Hotararea nr. 2/2013 privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2013, publicata in MO nr. 58/2013

 

    HOTĂRÂRE  

privind aprobarea cotizațiilor, a termenelor de plată și a obligațiilor declarative pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali în anul 2013

 

    Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) lit. h), ale art. 50 alin (1) lit. d) şi e) şi ale art. 51 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012,

    în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4), ale art. 10 alin (2) şi ale art. 13 lit. c)din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,

 

     Consiliul Superior al Camerei Consultanţilor Fiscali, întrunit în şedinţa din 17 ianuarie 2013,  hotărăşte:

 

 

Art. 1. - Cotizațiile fixe anuale și cotizațiile variabile reprezintă sumele în lei care trebuie achitate de către membrii Camerei Consultanților Fiscali - persoane fizice active și inactive și persoane juridice - în vederea menținerii în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală și a asigurării accesului la serviciile acordate de Camera Consultanților Fiscali membrilor acesteia.

 

         Art. 2. - Pentru membrii Camerei Consultanților Fiscali înregistrați la data prezentei hotărâri în Registrul consultanților fiscali și al societăților comerciale de consultanță fiscală, pentru anul 2013 se stabilesc următoarele cotizaţii fixe:

   1. pentru persoane fizice:

    a) consultanţi fiscali activi         -   410 lei;

      b) consultanţi fiscali inactivi      -   170 lei;

    2. pentru persoane juridice                   -   350 lei.

 

         Art. 3. - Pentru persoanele fizice și persoanele juridice care devin membri ai Camerei Consultanților Fiscali în anul 2013 se stabilesc următoarele cotizații fixe:

1.     pentru persoane fizice:

 a) consultanţii fiscali activi         -   1.410 lei;

 b) consultanți fiscali inactivi       -   1.170 lei;

2.     pentru persoane juridice                       -   2.350 lei.

 

Art. 4. – Pentru anul 2013 se stabilesc următoarele cotizaţii variabile (aferente veniturilor realizate în anul 2012 din activitatea de consultanţă fiscală), care se calculează prin aplicarea unei singure cote procentuale asupra cifrei de afaceri, astfel:

    1. pentru persoane fizice: - o cotă unică de 0,35%;

    2. pentru persoane juridice:  

    a) la o cifră de afaceri de până la 100.000 euro, cota este de 0,35%;

    b) la o cifră de afaceri cuprinsă între 100.001 euro - 1.000.000 euro, cota este de  

         0,7%;

    c) la o cifră de afaceri ce depăşeşte 1.000.000 euro, cota este de 1,05%.

 

         Art. 5. – (1)În anul 2013 plata cotizaţiilor fixe şi variabile datorate de membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - se efectuează până la data de 15 martie 2013.

         (2) - Cotizaţia variabilă pentru consultanţii fiscali activi - persoane fizice - se calculează  din luna următoare înregistrării la Camera Consultanţilor Fiscali.

         (3) Cotizaţia variabilă pentru societăţile de consultanţă fiscală se calculează începând cu luna următoare autorizării de către Biroul permanent al Camerei Consultanţilor Fiscali.

         (4) Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice - îşi vor achita cotizaţiile variabile anuale în raport cu veniturile obţinute, diminuate cu sumele care au fost cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali, membri ai Camerei Consultanţilor Fiscali.

 

          Art. 6. - (1) Membrii activi ai Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice -  au obligaţia să depună la Camera Consultanţilor Fiscali, până la data de 15 februarie a anului în curs, declaraţia privind veniturile realizate în anul precedent de raportare, conform anexelor nr. 1 şi 2.

         (2) În cazul în care consultanţii fiscali - persoane fizice active - nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală în nume propriu, ci doar în numele sau în contul unei persoane juridice ori nu au desfăşurat deloc activitate de consultanţă fiscală, vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie în care vor specifica această situaţie, până la data de 15 februarie a anului în curs, conform anexei nr. 3.

         (3) Societăţile de consultanţă fiscală care nu au desfăşurat activitate de consultanţă fiscală vor transmite Camerei Consultanţilor Fiscali o declaraţie până la data de 15 februarie a anului în curs, conform anexei nr. 4.

 

    Art. 7. - Pentru anul 2013, viza anuală pentru exercitarea profesiei de consultant fiscal se acordă dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

    a) achitarea în întregime a tuturor obligaţiilor faţă de Camera Consultanţilor Fiscali;

    b) depunerea declaraţiei anuale completate la toate rubricile, conform art. 6;

    c) depunerea dovezii privind asigurarea de risc profesional;

    d) nu este suspendat dreptul de exercitare a profesiei.

 

    Art. 8. - Plata sumelor datorate reprezentând cotizaţii fixe şi variabile se poate face în contul Camerei Consultanţilor Fiscali (CUI 18677087) deschis la Banca Transilvania, Sucursala Lipscani -   IBAN RO36BTRL04101202D58602XX,  sau  în contul deschis la Banca Comercială Română Sucursala Sector 4 -   IBAN RO91RNCB0075119726870001, precum şi în numerar la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti,  str. Alecu Russo nr.13-19, et.2, ap.9, sectorul 2.

 

    Art. 9. - Declaraţiile prevăzute la art. 6 se depun la sediul Camerei Consultanţilor Fiscali din municipiul Bucureşti, str. Alecu Russo nr.13-19, et. 4, ap. 9, sectorul 2,   sau se transmit prin servicii poştale cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire, prin fax la nr. 021/340.40.60  oriprin e-mail la adresa: viza@ccfiscali.ro.

