - Ordonanţa pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr.685/2016)

2.148. - Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 2.400/2010 privind Procedura de aplicare a dispoziţiilor art. 61-65 şi ale art. 74-80 din Regulamentul (CE) nr. 1.186/2009 al Consiliului din 16 noiembrie 2009 de instituire a unui regim comunitar de scutiri de taxe vamale (M.O. nr.698/2016)

2.546. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de aplicare a măsurilor asigurătorii de către organele fiscale competente şi pentru aprobarea modelelor, modului de utilizare şi de păstrare a unor formulare (M.O. nr.703/2016)


Saptamana 29 august – 4 septembrie 2016

1.069. - Ordin pentru aplicarea pct. 101 din titlul IX "Impozite şi taxe locale" din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr.659/2016)

1.938. - Ordin privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile (M.O. nr.680/2016)


Saptamana 22 - 28 august 2016

2.442. - Ordin privind procedurile de agreare şi selecţie a practicienilor în insolvenţă de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (M.O. nr.649/2016)

2.460. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de aplicare a dreptului de reprezentare prevăzut în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii şi a Instrucţiunilor de completare a casetelor 2, 8, 14 şi 54 ale declaraţiei vamale în situaţii particulare ce decurg din tipul reprezentării (M.O. nr.649/2016)


Saptamana 15 - 21 august 2016

2.329. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.849/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, precum şi pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1.850/2016 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.626/2016)

2.393. - Ordin privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA, pentru aprobarea Procedurii privind înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (12) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului şi pentru aprobarea Procedurii de anulare, din oficiu, a înregistrării în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a persoanelor impozabile, societăţi, cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr. 31/1990, supuse înmatriculării la registrul comerţului care nu justifică intenţia şi capacitatea de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni în sfera de aplicare a TVA (M.O. nr.629/2016)


Saptamana 8 - 14 august 2016

2.328. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.O. nr.601/2016)

1.265. - Ordin privind aprobarea Procedurii de aplicare a prevederilor art. 41 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare privind operaţiunile de încasări şi plăţi în numerar şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată (M.O. nr.603/2016)

1.376. - Ordin privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare în sistem online prin intermediul Sistemului Naţional Electronic de Plăţi (M.O. nr.614/2016)


Saptamana 1 - 7 august 2016

2.313. - Ordin pentru aprobarea formularului tipizat "Proces-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor" utilizat de inspectorii din cadrul Direcţiei generale control venituri persoane fizice (M.O. nr.596./2016)


Saptamana 25 - 31 iulie 2016

2.066. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind procedura de întocmire a formalităţilor vamale pentru trimiterile transportate prin serviciile de curierat rapid (M.O. nr.558/2016)

2.225. - Ordin privind legitimaţiile de verificare fiscală (M.O. nr.564/2016)

1.098. - Ordin pentru abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 110/2007 privind aprobarea Procedurii de gestionare a documentelor administrative de însoţire, întocmite în cazul deplasării produselor accizabile în regim suspensiv (M.O. nr.566/2016)

1.155/868. - Ordin privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru livrarea de îngrăşăminte şi de pesticide utilizate în agricultură, seminţe şi alte produse agricole destinate însămânţării sau plantării, precum şi pentru prestările de servicii de tipul celor specifice utilizate în sectorul agricol (M.O. nr.572/2016)

1.099. - Ordin pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa în România a persoanelor fizice (M.O. nr.577/2016)

2.264. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor şi achiziţiilor efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.O. nr.578/2016)

2.266. - Ordin pentru modificarea şi completarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 (M.O. nr.578/2016)


Saptamana 11 - 17 iulie 2016

1.022/2.562. - Ordin privind aprobarea procedurilor de stabilire, plată şi rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal şi a modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit (M.O. nr.524/2016)

1.058. - Ordin pentru modificarea şi completarea unor ordine ale ministrului finanţelor publice (M.O. nr.529/2016)

