RO  CONTACT  AJUTOR

ACASA   CONTACT   AJUTOR

TEMATICA examenului de atribuire a calității de consultant fiscal sau de consultant fiscal asistent - sesiunea noiembrie 2020

 
1. Noțiuni de drept comercial și drept civil:
- constituirea și funcționarea societăților;
- reorganizări, fuziuni, divizări și lichidări;
- profesioniști;
- exploatarea întreprinderii.

 
2. Noțiuni generale privind finanțele publice și principiile generale ale fiscalității:

- cadrul general și procedurile privind formarea, administrarea, angajarea și utilizarea fondurilor publice, precum și responsabilitățile instituțiilor publice implicate în procesul bugetar;
- principiile generale ale fiscalității.

 
3. Impozitul pe profit:

- contribuabili și sfera de cuprindere a impozitului;
- definiție persoane afiliate
- reguli speciale de impozitare;
- calculul rezultatului fiscal (reguli generale, venituri neimpozabile, cheltuieli efectuate în scopul desfășurării activității economice, cheltuieli deductibile limitat, cheltuieli nedeductibile);
- reguli privind anul fiscal;
- cote de impozitare;
- provizioane/ajustări pentru depreciere și rezerve;
- regimul fiscal al cheltuielilor cu dobânzile și alte costuri echivalente dobânzii din punct de vedere economic;
- amortizarea fiscală;
- termene de plată și de declarare a impozitului;
- pierderi fiscale;
- facilități fiscale;
- aspecte fiscale privind prețurile de transfer (definiție persoane afiliate, principiul valorii de piață, metode de determinare a prețurilor de transfer);
- reguli fiscale privind reorganizările juridice (fuziuni, divizări, divizări parțiale, schimburi de titluri de participare) între persoane juridice române și între societăți din România și societăți din alte state membre ale Uniunii Europene;
- reguli fiscale aplicabile dividendelor distribuite de filiale din state membre ale Uniunii Europene persoanelor juridice române, societăți-mamă, respectiv sediilor permanente din România ale persoanelor juridice rezidente în state membre ale Uniunii Europene (societăți-mamă);
- condiții de calcul al scutirii profitului reinvestit;
- aspecte fiscale internaționale (sediul permanent; impunerea persoanelor juridice străine care realizează venituri din sau în legătură cu proprietăți imobiliare situate în România ori din vânzarea/cesionarea titlurilor de participare deținute la o persoană juridică română; creditul fiscal, pierderi fiscale externe);
- reguli fiscale pentru contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară;
- norme împotriva practicilor de evitare a obligațiilor fiscale care au incidență directă asupra funcționării pieței interne.

 
4. Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor:

- definiția microîntreprinderii;
- reguli de aplicare a sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii;
- baza impozabilă;
- plata impozitului și depunerea declarațiilor fiscale.
 

5. Impozitul pe venit:

- contribuabili și sfera de cuprindere a impozitului;
- categorii de venituri supuse impozitului pe venit;
- venituri neimpozabile;
- cote de impozitare;
- determinarea bazei de calcul al impozitului pe categorii de venit;
- obligațiile plătitorilor de venituri și ale contribuabililor;
- venitul net anual impozabil;
- venituri supuse impozitului final cu reținere la sursă;
- termene de plată;
- aspecte fiscale internaționale;
- reguli privind asociațiile fără personalitate juridică.

 
6. Contribuții sociale obligatorii:

A. Contribuții sociale obligatorii privind activitățile dependente:
- baza de calcul al contribuțiilor sociale;
- baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii datorate de angajatori, entități asimilate angajatorului sau persoane asimilate acestora;
- excepții generale – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii;
- excepții specifice – veniturile pentru care nu se datorează contribuții sociale obligatorii grupate în funcție de categoriile din care fac parte persoanele care realizează veniturile;
- calculul, reținerea și virarea contribuțiilor sociale;
- cotele de contribuții;
- depunerea declarațiilor.
B. Contribuții sociale obligatorii privind activitățile independente:
- plătitorii;
- baza de calcul;
- excepții specifice;
- declararea, definitivarea și plata contribuțiilor sociale;
- cotele de contribuții.

