RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

Ordonanţa nr.71/2001 - privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală - text actualizat cu modificarile şi completările ulterioare (extras)

CAPITOLUL V1

Exercitarea in Romania a profesiei de catre consultantii fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, ale Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei

Art. 211. - (1) Dispozitiile prezentului capitol se aplica consultantilor fiscali care au obtinut calificarea profesionala in unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei care isi exercita profesia pe teritoriul Romaniei in una dintre urmatoarele forme:

a) in mod independent sau in asociere;

b) consultanti fiscali salariati in Romania;

c) prin prestarea de servicii, in conditiile art. 219.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei, in situatia in care acestia sunt titulari ai unui titlu de calificare obtinut pe teritoriul unui stat tert, daca au o experienta profesionala in domeniul consultantei fiscale de 3 ani pe teritoriul statului membru unde au obtinut recunoasterea calificarilor profesionale si doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania in forma prevazuta la alin. (1) lit. a).

(3) Solicitantii informeaza Camera cu privire la forma juridica de exercitare a profesiei. Odata cu recunoasterea titlurilor de calificare, acestia se inscriu in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala la sectiunea corespunzatoare.

___________

Art. 211. - a fost modificat prin punctul 10. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 212. - (1) In sensul prezentului capitol, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) consultant fiscal - orice persoana provenind dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European, care este autorizata sa isi desfasoare activitatea profesionala de consultant fiscal intr-un stat membru;

b) stat membru de origine - statul membru al Uniunii Europene sau al Spatiului Economic European in care consultantul fiscal a obtinut dreptul de a desfasura activitatea de consultant fiscal inainte de a practica profesia in Romania;

c) grupare - orice entitate cu sau fara personalitate juridica, organizata potrivit legislatiei unui stat membru, in cadrul careia consultantii fiscali isi desfasoara activitatea de consultanta fiscala impreuna, sub nume comun.

(2) Consultantii fiscali care profeseaza in Romania sub titlul profesional din statul de origine pot desfasura activitati profesionale potrivit art. 3, cu respectarea legislatiei din Romania.

Art. 213. - Pentru cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei care doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania in forma prevazuta la art. 211 alin. (1) lit. a), Camera recunoaste titlurile de calificare prezentate de cetatenii in cauza, in baza cererii si a documentelor doveditoare.

___________

Art. 213. - a fost modificat prin punctul 11. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 214. - In cazul in care cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European sau Confederatiei Elvetiei care doresc sa desfasoare activitatea de consultant fiscal in Romania nu prezinta documentele prevazute la art. 213 ori documentele prezentate nu sunt concludente, Camera poate solicita autoritatilor competente ale statului membru de origine ori de provenienta al persoanei in cauza o confirmare a faptului ca persoana respectiva este autorizata sa isi desfasoare activitatea profesionala de consultant fiscal in acel stat membru.

___________

Art. 214. - a fost modificat prin punctul 12. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 215. - Camera poate cere solicitantului sa opteze pentru a urma un stagiu de adaptare care sa nu depaseasca 3 ani sau pentru a da o proba de aptitudine, in urmatoarele cazuri:

a) daca formarea solicitantului priveste domenii teoretice sau practice substantial diferite fata de cele cerute in Romania pentru obtinerea calitatii de consultant fiscal;

b) daca activitatile prevazute la art. 3 alin. (1) nu se regasesc in cadrul aceleiasi profesii in statul membru de origine sau de provenienta al solicitantului si daca diferenta corespunde unei formari specifice cerute in Romania si acopera domenii care difera substantial de cele acoperite de titlul de calificare detinut de solicitant.

___________

Art. 215. - a fost modificat prin punctul 13. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Art. 216. - Prevederile prezentului capitol se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 200/2004 privind recunoasterea diplomelor si calificarilor profesionale pentru profesiile reglementate in Romania, cu modificarile ulterioare.

Art. 217. Abrogat prin punctul 7. din Ordonanta de urgenta nr. 12/2013 incepand cu 08.03.2013.

Art. 218. Abrogat prin punctul 8. din Ordonanta de urgenta nr. 12/2013 incepand cu 08.03.2013.

Art. 219 - (1) In conditiile prezentului capitol, consultantii fiscali provenind din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Economic European pot desfasura activitati de consultant fiscal in Romania sub forma prestarii de servicii.

(2) Activitatea de prestare de servicii prevazuta la art. 211 lit. c) se exercita in Romania prin asigurarea serviciilor de asistenta fiscala pentru persoanele fizice sau persoanele juridice in fata organelor fiscale sau in fata autoritatilor jurisdictionale, in conditiile stabilite in statul membru de origine pentru consultantii fiscali, fara a fi necesara inscrierea in Registrul consultantilor fiscali si al societatilor de consultanta fiscala.

___________

Alineatul (2) a fost modificat prin punctul 17. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

(3) Pentru exercitarea activitatii de consultant fiscal sub forma prestarii de servicii, consultantul fiscal trebuie sa respecte conditiile si regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, precum si legislatia romana privind profesia, in special cu privire la incompatibilitati si la secretul profesional.

(4) Consultantul fiscal care presteaza servicii in Romania este obligat sa dovedeasca autoritatilor romane calitatea de consultant fiscal dobandita intr-un stat membru din Uniunea Europeana sau al Spatiului Economic European.

___________

CAPITOLUL V1 a fost modificat prin punctul 9. din Ordonanta de urgenta nr. 8/2014 incepand cu 28.02.2014.

Essential SSL