RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

 

Camera Consultanților Fiscali organizează examenul de atribuire a calităţii de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent în sistem online în data de 20 noiembrie 2020.

Examenul online poate fi susținut de candidați de acasă sau din orice altă locație în care sunt asigurate conexiunea la internet și celelalte condiții tehnice pentru susținerea examenului (click aici – vezi extras din Regulamentul de examen).

Procedura tehnică privind conectarea pe platforma online și desfășurarea examenului se va publica pe site-ul CCF, cu cel puțin 15 zile înainte de susținerea acestuia.

Înscrierile la examen se fac în perioada 12 octombrie 2020 – 30 octombrie 2020 pe site-ul www.ccfiscali.ro (click aici), iar dosarele se transmit, în aceeași perioadă, prin servicii poștale cu confirmare de primire sau se depun la sediul Camerei Consultanților Fiscali, str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sector 1, București.

Recomandare: Pentru a evita deplasarea dumneavoastră la sediul nostru și în contextul actual al pandemiei, Camera Consultanților Fiscali recomandă transmiterea dosarului de examen prin poștă sau prin serviciile de curierat, astfel încât ultima zi a expedierii să fie cel târziu data de 30 octombrie 2020, dovedită prin documentul de expediere sau ștampila poștei, după caz.

După primirea și verificarea dosarului se vor transmite prin e-mail, fiecărui candidat, informațiile din dosar preluate în baza de date a Camerei Consultanților Fiscali, precum și numărul de înregistrare și rezultatul verificării dosarului.

Candidații la examen au obligația de a verifica exactitatea datelor primite pe e-mail și de a sesiza la adresa de e-mail: examen@ccfiscali.ro, eventualele neconcordanțe între datele preluate și documentele depuse la înscriere.   

Situația dosarelor, respectiv aprobate, respinse sau retrase, se va publica pe site-ul Camerei Consultanților Fiscali.

 

Informații suplimentare se pot obține la telefon nr. 021/3110966 sau la următoarele telefoanele mobile deținute de personalul CCF special desemnat în acest scop:

  • 0733.303.052 - Nela Gheorghe
  • 0733.303.046 - Nicoleta Handarici
  • 0733.303.053 - Elena Stoica
  • 0737.997.976 - Carmen Iuja
  • 0732.014.032 - Florina Murgea

 

 Tematica şi bibliografia examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent – sesiunea noiembrie 2020 (click aici).

 Conducerea CCF   

 

 

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal (click aici);       

Detalii privind condițiile și conținutul dosarului pentru consultant fiscal asistent (click aici);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. înregistrare/.............                                                                                                          

 

                                                         CERERE   

                    de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal,

  sesiunea noiembrie 2020

 

    Subsemnatul(a) ............................................., născut(ă) la data de ......................... în localitatea ............................., județul .................................., legitimat(ă) cu C.I./pașaport, seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ................................, la data de ..........................., CNP .................................., cetățenia ...................., domiciliat(ă) în ............................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .................., adresa de e-mail .................., telefon  ...................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea noiembrie 2020.

    Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 5 alin. (2) și art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020:

    - C.I./pașaport, în copie;

    - diploma de studii superioare (profil economic), sesiunea ........., seria ........ nr. ........, emisă de .................... la data de ..............., în copie legalizată;

    - carnetul de muncă/adeverință eliberată de angajator, seria .............. nr. .............., emis(ă) de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

    - certificatul de naștere, seria .............. nr. ............., emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

    - certificatul de căsătorie, seria ............. nr. ............, emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

    - certificatul de cazier judiciar, seria ............ nr. ........, emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

    - certificatul de cazier fiscal, seria ............ nr. ........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

    - adeverința medicală, seria ........... nr. .............., emisă de ................... la data de ...................;

    - curriculum vitae;

    - declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali;

    - documentul de plată a taxei de înscriere la examen, nr………din…..…….;

    - două fotografii de 2/3 cm.

