INFORMARE
 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal destinată candidaților la examen/membrilor Camerei Consultanților Fiscali

                                                                                                                   
Camera Consultanților Fiscali, organizație profesională, cu sediul în str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, cod poștal: 011472, CIF 18677087, telefon 021.311.09.66, e-mail office@ccfiscali.ro, reprezentată prin președinte Dan Manolescu, denumită în continuare CCF, în calitate de operator, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și unui interes legitim, prelucrează și colectează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

În data 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este  oportun să vă informăm despre modul în care CCF respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul pentru care sunt prelucrate.

Astfel, potrivit art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, organizația noastră prelucrează următoarea categorie de date:
-  numele și prenumele;
-  date privind studiile/calificările profesionale;
-  numărul carnetului profesional;
-  localitatea de domiciliu;
-  alte date de identificare ale persoanei,

iar prin documentele de înscriere în Registrul consultanților fiscali și corespondență ulterioară, CCF prelucrează următoarele date cu caracter personal, dar fără a se limita la acestea: nume, prenume, semnătură, CNP, CI/serie, număr, telefon, adresă, e-mail, cont bancar, imagine foto/video.

Scopul pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate are ca temei organizarea examenului, seminarelor, conferințelor, comunicarea diverselor informații către candidați sau membri, atât în format electronic, cât și letric, precum și desfășurarea activității CCF.

De asemenea, pentru a facilita desfășurarea activităților ce rezultă din calitatea de membru al CCF, precum și pentru buna desfășurare a activității CCF, aceasta din urmă poate transmite datele cu caracter personal, în măsura în care persoana vizată și-a dat consimțământul sau transmiterea este permisă pentru realizarea unui interes predominant, de principiu, în următoarele situații:
-  soluționarea potențialelor litigii, deferite instanțelor de drept comun;
-  recuperarea creanțelor;
-  asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere video);
- instituțiilor statului, respectiv Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Justiției, și la cerere către alte autorități publice și organe judiciare.

CCF se obligă să stocheze datele personale ale candidaților, respectiv ale membrilor, în siguranță maximă, pe suport fizic și/sau electronic, să nu le folosească la alt scop decât cel declarat, să nu le vândă sau înstrăineze.

Menționăm că, pentru a determina o perioadă pentru care vor fi prelucrate datele dumneavoastră, luăm în calcul termenele legale de arhivare sau procedurale, după caz.

Conform Regulamentului UE 679/2016, vă informăm despre drepturile dumneavoastră legate de datele personale, adică dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de a restricționa procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiecții, drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Totuși, în cazul exercitării dreptului de ștergere sau limitare a unor informații, poate fi afectată colaborarea între dumneavoastră și CCF. Detalii despre aceste drepturi sunt afișate la sediul CCF și pe site-ul acesteia. Vă informăm că orice întrebare despre prelucrarea datelor personale sau orice nemulțumire o puteți trimite la gdpr_dpo@ccfiscali.ro. Pentru reclamații, puteți apela și la anspdcp@dataprotection.ro.

Datele personale ar putea fi dezvăluite unor terți numai în baza unui temei legal. Exercitarea drepturilor de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 se poate realiza printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă la sediul Camerei Consultanților Fiscali, din str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, sau pe adresa de e-mail: gdpr_dpo@ccfiscali.ro.

Nu sunteti obligat(ă) să furnizati datele, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, însă refuzul determină/poate determina imposibilitatea derulării activităților în scopul organizării și desfășurării examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.