2.048. - Ordin pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.841/2015 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului (088) "Declaraţie pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA" (M.O. nr.533/2016)

2.037. - Ordin privind Procedura pentru aprobarea perioadei fiscale semestriale/anuale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA (M.O. nr.534/2016)


Saptamana 4 - 10 iulie 2016

1.882. - Ordin privind aprobarea utilizării semnăturii electronice extinse la derularea formalităţilor vamale pentru mărfurile introduse şi scoase din Uniunea Europeană prin birouri vamale din România (M.O. nr.496/2016)

1.884. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a regimurilor speciale (M.O. nr.496/2016)

1.888. - Ordin privind definirea caracterului ocazional al introducerii în România de bunuri aflate în bagajele personale ale călătorilor care vin dintr-o ţară terţă (M.O. nr.496/2016)

916. - Ordin pentru aprobarea Sistemului de raportare contabilă la 30 iunie 2016 a operatorilor economici (M.O. nr.499/2016)

943. - Ordin privind tipurile de creanţe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS (M.O. nr.501/2016)

1.891. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind metodologia de determinare a greutăţii nete la importul de banane proaspete care se clasifică la poziţia tarifară 0803 90 10 (M.O. nr.501/2016)

1.887. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind utilizarea declaraţiilor vamale simplificate şi înscrierea în evidenţele declarantului (M.O. nr.502/2016)

1.890. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinării sumelor care fac parte din valoarea în vamă a mărfurilor (M.O. nr.502/2016)

1.885. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului român de procesare automată a declaraţiei vamale la import (M.O. nr.503/2016)

1.892. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea şi completarea formularelor declaraţiei vamale şi a Notelor explicative privind codurile utilizate pe formularele declaraţiei vamale (M.O. nr.507/2016)

1.883. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a regimului de tranzit sub acoperirea carnetelor TIR (M.O. nr.512/2016)

1.893. - Ordin privind aprobarea Normelor tehnice pentru aplicarea regimului de tranzit unional/comun (M.O. nr.512/2016)

1.889. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolată, utilizării garanţiei globale şi a exonerării de garanţie în cadrul regimului de tranzit unional/comun (M.O. nr.513/2016)


Saptamana 27 iunie – 3 iulie 2016

32. - Ordonanţa de urgenţă pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi reglementarea unor măsuri financiar-fiscale  (M.O. nr.488/2016)

33. - Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind actele de stare civilă şi actele de identitate ale cetăţenilor români  (M.O. nr.488/2016)

1.929. - Ordin pentru aprobarea modelelor formularelor "Referat justificativ de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii" şi "Decizie de prelungire a termenului de valabilitate a măsurilor asigurătorii"  (M.O. nr.488/2016)

904. - Ordin pentru abrogarea unor ordine referitoare la procedura de administrare şi formularistică în domeniul fiscal  (M.O. nr.492/2016)


Saptamana 20 – 26 iunie 2016

783. - Ordin privind modificarea şi completarea Cadrului general de echivalare a competenţelor profesionale necesare pentru obţinerea certificatului de atestare, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 659/2015 (M.O. nr.467/2016)

1.850. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a activităţii de distribuţie şi comercializare angro de băuturi alcoolice şi/sau tutun prelucrat, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.471/2016)

1.099. - Ordin privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor  (M.O. nr.474/2016)

1.849. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produse energetice - benzine, motorine, petrol lampant, gaz petrolier lichefiat şi biocombustibili, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare  (M.O. nr.474/2016)

1.863. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de reducere a normei de venit, în cazul activităţilor agricole, şi pentru aprobarea unor formulare  (M.O. nr.474/2016)


Saptamana 30 mai – 5 iunie 2016

811. - Ordin privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont şi a obligaţiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii iunie 2016 (M.O. nr.409/2016)

1.659. - Ordin privind modificarea anexei la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.631/2015 pentru aprobarea competenţei teritoriale de administrare (M.O. nr.409/2016)