 

   Art. 10. - Membrii Camerei Consultanţilor Fiscali - persoane fizice şi persoane juridice  -  care înregistrează obligaţii restante faţă de Camera Consultanților Fiscali și au primit înştiinţări de plată din partea acesteia le vor achita în termenul specificat în acestea. În toate celelalte situații termenul de plată a obligațiilor restante este data de 15 martie 2013.

 

    Art. 11. -  Nerespectarea  prevederilor prezentei hotărâri se sancţionează conform prevederilor art. 19 pct. 1 lit. c) şi pct. 2 lit. c) şi ale art. 25 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările şi completările ulterioare,  şi ale  art. 54 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Camerei Consultanţilor Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanţilor Fiscali nr. 6/2012.

 

    Art. 12. -  Direcţia de servicii pentru membri şi Direcţia de servicii generale vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

    Art. 13. -  Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

    Art. 14. -  Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 

 

                          

p. PREŞEDINTELE CAMEREI CONSULTANŢILOR FISCALI

 

Ion Toni Teau

 

 

 

 

 

   Bucureşti, 17 ianuarie 2013

   Nr. 2

 

 

 

                                                                                                       ANEXA Nr. 1

 

 

 

 

                                 DECLARAŢIE

     privind veniturile realizate de persoanele fizice autorizate

            din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2012

 

                            Carnetul profesional

 

                      Nr. |_|_|_|_|_|/anul |_|_|_|_|

 

    1. Numele şi prenumele ....................................................

    C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    2. Domiciliul:

    Localitatea .................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................

    telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ......................

    3. Venituri din activitatea de consultanţă fiscală realizate în anul 2012

                      Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,

    din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali

                      Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,

    4. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţie variabilă) |_|_|_|_|_|_|_|_|_| (lei)

 

 

 

 

 

   Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                       Semnătura şi parafa

        ziua luna  anul                          .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

 

 

 

 

                                 DECLARAŢIE

                privind veniturile realizate de persoane juridice

               din activitatea de consultanţă fiscală în anul 2012

 

                                 Autorizaţie

 

                      Nr. |_|_|_|_|_|/data |_|_|_|_|_|_|_|_|

                                           ziua luna  anul

 

    1. Date de identificare:

    1.1. Denumirea societăţii de consultanţă fiscală ........................., reprezentată prin administrator ...............................................

    1.2. Sediul social, localitatea ..............., str. ..................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................, telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,

fax |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail .........................

    1.3. Cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, nr. de înregistrare în registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|

    1.4. Capital social la 31 decembrie 2012: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei

    2. Asociaţi, acţionari, administratori:

 

                     Carnetul profesional

Numele şi prenumele         Nr./An          Calitatea    Localitatea de                                                                      domiciliu

..................  |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|  ..........  ..................

................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|  ..........  ..................

................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|  ..........  ..................

 

    3. Persoane fizice care efectuează consultanţă fiscală în numele societăţii:

 

                      Carnetul profesional 

Numele şi prenumele         Nr./An              Localitatea de domiciliu

................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ..............................

................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ..............................

................... |_|_|_|_|_|/|_|_|_|_| ...............................

 

    4. Birouri, sucursale, agenţii, puncte de lucru:

 

             Denumirea                              Sediul

      ......................                 .....................

      ......................                 .....................

 

    5. Cifra de afaceri din consultanţă fiscală realizată în anul 2012:

                      Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,

    din care sume cedate subcontractorilor şi colaboratorilor consultanţi fiscali

                      Total |_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,

    6. Sume datorate Camerei Consultanţilor Fiscali (cotizaţia variabilă)

|_|_|_|_|_|_|_|_|_| lei,

 

 

 

 

   Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                 Semnătura autorizată şi ştampila

        ziua luna  anul                          .................

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

                                                                                             

 

 

 

 

 

                                 DECLARAŢIE

                privind activitatea desfăşurată în anul 2012

 

                             - persoane fizice -

 

                            Carnetul profesional

 

                      Nr. |_|_|_|_|_|/anul |_|_|_|_|

 

    1. Numele şi prenumele ....................................................

    C.N.P.: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

    2. Domiciliul:

    Localitatea .................., str. .................. nr. ...., bl. ...., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ................

    telefon fix: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail .....................,

   

având calitatea de membru activ al Camerei Consultanţilor Fiscali, declar pe propria răspundere că NU am desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu am obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2012.

 

 

 

 

 

 

   Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                       Semnătura şi parafa

        ziua luna  anul                          .................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

                                                                 

                           

                                  DECLARAŢIE

                 privind activitatea desfăşurată în anul 2012

 

                             - persoane juridice -

 

 

                      Nr. |_|_|_|_|_|/data |_|_|_|_|_|_|_|_|

                                           ziua luna  anul

 

      Societatea de consultanță fiscală ............................., având cod unic de înregistrare |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|  nr. de înregistrare la registrul comerţului J |_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|, membră a Camerei Consultanţilor Fiscali, cu sediul în localitatea ..................... str. .................. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., judeţul/sectorul ..........., telefon fix:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,mobil |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|,fax|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, e-mail ......................., reprezentată prin administrator  ....................................., declar că societatea NU a desfăşurat activităţi de consultanţă fiscală şi, prin urmare, nu a obţinut venituri din exercitarea acestei profesii în anul 2012.

 

 

 

 

 

 

   Data |_|_|_|_|_|_|_|_|                 Semnătura autorizată şi ştampila

        ziua luna  anul                          .................