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitățile prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020 astfel:

 

Unitatea

Activitatea

desfășurată

Perioada

Nr. luni

Funcția

Observații

de la

până la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă

 

 

 

 

 

 

 

Data…………….                                                                                         Semnătura………….

 

 

 

   Nr. înregistrare/.............                                                                                                         

 

                                                        CERERE

               de înscriere la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent,

                                                              sesiunea noiembrie 2020

 

    Subsemnatul(a) ............................................., născut(ă) la data de ......................... în localitatea ............................., județul .................................., legitimat(ă) cu C.I./pașaport, seria ....... nr. ..........., eliberat(ă) de ................................, la data de ..........................., CNP .................................., cetățenia ...................., domiciliat(ă) în ............................., str. ............................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul .................., adresa de e-mail .................., telefon  ...................., solicit înscrierea la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal asistent, organizat de Camera Consultanților Fiscali, sesiunea noiembrie 2020.

    Anexez la prezenta cerere următoarele documente, conform art. 6 alin. (2) și art. 8 alin. (1) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020:

    - C.I./pașaport, în copie;

    - diploma de studii superioare, sesiunea ........., seria ........ nr. ........, emisă de .................... la data de ..............., în copie legalizată;

    - carnetul de muncă/adeverință eliberată de angajator, seria .............. nr. .............., emis(ă) de ...................... la data de ...................., în copie certificată de angajator sau în copie legalizată;

    - certificatul de naștere, seria .............. nr. ............., emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

    - certificatul de căsătorie, seria ............. nr. ............, emis de .................... la data de ................, în copie legalizată, în cazul schimbării numelui;

    - certificatul de cazier judiciar, seria ............ nr. ........, emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

    - certificatul de cazier fiscal, seria ............ nr. ........., emis de .................... la data de ................, în perioada de valabilitate;

    - adeverința medicală, seria ........... nr. .............., emisă de ................... la data de ...................;

    - curriculum vitae;

    - declarația de informare și de acceptare a operațiunilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Camera Consultanților Fiscali;

    - documentul de plată a taxei de înscriere la examen, nr…………din…….……;

    - două fotografii de 2/3 cm.

    Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile Codului penal, că am desfășurat activitate conform  art. 6 alin. (1) lit. b) din Regulamentul pentru organizarea examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 11/2020, astfel:

 

Unitatea

Activitatea

desfășurată

Perioada

Nr. luni

Funcția

Observații

de la

până la

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total perioadă

 

 

 

 

 

 

 

Data…………….                                                                                         Semnătura………….

 

 

 

 INFORMARE

 cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal destinată candidaților la examen/membrilor Camerei Consultanților Fiscali

 

                                                                                                                                

Camera Consultanților Fiscali, organizație profesională, cu sediul în str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, cod poștal: 011472, CIF 18677087, telefon 021.311.09.66, e-mail office@ccfiscali.ro, reprezentată prin președinte Dan Manolescu, denumită în continuare CCF, în calitate de operator, în vederea îndeplinirii obligațiilor legale și unui interes legitim, prelucrează și colectează date cu caracter personal în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

În data 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.


Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date. Astfel, considerăm că este  oportun să vă informăm despre modul în care CCF respectă prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.

 

Rolul prezentei informări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul pentru care sunt prelucrate.

 

Astfel, potrivit art. 21 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, organizația noastră prelucrează următoarea categorie de date:

-  numele și prenumele;

-  date privind studiile/calificările profesionale;

-  numărul carnetului profesional;

-  localitatea de domiciliu;

-  alte date de identificare ale persoanei,

 

iar prin documentele de înscriere în Registrul consultanților fiscali și corespondență ulterioară, CCF prelucrează următoarele date cu caracter personal, dar fără a se limita la acestea: nume, prenume, semnătură, CNP, CI/serie, număr, telefon, adresă, e-mail, cont bancar, imagine foto/video.