 
7. Impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul pe reprezentanțele firmelor străine înființate în România:

- contribuabili;
- sfera de cuprindere a impozitului;
- venituri impozabile obținute din România;
- scutiri;
- coroborarea prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, cu cele ale convențiilor de evitare a dublei impuneri și ale legislației Uniunii Europene;
- certificatele de atestare a rezidenței fiscale și certificatele de atestare a impozitului plătit de nerezidenți în România;
- impozitul pe reprezentanțe (cuantum, termen de plată și depunerea declarației fiscale);
- impunerea veniturilor din dobânzi și redevențe plătite între societăți asociate din state membre diferite: sfera de aplicare, definiția dobânzilor și redevențelor, definiția întreprinderilor asociate;
- chestionare pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în România sau la plecarea din România;
- tratamentul fiscal al veniturilor din dobânzi obținute din România de persoane juridice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;
- tratamentul fiscal al categoriilor de venituri din activități independente impozabile în România obținute de persoane fizice rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spațiului Economic European;
- reținerea impozitului din veniturile obținute din România de persoane rezidente într-un stat membru al Uniunii Europene sau într-un stat cu care România are încheiată o convenție de evitare a dublei impuneri din activități desfășurate de artiști și sportivi;
- asocieri/entități care desfășoară activitate/obțin venituri în/din România.

 
8. Taxa pe valoarea adăugată:

- sfera de aplicare;
- persoane impozabile;
- operațiuni cuprinse în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adăugată (TVA);
- locul operațiunilor cuprinse în sfera de aplicare a TVA;
- faptul generator și exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată;
- baza de impozitare;
- cote de TVA;
- operațiuni scutite;
- regimul deducerilor;
- persoanele obligate la plata TVA;
- înregistrarea în scopuri de TVA și anularea înregistrării în scopuri de TVA;
- facturarea;
- alte obligații în materie de TVA;
- regimuri speciale pentru: întreprinderi mici, agenții de turism, bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități; aurul de investiții; serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile nestabilite în Uniunea Europeană;
- serviciile electronice, de telecomunicații, de radiodifuziune sau televiziune prestate de către persoane impozabile stabilite în Uniunea Europeană, dar într-un alt stat membru decât statul membru de consum; pentru agricultori;
- ajustarea taxei deductibile;
- taxarea inversă;
- decontul de TVA și alte declarații.

 
9. Accize:

A. Regimul accizelor armonizate:
- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, eliberare pentru consum, plătitori de accize,  calculul accizelor, responsabilitățile plătitorilor de accize, plata accizelor la bugetul de stat, depunerea declarațiilor de accize, documente fiscale, garanții;
- regimul de antrepozitare fiscală;
- destinatar înregistrat;
-  expeditor înregistrat;
- importator autorizat;
- scutiri de la plata accizelor;-
- excepții de la regimul de accizare pentru produse energetice și energie electrică;
- restituiri de accize;
- deplasarea și primirea produselor accizabile aflate în regim suspensiv de accize;
- deplasarea intracomunitară și impozitarea produselor accizabile după eliberarea pentru consum;
- deplasarea produselor accizabile în regim de exceptare sau scutire directă;
- marcarea produselor alcoolice și a tutunului prelucrat;
- marcarea și colorarea păcurii și a produselor asimilate acesteia;-
- marcarea și colorarea motorinei;
- alte obligații pentru operatorii economici cu produse accizabile;
     B. Regimul accizelor nearmonizate:
- sfera de aplicare, fapt generator, exigibilitate, nivelul și calculul accizelor, scutiri, plătitorii de accize, obligațiile plătitorilor de accize, declarațiile de accize, plata accizelor la bugetul de stat.
     

