RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 27 - 31 decembrie 2010

279.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.878/2010 ).

1.269.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.878/2010 ).

286.

Legea bugetului de stat pe anul 2011 (M.O. nr.879/2010 ).

1.281.

Decret pentru promulgarea Legii bugetului de stat pe anul 2011 (M.O. nr.879/2010 ).

287.

Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 201 (M.O. nr.880/2010 ).

1.282.

Decret pentru promulgarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2011 (M.O. nr.880/2010 ).

2.869.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea unor reglementări contabile (M.O. nr.882/2010 ).

1.347.

Hotărâre privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art. 263 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2011 (M.O. nr.887/2010 ).

2.885.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii ianuarie 2011 (M.O. nr.888/2010 ).

2.870.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor anuale la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Public (M.O. nr.889/2010 ).

2.871.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. — IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul Programului de sprijin pentru beneficiarii proiectelor în domenii prioritare pentru economia românească, finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene alocate României (M.O. nr.889/2010 ).

2.872.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea nivelului comisionului de gestiune a garanțiilor acordate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. — IFN, în numele și în contul statului român, în cadrul Programului privind reabilitarea termică a clădirilor de locuit cu finanțare prin credite bancare cu garanție guvernamentală (M.O. nr.889/2010 ).

121.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului și pentru modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice (M.O. nr.890/2010 ).

9.599.

Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală de modificare și completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.477/2009 (M.O. nr.890/2010 ).

9.600.

Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală de modificare și completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.626/2009 (M.O. nr.890/2010 ).

27.

Ordin pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, aplicabile instituțiilor de credit (M.O. nr.890/2010 ).

117.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.891/2010 ).

119.

Ordonanță de urgență privind regimul de control al operațiunilor cu produse cu dublă utilizare (M.O. nr.892/2010 ).

1.352.

Hotărâre privind aprobarea structurii Clasificării ocupațiilor din România — nivel grupă de bază, conform Clasificării internaționale standard a ocupațiilor — ISCO 08 (M.O. nr.894/2010 ).

1.355.

Hotărâre pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004 (M.O. nr.896/2010 ).

1.397.

Hotărâre privind modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (M.O. nr.897/2010 ).

278.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr.898/2010 ).

1.268.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii (M.O. nr.898/2010 ).

2.890.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind deschiderea și repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.819/2003 (M.O. nr.898/2010 ).

 


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 20 - 24 decembrie 2010

2.839.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2010 (M.O. nr.851/2010 ).

115.

Ordin privind aprobarea Instrucțiunii nr. 4/2010 pentru modificarea Instrucțiunii nr. 2/2007 privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale de către entitățile autorizate, reglementate și supravegheate de Comisia Națională a Valorilor Mobiliare (M.O. nr.851/2010 ).

263.

Lege privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr.852/2010 ).

1.224.

Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul unitar de pensii publice (M.O. nr.852/2010 ).

255.

Lege privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (M.O. nr.853/2010 ).

1.216.

Decret pentru promulgarea Legii privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local (M.O. nr.853/2010 ).

246.

Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M.O. nr.854/2010 ).

1.207.

Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc (M.O. nr.854/2010 ).

2.767.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 291/2010 privind instituirea și aprobarea componenței Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate și a regulamentului de organizare și funcționare a acesteia (M.O. nr.855/2010 ).

25.

Regulament pentru modificarea și completarea Regulamentului Băncii Naționale a României nr. 18/2009 privind cadrul de administrare a activității instituțiilor de credit, procesul intern de evaluare a adecvării capitalului la riscuri și condițiile de externalizare a activităților acestora (M.O. nr.856/2010 ).

182.

Hotărâre pentru aprobarea procedurilor privind revizuirea calității activității de audit financiar și a altor activități desfășurate de auditorii financiari (M.O. nr.856/2010 ).

42.

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 noiembrie - 23 decembrie 2010 (M.O. nr.864/2010 ).