 

Scopul pentru care datele dumneavoastră sunt prelucrate are ca temei organizarea examenului, seminarelor, conferințelor, comunicarea diverselor informații către candidați sau membri, atât în format electronic, cât și letric, precum și desfășurarea activității CCF.

 

De asemenea, pentru a facilita desfășurarea activităților ce rezultă din calitatea de membru al CCF, precum și pentru buna desfășurare a activității CCF, aceasta din urmă poate transmite datele cu caracter personal, în măsura în care persoana vizată și-a dat consimțământul sau transmiterea este permisă pentru realizarea unui interes predominant, de principiu, în următoarele situații:

-  soluționarea potențialelor litigii, deferite instanțelor de drept comun;

-  recuperarea creanțelor;

-  asigurarea măsurilor de securitate necesare (supraveghere video);

- instituțiilor statului, respectiv Ministerul Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, Ministerul Justiției, și la cerere către alte autorități publice și organe judiciare.

 

CCF se obligă să stocheze datele personale ale candidaților, respectiv ale membrilor, în siguranță maximă, pe suport fizic și/sau electronic, să nu le folosească la alt scop decât cel declarat, să nu le vândă sau înstrăineze.

 

Menționăm că, pentru a determina o perioadă pentru care vor fi prelucrate datele dumneavoastră, luăm în calcul termenele legale de arhivare sau procedurale, după caz.

 

Conform Regulamentului UE 679/2016, vă informăm despre drepturile dumneavoastră legate de datele personale, adică dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de ștergere, dreptul de a restricționa procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la obiecții, drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

 

Totuși, în cazul exercitării dreptului de ștergere sau limitare a unor informații, poate fi afectată colaborarea între dumneavoastră și CCF. Detalii despre aceste drepturi sunt afișate la sediul CCF și pe site-ul acesteia. Vă informăm că orice întrebare despre prelucrarea datelor personale sau orice nemulțumire o puteți trimite la gdpr_dpo@ccfiscali.ro. Pentru reclamații, puteți apela și la anspdcp@dataprotection.ro.

 

Am luat la cunoștință…………..                                                                                      

Data…………..      

 

 

Candidat la examen/ Membru:

…………………………….

(numele și prenumele în clar, semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE

PRIVIND CONSIMȚĂMÂNTUL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

 

Subsemnatul(a)............................................., domiciliat(ă) în..................................., str……...…………..........................................................................nr..............,ap......,et........, județul/sectorul....................., în calitate de candidat la examenul pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent, declar că

 

Am fost informat(ă) de către Camera Consultanților Fiscali, organizație profesională, cu sediul în str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, cod poștal: 011472, CIF 18677087, telefon 021.311.09.66, e-mail office@ccfiscali.ro, reprezentată prin președinte Dan Manolescu, în calitate de operator, că datele mele cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului, a unei obligații legale sau a unui interes legitim și vor fi tratate confidențial în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și:

 

  • Sunt de acord și îmi ofer consimțământul în mod expres, liber, neechivoc și în deplină cunoștință de cauză pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal în scopul organizării și desfășurării examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

 

  • Nu sunt de acord să îmi ofer consimțământul pentru utilizarea datelor mele cu caracter personal în scopul organizării și desfășurării examenului pentru atribuirea calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent.

Am înțeles că datele personale ar putea fi dezvăluite unor terți numai în baza unui temei legal. Exercitarea drepturilor de acces, de intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 se poate realiza printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă la sediul Camerei Consultanților Fiscali, din str. Alexandru Constantinescu nr. 61, sectorul 1, București, sau pe adresa de e-mail: gdpr_dpo@ccfiscali.ro.

 

De asemenea, am înțeles că nu sunt obligat(ă) să furnizez datele, cu excepția cazurilor prevăzute de lege, însă refuzul determină/poate determina imposibilitatea derulării activităților în scopul mai sus menționat.

 

Data:………………….

Semnătura……………