10. Impozite și taxe locale:

- baza de impozitare;
- contribuabili;
- modul de calcul;
- termene de plată;
- reduceri și scutiri;
- modul de declarare a proprietăților.

 
11. Impozitul specific unor activități:

- contribuabili;
- anul fiscal/perioada impozabilă;
- reguli generale de aplicare a impozitului specific unor activităţi;
- reguli privind declararea şi plata impozitului specific unor activităţi;
- reguli privind calculul, declararea şi plata impozitului specific datorat pentru alte activităţi;
- termenele de declarare a menţiunilor;
- prevederi fiscale referitoare la amortizare, impozitul pe dividende şi registrul de evidenţă fiscală.

 
12. Taxele vamale:

- tariful vamal și clasificarea tarifară a mărfurilor;
- originea mărfurilor (originea nepreferențială și originea preferențială);
- plasarea mărfurilor sub un regim vamal:

  • declararea mărfurilor și punerea în liberă circulație;
  • regimuri speciale:

- tranzit: intern și extern;

- depozitare: antrepozitare vamală și zone libere;

- utilizare specifică: admitere temporară și destinație finală;

- prelucrare: perfecționare activă și perfecționare pasivă;

 

  • export.

 
     13. Contabilitate:

- obligațiile ce revin, potrivit legii, persoanelor juridice, pe linia organizării și conducerii contabilității;
- contabilitatea activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii;
- contabilitatea veniturilor, cheltuielilor și a rezultatului exercițiului financiar;
- forma și conținutul situațiilor financiare anuale.
 

14. Contravenții și infracțiuni în domeniul financiar-fiscal:

evaziunea fiscală;
- sancționarea contravențiilor la legislația fiscală;
- contestarea sancțiunilor aplicate de organul fiscal, precum și a deciziilor de impunere.

 
15. Aspecte privind procedura fiscală:

- principii generale de conduită în administrarea creanțelor fiscale;
- creditori fiscali, debitori, plătitori ai obligațiilor fiscale;
- domiciliul fiscal;
- competența organului fiscal, actele emise de organele fiscale, administrarea și aprecierea probelor;
- înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite, taxe și contribuții;
- obligația de a depune declarații fiscale, conținutul declarației fiscale, termene de declarare, corectarea declarațiilor fiscale;
- procedura de stabilire a impozitelor și taxelor;
- procedura de colectare a creanțelor fiscale;
- soluționarea contestațiilor formulate împotriva actelor administrative fiscale;
- controlul fiscal;
- stabilirea prețului de piață al tranzacțiilor între persoane afiliate;
- acordul de preț în avans și soluția fiscală individuală anticipată;
- stabilirea condițiilor și declararea contribuabililor inactivi;
- termene de prescripție;
- stingerea creanțelor fiscale prin executare silită și prin alte modalități;
- recuperarea în România a unor creanțe stabilite într-un alt stat membru al Uniunii Europene;
- procedura amiabilă în baza acordurilor sau convențiilor pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri şi în baza Convenției 90/436/CEE privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu ajustarea profiturilor întreprinderilor asociate;
- procedura amiabilă pentru evitarea/eliminarea dublei impuneri în baza Directivei (UE) 2017/1852 a Consiliului privind mecanismele de soluţionare a litigiilor fiscale în Uniunea Europeană;
- definirea întreprinderilor asociate și a aranjamentului transfrontalier;
- domeniul de aplicare şi condiţiile schimbului automat obligatoriu de informaţii cu privire la ”Raportul pentru fiecare ţară în parte”, entitățile obligate la depunerea acestuia, informațiile obligatorii care se regăsesc în cuprinsul acestuia, perioada de raportare, termenul de depunere al acestuia în cazul entităților plătitoare de impozit pe profit, de impozit specific și de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum și rolul și termenul de depunere la autoritățile competente din România a ”Notificării privind calitatea entității constitutive a grupului de întreprinderi multinaționale”.