Saptamana 23 – 29 mai 2016

98. - Lege privind achiziţiile publice (M.O. nr.390/2016)

1.559. - Ordin privind aprobarea Procedurii de soluţionare a cererilor de restituire a taxei pe valoarea adăugată depuse în condiţiile titlului VII "Taxa pe valoarea adăugată" din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi ale titlului VII din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr.394/2016)

1.503. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, la cerere sau din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.403/2016)


Saptamana 16 – 22 mai 2016

1.510. - Ordinul pentru aprobarea Procedurii de autorizare a operatorilor economici care doresc să comercializeze tutun brut şi/sau tutun parţial prelucrat, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.387/2016)


Saptamana 9 – 15 mai 2016

583. - Ordin pentru aprobarea formularisticii prevăzute de art. 230 şi 232 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr.355/2016)

13. - Ordonanţa de urgenţă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 62 alin. (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.368/2016)


Saptamana 2 – 8 mai 2016

1.486. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind acordarea statutului de operator economic autorizat (M.O. nr.337/2016)

570. - Ordin pentru aprobarea Procedurii privind solicitarea certificatelor de atestare fiscală de către secretariatul Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate şi de către structurile care asigură secretariatul comisiilor de autorizare a operatorilor de produse supuse accizelor armonizate constituite la nivelul structurilor teritoriale ale Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (M.O. nr.350/2016)


Saptamana 25 aprilie – 1 mai 2016

1.193. - Ordin pentru aprobarea normelor tehnice de aplicare a măsurilor tranzitorii referitoare la solicitarea, emiterea şi monitorizarea utilizării deciziilor privind informaţiile tarifare obligatorii în România (M.O. nr.314/2016)


Saptamana 18 – 24 aprilie 2016

1.194. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului (M.O. nr.309/2016)

1.189. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind administrarea contingentelor tarifare în România (M.O. nr.312/2016)

1.190. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de verificare ulterioară a dovezilor de origine şi a certificatelor A.TR. (M.O. nr.312/2016)

1.191. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice de autorizare a exportatorilor în vederea emiterii în procedură simplificată a dovezilor de origine preferenţială şi a certificatelor A.TR. (M.O. nr.312/2016)

1.192. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind solicitarea, emiterea şi punerea în aplicare a deciziilor privind informaţiile de origine obligatorii în România (M.O. nr.312/2016)


Saptamana 11 – 17 aprilie 2016

450. - Ordin pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial (M.O. nr.274/2016)

682/115.4 - Ordin pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevăzute la art. 7, 9 şi 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum şi a sumelor stabilite de instanţele de judecată prin hotărâri definitive şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare (M.O. nr.274/2016)

1.155. - Ordin privind emiterea prin intermediul centrului de imprimare masivă a unor acte administrative fiscale şi procedurale (M.O. nr.274/2016)

1.164. - Ordin pentru modificarea Procedurii de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligaţii fiscale restante, precum şi cuantumul acestor obligaţii, aprobată prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 558/2016 (M.O. nr.274/2016)


Saptamana 4 – 10 aprilie 2016

1.110. - Ordin privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.622/2015 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare utilizate în administrarea impozitului pe venit şi a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice (M.O. nr.257/2016)

476. - Ordin privind abrogarea Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 551/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a prevederilor titlului I "Transparenţa informaţiilor referitoare la obligaţiile bugetare restante" al cărţii I din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei (M.O. nr.270/2016)

Saptamana 28 martie – 3 aprilie 2016

412. - Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea nivelului accizei specifice la țigarete (M.O. nr.228/2016)

962. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.233/2016)

1.094. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea formularului tipizat „Proces-verbal de constatare și sancționare a contravențiilor” utilizat de personalul cu atribuții de inspecție fiscală, împuternicit de către Agenția Națională de Administrare Fiscală (M.O. nr.239/2016)