215.

Lege privind aderarea României la Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973 și la Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999 (M.O. nr.865/2010 ).

1.095.

Decret pentru promulgarea Legii privind aderarea României la Convenția internațională pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptată la Kyoto la 18 mai 1973, și la Protocolul de modificare a Convenției internaționale pentru simplificarea și armonizarea regimurilor vamale, adoptat la Bruxelles la 26 iunie 1999 (M.O. nr.865/2010 ).


 

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 13 - 17 decembrie 2010

233.

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M.O. nr.831/2010 ).

1.180.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M.O. nr.831/2010 ).

234.

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (M.O. nr.831/2010 ).

1.181.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern și controlul financiar preventiv (M.O. nr.831/2010 ).

1.235.

Hotărâre privind aprobarea realizării Sistemului național electronic de plată online a taxelor și impozitelor utilizând cardul bancar (M.O. nr.838/2010 ).

248.

Lege pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor (M.O. nr.844/2010 ).

1.209.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor (M.O. nr.844/2010 ).

 LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 6 - 10 decembrie 2010

2.730.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (M.O. nr.820/2010 ).

2.731.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București (M.O. nr.820/2010 ).

2.759.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind abrogarea unor ordine ale ministrului finanțelor publice în domeniul administrării contribuabililor mari și mijlocii (M.O. nr.820/2010 ).

108.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă (M.O. nr.830/2010 ).

111.

Ordonanță de urgență privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor (M.O. nr.830/2010 ).

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 29 noiembrie - 3 decembrie 2010

7.630.

Ordin al vicepreședintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Instrucțiunilor privind accesul operatorilor economici la aplicația EMCS-RO de control al mișcărilor cu produse accizabile în regim suspensiv de accize (M.O. nr.804/2010 ).

40.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna decembrie 2010 (M.O. nr.806/2010 ).

2.770.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii decembrie 2010 (M.O. nr.807/2010 ).
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 22-26 noiembrie 2010

103.

Ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului de stat pe anul 2010 (M.O. nr.780/2010 ).

104.

Ordonanță de urgență pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 201 (M.O. nr.780/2010 ).

2.718.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectul de emisiune al obligațiunilor de stat cu cupon denominate în euro lansate în luna noiembrie 2010 (M.O. nr.780/2010 ).

2.722.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind aprobarea Procedurii de selectare a societăților profesionale civile de avocați din România sau din străinătate pentru acordarea de asistență juridică pentru Programul-cadru de emisiuni de titluri de stat pe termen mediu "Medium Term Notes" (M.O. nr.783/2010 ).

208.

Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de
expertiză tehnică judiciară
și extrajudiciară (M.O. nr.784/2010 ).

1.088.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 2/2000 privind organizarea activității de expertiză tehnică judiciară și extrajudiciară (M.O. nr.784/2010 ).

2.691.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului (307) „Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată”, precum și pentru stabilirea modalității de plată a acestor sume (M.O. nr.786/2010 ).

2.689.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 privind aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.789/2010 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 15-19 noiembrie 2010

964.

Decizie a Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor pentru modificarea și completarea Metodologiei de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzacții cu numerar și a rapoartelor de transferuri externe, aprobată prin Decizia Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor nr. 673/2008 (M.O. nr.761/2010 ).

164.

Hotărâre pentru adoptarea Normelor privind aprobarea auditorilor financiari și a firmelor de audit din alte state membre ale Uniunii Europene și din terțe țări (M.O. nr.762/2010 ).

165.

Hotărâre pentru aprobarea Normelor privind autorizarea firmelor de audit (M.O. nr.762/2010 ).

206.

Lege pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (M.O. nr.767/2010 ).

1086.

Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulații a cetățenilor români în străinătate (M.O. nr.767/2010 ).

207.

Lege privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (M.O. nr.767/2010 ).

1087.

