Hotărârea nr. 7/2013 privind modificarea Regulamentului de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr.6/2012, publicată în M.O. nr. 295/2013

 

            În baza prevederilor art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările și completările ulterioare,

 

            Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 28 martie 2013, hotărăște:

 

 

    Art. I. -  Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr.6/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.189 din 22 martie 2012, se modifică și se completează după cum urmează:

 

 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 1. - (1) Camera Consultanților Fiscali, denumită în continuare Cameră, este organizație profesională de utilitate publică, persoană juridică fără scop lucrativ, cu sediul în municipiul București, str. Alecu Russo nr.13-19, et.4, ap.8 și 9, sectorul 2, din care fac parte consultanții fiscali care au dobândit această calitate în condițiile prevăzute de  Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr.198/2002, cu modificările  și completările ulterioare, denumită în continuare ordonanță.

 

 1. La articolul 3, alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

 c) consultanții fiscali care au obținut calificarea profesională în unul dintre statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau în Confederația Elvețiană, care își exercită profesia pe teritoriul României în condițiile ordonanței și ale prezentului regulament.

 

 1. La articolul 5, alineatul (1), litera c) va avea următorul cuprins:

c) documentul de plată a cotizației fixe, în copie;”

 

 1. La articolul 6, alineatele (1) și (2), vor avea următorul cuprins:

 

Art. 6. - (1) Persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană care dorește să desfășoare activitatea de consultant fiscal în România, este obligată să obțină autorizarea Camerei pe baza unei evaluări.

(2) În cazul în care în urma evaluării persoana provenită dintr-un stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană obține calitatea de consultant fiscal în România, pentru a deveni membru al Camerei, va solicita, în termen de 60 de zile de la data comunicării rezultatului, înregistrarea în Registrul consultanților fiscali și al societăților de consultanță fiscală, prin depunerea unui dosar care va cuprinde:

             a) cererea-tip de înscriere, prevăzută în anexa nr. 3;

             b) actul de identitate, în copie;

             c) documentul de plată a cotizației fixe, în copie;

             d) două fotografii de 2/3 cm.

 

 1. La articolul 7, alineatul (2), litera f) va avea următorul cuprins:

f) documentul de plată a cotizației fixe, în copie;”

 

 1. La articolul 9, alineatul (2), litera d) va avea următorul cuprins:

d) să achite la termen cotizațiile;

 

 1. La articolul 12, alineatul (1), punctul 1, litera a) va avea următorul cuprins:

a) ca urmare a neachitării cotizațiilor, precum și a neîndeplinirii altor obligații față de Cameră, la termenele stabilite prin hotărâri ale Consiliului superior al Camerei, atunci când întârzierea depășește 12 luni, deși consultantul fiscal a fost notificat despre aceste situații;

 

 1. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Orice membru care a renunțat sau căruia i s-a retras calitatea de membru al Camerei poate solicita redobândirea acesteia, respectând condițiile prevăzute de ordonanță, precum și de  normele aprobate de Consiliul superior al Camerei, cu plata cotizației fixe, al cărei cuantum este egal cu al cotizației datorate de noii membri ai Camerei.”

 

 1. La articolul 15, alineatele (4) și (5), vor avea următorul cuprins:

“(4) Revenirea la statutul de membru activ pentru situațiile prevăzute la alin. (1)  se face la cerere și produce efecte de la data de întâi a lunii următoare celei în care a fost aprobată de Cameră. Trecerea în categoria membrilor activi se face după plata cotizației fixe, al cărei cuantum este egal cu al cotizației datorate de noii membri ai Camerei.

(5) Persoanele juridice care au suspendată activitatea la registrul comerțului sunt membri inactivi. Reluarea activității declarată la registrul comerțului va fi comunicată și Camerei, în vederea reautorizării și trecerii în categoria membrilor activi. Pe perioada inactivității societățile în cauză nu datorează cotizația. Trecerea în categoria membrilor activi se face după plata cotizației fixe, al cărei cuantum este egal cu al cotizației datorate de noii membri ai Camerei.

 

 1. La articolul 36, alineatul (1), literele f) și g) vor avea următorul cuprins:

f) stabilește componența Comisiei de evaluare, precum și conținutul și modul de desfășurare a interviului pentru consultanții fiscali din statele membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European sau din Confederația Elvețiană care vor desfășura activitate în România;

            g) stabilește cuantumul taxei pentru examen și, respectiv, cuantumul taxei pentru interviu;

 

 1. La articolul 42, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 42. - (1) Consiliul superior al Camerei poate decide înființarea unor comitete de lucru în domenii specifice, cum ar fi Comitetul fiscal sau Comitetul pentru probleme profesionale.”

 

 1. La articolul 50, alineatul (1) literele b) și c) se abrogă.

 

 1. La articolul 50, alineatul (1) litera i) va avea următorul cuprins:

“i) taxe (tarife) de participare la conferințe, seminare, forumuri și alte servicii prestate de Cameră în conformitate cu prevederile legale.”

 

 1.  La articolul 50, alineatul (2) se abrogă.

 

 1.  Articolul 51 va avea următorul cuprins:

“Consultanții fiscali, membri activi și inactivi, sunt obligați să plătească cotizațiile în condițiile prevăzute prin hotărârile Consiliului superior al Camerei.”

 

 1. Anexele nr. 2, 3 și 4 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1, 2 și 3.

 

 1. În tot cuprinsul regulamentului sintagma “societate comercială” se înlocuiește cu termenul “societate.”

 

 

Art. II. – Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. III. – Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 
 

 

Președintele Camerei Consultanților Fiscali

 

Ion-Toni Teau

 

București, 29 aprilie 2013

Nr.7.

 

Pentru anexe click AICI