1.099. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind legitimațiile eliberate executorilor fiscali care duc la îndeplinire măsurile asigurătorii și efectuează procedura de executare silită, în conformitate cu prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.239/2016)

1.106. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Procedurii de furnizare de informații conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, aprobată prin Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.770/2015 (M.O. nr.239/2016)

1.105. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.769/2015 privind declararea livrărilor/prestărilor și achizițiilor efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA și pentru aprobarea modelului și conținutului declarației informative privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.O. nr.242/2016)

49. - Legea pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. nr.243/2016)

341. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 22/2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare (M.O. nr.243/2016)


Saptamana 21 – 27 martie 2016

5. - Hotărâre privind înscrierea ca membru al Camerei Consultanților Fiscali a persoanelor care au promovat examenul de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent și au depășit termenul prevăzut de lege pentru înscriere (M.O. nr.206/2016)

 159. - Hotărâre pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016 (M.O. nr.208/2016)

 1.053. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 587/2016 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor și taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.209/2016)

 27. - Lege privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015 (M.O. nr.218/2016)

 303. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre România și Regatul Norvegiei pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Oslo la 27 aprilie 2015 (M.O. nr.218/2016)

 378. - Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Procedurii de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilități fiscale în cazul creanțelor administrate de către organul fiscal central, aprobată prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.831/2015 (M.O. nr.219/2016)

 29. - Lege privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015 (M.O. nr.220/2016)

 305. - Decret pentru promulgarea Legii privind ratificarea Convenției dintre România și Republica Bulgaria pentru evitarea dublei impuneri și prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnată la Craiova la 24 aprilie 2015 (M.O. nr.220/2016)

 8. - Ordonanță de urgență privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2007—2013, precum și unele măsuri fiscal-bugetare (M.O. nr.225/2016)


Saptamana 14 – 20 martie 2016

950. — Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 52/2012 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare prevăzute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.188/2016)

4. - Hotărâre privind convocarea Conferinței ordinare anuale a Camerei Consultanților Fiscali din România (M.O. nr.202/2016)

 319. - Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea condițiilor privind distrugerea în antrepozitul fiscal a produselor accizabile care nu au fost eliberate pentru consum (M.O. nr.203/2016)

 889. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu (M.O. nr.203/2016)


Saptamana 7 - 13 martie 2016

829. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Normelor privind accesul operatorilor economici la aplicațiile EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize și de depunere online a declarațiilor privind situația achizițiilor și livrărilor de produse accizabile (M.O. nr.179/2016)

952. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.744/2015 privind stabilirea cazurilor speciale de executare silită, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a măsurilor asigurătorii și efectuarea procedurii de executare silită (M.O. nr.186/2016)


Saptamana 29 februarie - 6 martie 2016

839. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind aprobarea Normelor tehnice de autorizare a magaziilor și a perimetrelor pentru depozitare temporară și a Normelor tehnice de înregistrare a depozitelor utilizate în zonele libere (M.O. nr.164/2016)


Saptamana 22 - 28 februarie 2016

726. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (012) „Notificare privind modificarea sistemului anual/trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit” (M.O. nr.136/2016)

828. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru stabilirea competenței privind preluarea și valorificarea bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum și a structurilor abilitate cu ducerea la îndeplinire a procedurilor de valorificare a acestora și/sau a sumelor confiscate (M.O. nr.142/2016)

795. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (311) „Declarație privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a)—e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal” (M.O. nr.145/2016)

236. - Ordin al ministrului finanțelor publice privind indicele prețurilor de consum utilizat pentru actualizarea plăților anticipate în contul impozitului pe profit anual (M.O. nr.146/2016)

793. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea/corecția ajustărilor/ regularizarea taxei pe valoarea adăugată” (M.O. nr.146/2016)

221. - Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea configurației Codului de accize și a Nomenclatorului codurilor de produse accizabile armonizate (M.O. nr.147/2016)

727. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de organizare și funcționare a Registrului operatorilor intracomunitari, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare (M.O. nr.150/2016)

767. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind condițiile de delegare a competenței altui organ de inspecție fiscală pentru efectuarea unei acțiuni de inspecție fiscală (M.O. nr.150/2016)

794. - Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 3.775/2015 pentru aprobarea unor competențe speciale ale organului fiscal central (M.O. nr.150/2016)


Saptamana 15 - 21 februarie 2016

94. - Ordin nr. 94 din 20 ianuarie 2016 privind aprobarea unor formulare tipizate in scopul obtinerii informatiilor necesare realizarii schimbului automat obligatoriu de informatii potrivit art. 291 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala  (M.O. nr.122/2016)

144. - Ordin privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de colectare a impozitelor si taxelor locale, precum si a altor venituri ale bugetelor locale de catre organele fiscale locale, si pentru modificarea si completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 2.068/2015 privind aprobarea unor formulare tipizate pentru activitatea de stabilire a impozitelor si taxelor locale de catre organele fiscale locale (M.O. nr.124/2016)

2. - Hotarare nr. 2 din 8 februarie 2016 privind aprobarea Programului de pregatire profesionala continua aferent anului 2016  (M.O. nr.127/2016)

631. - Ordin nr. 631 din 9 februarie 2016 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare de inregistrare/anulare a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata  (M.O. nr.131/2016)


Saptamana 8- 14 februarie 2016

105. - Ordin nr. 105 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata si a accizelor pentru importurile definitive ale anumitor bunuri, prevazuta la art. 293 alin. (1) lit. d) si art. 395 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si a Procedurii privind autorizarea unor organisme pentru a importa bunuri in regim de scutire  (M.O. nr.90/2016)

521. - Ordin nr. 521 din 26 ianuarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru aprobarea modelului si continutului unui formular  (M.O. nr.91/2016)

104. - Ordin nr. 104 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind stabilirea procedurii si a conditiilor de autorizare a antrepozitului de taxa pe valoarea adaugata, prevazut la art. 295 alin. (1) lit. a) pct. 8 liniuta a doua din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea Comisiei pentru autorizarea antrepozitelor de taxa pe valoarea adaugata si a regulamentului de organizare si functionare a acesteia  (M.O. nr.92/2016)

588. - Ordin nr. 588 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (300) "Decont de taxa pe valoarea adaugata"  (M.O. nr.93/2016)

587. - Ordin nr. 587 din 1 februarie 2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor si taxelor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa  (M.O. nr.94/2016)

591. - Ordin nr. 591 din 3 februarie 2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (390 VIES) "Declaratie recapitulativa privind livrarile/achizitiile/prestarile intracomunitare"  (M.O. nr.94/2016)

592. - Ordin nr. 592 din 3 februarie 2016 pentru aprobarea modelului si continutului formularului (301) "Decont special de taxa pe valoarea adaugata"  (M.O. nr.94/2016)

102. - Ordin nr. 102 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind operatiunile pluripartite din Uniunea Europeana, legate de lucrari asupra bunurilor mobile corporale, si a Instructiunilor de aplicare a masurilor de simplificare in domeniul taxei pe valoarea adaugata privind retururile de bunuri in spatiul Uniunii Europene si tratamentul fiscal al reparatiilor efectuate in perioada de garantie si postgarantie  (M.O. nr.96/2016)

351. - Ordin nr. 351 din 18 ianuarie 2016 privind Procedura de transfer al sumelor recuperate in cadrul asistentei reciproce la recuperare si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.97/2016)

47. - Hotarare nr. 47 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1/2016  (M.O. nr.100/2016)

103. - Ordin nr. 103 din 22 ianuarie 2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adaugata pentru operatiunile prevazute la art. 294 alin. (1) lit. a)-i), art. 294 alin. (2) si art. 296 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal  (M.O. nr.106/2016)