Decret pentru promulgarea Legii privind completarea Legii nr. 273/2009 pentru modificarea Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurări sociale (M.O. nr.767/2010 ).

244/2.651.

Ordin al ministrului administrației și internelor și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea metodologiilor de aplicare a prevederilor art. 14 alin. (7), ale art. 57 alin. (21) și ale art. 761 alin. (1) lit. e)din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale (M.O. nr.777/2010 ).

2.697.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 138/2009 pentru aprobarea procedurilor privind contractarea datoriei publice guvernamentale prin emiterea de garanții de stat (M.O. nr.777/2010 ).
LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 8 - 12 noiembrie 2010

Decizia nr.

1.202 din 5 octombrie 2010 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 3 lit. c) și j), art. 31 alin. (2)—(4) și art. 81 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru (M.O. nr.743/2010 ).

2.603.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.157/2006 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor nerezidenți care nu au pe teritoriul României un sediu permanent (M.O. nr.749/2010 ).

2.647.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.751/2010 ).

2.461.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Listei contribuabililor reactivați (M.O. nr.756/2010 ).


 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 1-5 noiembrie 2010

36.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna noiembrie 2010 (M.O. nr.727/2010 ).

2.605.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectivă a măsurilor asigurătorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.732/2010 ).

 LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 25-29 octombrie 2010

2.465.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor aferente veniturilor încasate din activitatea desfășurată de autoritățile și instituțiile publice reorganizate ca instituții publice finanțate integral de la bugetul de stat, potrivit anexelor nr. 1 și 2 la Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional (M.O. nr.716/2010 ).

2.564.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și a obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii noiembrie 2010 (M.O. nr.724/2010 ).LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 18-22 octombrie 2010

2.413.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea alin. (4) al art. 7 din Precizările referitoare la aplicarea Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei naționale de către Trezoreria Statului, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 888/2005 (M.O. nr.695/2010 ).

188.

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.699/2010 ).

953.

Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2007 pentru modificarea alin. (4) și (5) ale art. 263 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.699/2010 ).

2.568

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.520/2010 privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii(M.O. nr.704/2010 ).

2.600

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 225 „Declarație privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câștigul net anual impozabil pentru câștigurile obținute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părțile sociale și valorile mobiliare în cazul societăților închise”(M.O. nr.704/2010 ).

1.475/2.466.

Ordin al ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea unor instrucțiuni privind declararea și plata contribuțiilor individuale de asigurări sociale și de asigurări pentru șomaj prevăzute la art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.706/2010 ).

2.606.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.294/2007 privind impozitele, contribuțiile și alte sume reprezentând creanțe fiscale, care se plătesc de contribuabili într-un cont unic (M.O. nr.706/2010 ).

 


LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 11-15 octombrie 2010

2.414.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru completarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2010, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 980/2010 (M.O. nr.692/2010 ).

2.559.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 101/2008 pentru aprobarea modelului și conținutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor, taxelor și contribuțiilor cu regim de stabilire prin autoimpunere sau reținere la sursă (M.O. nr.692/2010 ).

 LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 4-8 octombrie 2010

90.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale (M.O. nr.674/2010 ).

2.374.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind stabilirea termenului de declarare și de plată pentru sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată, în situația în care beneficiarul transferului de active nu este persoană înregistrată în scopuri de taxă pe valoarea adăugată (M.O. nr.679/2010 ).

2.393.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 753/2006 privind organizarea activității de administrare a marilor contribuabili (M.O. nr.683/2010 ).

2.394.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 266/2007 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la administrațiile finanțelor publice pentru contribuabilii mijlocii din cadrul direcțiilor generale ale finanțelor publice județene (M.O. nr.683/2010 ).

2.395.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.074/2006 privind organizarea activității de administrare a contribuabililor mijlocii la Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București(M.O. nr.683/2010 ).

2.389.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru aprobarea Procedurii de valorificare, în regim de urgență, a bunurilor de consum alimentar și a materiilor prime necesare pentru prepararea acestor bunuri, cu grad ridicat de perisabilitate sau care, prin trecerea timpului, pierd din greutate ori din valoare, inclusiv animale, păsări vii sau plante, în cazul aplicării măsurilor asigurătorii și/sau executorii prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.684/2010 ).LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 27 septembrie – 1 octombrie 2010

87.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.669/2010 ).

88.

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (M.O. nr.669/2010 ).

2.520.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală privind depunerea declarațiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanță de către contribuabilii mari și mijlocii (M.O. nr.670/2010 ).

2.373.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii octombrie 2010 (M.O. nr.671/2010 ).LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 20 - 24 septembrie

95/153/1.998/3.241.

Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului administrației și internelor, al ministrului finanțelor publice și al președintelui Institutului Național de Statistică pentru aprobarea Normelor tehnice de completare a registrului agricol pentru perioada 2010 - 2014 (M.O. nr.650/2010 ).

2.287.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amânare de la plata în vamă a taxei pe valoarea adăugată și de eliberare a garanției pentru importurile de bunuri, aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 500/2007 (M.O. nr.651/2010 ).

2.329.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind completarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.651/2010 ).

85.

Ordonanță de urgență privind modificarea art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 116/2009 pentru instituirea unor măsuri privind activitatea de înregistrare în registrul comerțului (M.O. nr.654/2010 ).

2.491.

Ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru aprobarea Procedurii și condițiilor de înregistrare a operatorilor economici care comercializează în sistem angro sau en detail produsele energetice prevăzute la art. 20616 alin. (3) lit. a)-e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal (M.O. nr.656/2010 ).LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 13 - 17 septembrie

31.

Circulară privind ratele dobânzilor plătite la rezervele minime obligatorii începând cu perioada de aplicare 24 august — 23 septembrie 2010 (M.O. nr.646/2010 ).

2.176/C.

Ordin al ministrului justiției privind aprobarea tarifelor pentru serviciile de asistență prestate de oficiile registrului comerțului de pe lângă tribunale(M.O. nr.647/2010 ).

2.307.

Ordin al ministrului finanțelor publice pentru modificarea și completarea Statutului CEC BANK — S.A., aprobat prin Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 425/2008 (M.O. nr.647/2010 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 6 - 10 septembrie

82.

Ordonanță de urgență pentru modificarea art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum și pentru modificarea art. III din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal și alte măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.638/2010 ).

419.

Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 50 și 501 din Legea concurenței nr. 21/199 (M.O. nr.638/2010 ).

420.

Ordin pentru punerea în aplicare a Instrucțiunilor privind individualizarea sancțiunilor pentru contravențiile prevăzute la art. 51 din Legea concurenței nr. 21/1996 (M.O. nr.638/2010 ).

 

LEGISLAŢIE DIN DOMENII DE INTERES
Săptămâna 30 august - 3 septembrie


769.

Hotărâre pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 244/2002 (M.O. nr.595/2010 ).

875.

Hotărâre pentru abrogarea lit. c) a alin. (1) al art. 653 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707-2006 (M.O. nr.609/2010 ).

2.190.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie cu discont și ale obligațiunilor de stat de tip benchmark aferente lunii septembrie 2010 (M.O. nr.615/2010 ).

1.410/2.182.

Ordin al ministrului afacerilor externe și al ministrului finanțelor publice pentru revizuirea cuantumului unor taxe din anexa la Legea nr. 198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe și nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României în străinătate (M.O. nr.616/2010 ).

2.191.

Ordin al ministrului finanțelor publice privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.281/2009 pentru aplicarea prevederilor art. 36 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2009 cu privire la rectificarea bugetară pe anul 2009 și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale (M.O. nr.616/2010 ).

30.

Circulară privind nivelul ratei dobânzii de referință a Băncii Naționale a României valabil în luna septembrie 2010 (M.O. nr.618/2010 ).