3. - Hotarare nr. 3 din 10 februarie 2016 pentru modificarea si completarea Hotararii Consiliului superior al Camerei Consultantilor Fiscali nr. 10/2015 privind aprobarea cotizatiilor, a termenelor de plata si a obligatiilor declarative pentru membrii Camerei Consultantilor Fiscali in anul 2016  (M.O. nr.111/2016)

Saptamana 1- 7 februarie 2016

503. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in vederea publicarii Intelegerii dintre autoritatile competente ale Romaniei si Statelor Unite ale Americii privind imbunatatirea conformitatii fiscale si implementarea FATCA  (M.O. nr.70/2016)

370. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand timbrul de mediu pentru autovehicule si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare  (M.O. nr.72/2016)

442. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala  privind cuantumul tranzactiilor, termenele pentru intocmire, continutul si conditiile de solicitare a dosarului preturilor de transfer si procedura de ajustare/estimare a preturilor de transfer  (M.O. nr.74/2016)

67. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale pentru abrogarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, si al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.436/852/2013 privind aplicarea cotei reduse de TVA de 9% pentru paine si specialitati de panificatie  (M.O. nr.77/2016)

155. - Ordin al ministrului finantelor publice privind abrogarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.853/2011 pentru aprobarea Procedurii de aplicare a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata  (M.O. nr.78/2016)

558. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind Procedura de publicare a listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, precum si cuantumul acestor obligatii  (M.O. nr.78/2016)

124. - Ordin nr. 124 din 28 ianuarie 2016 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 2.007/2008 privind aprobarea componentei Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementari specifice si a Regulamentului de organizare si functionare a acesteia, precum si a Normelor de organizare, functionare si control vamal al activitatii de comercializare a marfurilor in regim duty-free si/sau duty-free diplomatic si a Criteriilor referitoare la autorizarea functionarii unitatilor emitente de tichete  (M.O. nr.79/2016)

501. - Ordin nr. 501 din 25 ianuarie 2016 privind stabilirea unor competente in sarcina Directiei Generale a Vamilor si structurilor vamale subordonate si pentru aprobarea modelului si continutului formularelor si documentelor utilizate de catre Directia Generala a Vamilor si structurile vamale subordonate in activitatea de supraveghere si control in domeniul produselor accizabile  (M.O. nr.82/2016)

560. - Ordin nr. 560 din 29 ianuarie 2016 pentru aprobarea Procedurii de administrare si monitorizare a contribuabililor mijlocii si pentru modificarea unor prevederi referitoare la activitatea de administrare a contribuabililor mijlocii  (M.O. nr.83/2016)

1. - Ordonanta de urgenta nr. 1 din 3 februarie 2016 pentru modificarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si a unor acte normative conexe (M.O. nr.85/2016)

85. - Ordin nr. 85 din 19 ianuarie 2016 pentru abrogarea Ordinului ministrului economiei si finantelor nr. 395/2008 privind procedura de transfer al sumelor recuperate in Romania reprezentand creante stabilite in alte state membre ale Uniunii Europene, precum si de transfer al sumelor recuperate de autoritatile competente din alte state membre, reprezentand creante stabilite in Romania  (M.O. nr.85/2016)

101. - Ordin nr. 101 din 22 ianuarie 2016 pentru aprobarea Normelor privind restituirea taxei pe valoarea adaugata cumparatorilor, persoane fizice, care nu sunt stabiliti în Uniunea Europeana  (M.O. nr.87/2016)

531. - Ordin nr. 531 din 28 ianuarie 2016 privind impozitele, contributiile si alte sume reprezentand creante fiscale, care se platesc de contribuabili intr-un cont unic  (M.O. nr.89/2016)


Saptamana 25 - 31 ianuarie 2016

52. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea calculatorului pentru determinarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, începand cu luna ianuarie 2016, potrivit prevederilor art. 77 alin. (2) si ale art. 66 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr.52/2016).

371. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala privind modificarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 3.698/2015 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal (M.O. nr.56/2016).

82. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare ale institutiilor publice la 31 decembrie 2015, pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.917/2005, precum si pentru modificarea si completarea altor norme metodologice in domeniul contabilitatii publice (M.O. nr.57/2016).

131. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectul de emisiune a obligatiunilor de stat cu cupon denominate in euro lansate in luna februarie 2016 (M.O. nr.68/2016).

132. - Ordin al ministrului finantelor publice privind prospectele de emisiune a certificatelor de trezorerie cu discont si a obligatiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii februarie 2016 (M.O. nr.68/2016).


Saptamana 18 – 24 ianuarie 2016

4.146. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru aprobarea Normelor privind aplicarea scutirii de taxa pe valoarea adaugata prevazute la art. 294 alin. (1) lit. j), k), l), m) si n) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal si la art. X si XI din Acordul dintre Romania si Statele Unite ale Americii privind statutul fortelor Statelor Unite ale Americii in Romania, semnat la Washington la 30 octombrie 2001, ratificat prin Legea nr. 260/2002 (M.O. nr.33/2016).

90. - Ordin pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central (M.O. nr.45/2016).

43. - Ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006 (M.O. nr.46/2016).

11. - Hotarare privind constituirea comisiilor de insolventa la nivel central si teritorial prevazute de Legea nr. 151/2015 privind procedura insolventei persoanelor fizice (M.O. nr.50/2016).


Saptamana 11 – 17 ianuarie 2016

4.160. - Ordin privind modificarea si completarea unor reglementari contabile (M.O. nr.21/2016).

1. - Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr.22/2016).

32. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind incheierea exercitiului bugetar al anului 2015, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 4.075/2015 (M.O. nr.23/2016).

4. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale (M.O. nr.24/2016).

6. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2015 privind acordarea unor facilitati fiscale (M.O. nr.24/2016).

4.147. - Ordin al ministrului finantelor publice privind aprobarea Normelor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adaugata pentru traficul international de bunuri, prevazute la art. 295 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal (M.O. nr.26/2016).


Saptamana 4 – 10 ianuarie 2016

3.840. - Ordin privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA (M.O. nr.5/2016).

4.144. - Ordin privind abrogarea unor ordine care cuprind reglementari in domeniul taxei pe valoarea adaugata (M.O. nr.7/2016).

3.841. - Ordin privind aprobarea modelului si continutului formularului (088) „Declaratie pe propria raspundere pentru evaluarea intentiei si a capacitatii de a desfasura activitati economice care implica operatiuni din sfera TVA“ (M.O. nr.8/2016).

3.769. - Ordin privind declararea livrarilor/prestarilor si achizitiilor efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA si pentru aprobarea modelului si continutului declaratiei informative privind livrarile/prestarile si achizitiile efectuate pe teritoriul national de persoanele înregistrate în scopuri de TVA (M.O. nr.11/2016).

3.846. - Ordin pentru aprobarea procedurilor de aplicare a art. 92 din Codul de procedura fiscala, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M.O. nr.14/2016).

4.145. - Ordin pentru aprobarea Normelor privind scutirea de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestarile de servicii destinate realizarii in Romania a proiectelor NSIP, prevazuta la art. 9 alin. (1) din Legea nr. 294/2007 privind derularea in Romania a proiectelor finantate prin Programul NATO de Investitii in Securitate (M.O. nr.14/2016).

3.795. - Ordin pentru aprobarea Normelor tehnice privind infiintarea, functionarea si desfiintarea punctelor vamale in cadrul birourilor vamale (M.O. nr.15/2016). 3.845. - Ordin pentru aprobarea procedurilor de inregistrare/modificare a domiciliului fiscal, precum si pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare (M.O. nr.15/2016).

20. - Ordin privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia (M.O. nr.16/2016).